Ny sökning
MX0149

Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt

In this course, students will learn how to investigate, assess, and reflect on environmental governance practices. For this, the course creates a solid theoretical and methodological basis, which is applied in a real-world project concerning an ongoing environmental governance practice. Based on their critical engagement, students are encouraged to suggest contributions to this practice.

Dear students, as you probably know the course starts on Wednesday, but because we are encouraged to not have lectures on Wednesdays, we have created following instructions for day 1:

Instructions for Day 1 (Wed, 24 March)

Hello dear students of MX0149: engaging critically with environmental governance practices,

SLU encourages us to keep Wednesdays free from face-to-face meetings, and so we will have our first course session on Thursday, 25 March 2021, 9.30am. We will meet via the following Zoom link:

Meeting URL: https://slu-se.zoom.us/j/67125179684

Meeting ID: 671 2517 9684

Passcode: 938251

To allow you to unwind from handing in assignments, we would like you to grab a nice beverage and some snacks, find a nice place to sit, watch some films, and take some notes on these. We will use the films and your notes as starting points for discussions and assignments in the first course weeks.

Specifically, we ask you to:

 1. watch our brief introduction video on environmental governance: http://e.pc.cd/WNjotalK or on Canvas

 2. watch at least 2 out of the 4 films linked below; if for some reason you are unable to access them, please connect to the university's VPN and try again:

  1. Portugal: The Dirty Truth Behind Green Cars (Portugal, 24m, fr/de/en) https://www.arte.tv/en/videos/099874-000-A

   On the sustainability choices between lithium mining for modern battery technology and the protection of rural communities.

  2. Marine Biodiversity and Villagers' Voices (Tanzania, 48m, en) https://youtu.be/mAhGG8D9i9w

   On the mistrust and disappointment that emerged after government-mandates for co-management of marine national parks were not taken seriously anymore.

  3. Peru: The Price of Gold (Peru, 24m, fr/de/en) https://www.arte.tv/en/videos/087028-000-A/

   On the collusion of local villagers and external actors for illegal gold mining; thanks to the locals, the military always seems to be a step too slow.

  4. More of Everything (Sweden, 59m, en/sv/de) https://moreofeverything.org

   On the hidden (or ignored) sustainability and biodiversity issues of the Swedish forestry industry.

 3. take notes on the following questions for the two films you watched:

  1. what is the problem that the film presents? are there underlying issues or dimensions of the problem, that the film does not (or only insufficiently) accounts for?

  2. what actors are introduced? whose interest do these actors seem to represent? are actors presented to be sources of problems or solutions?

  3. considering what you learnt in the introduction video: are environmental governance attempts described? what sort of governance mechanisms (legislation, norms, contracts, enforcement) are considered? which degree engagement of private and societal actors do the presented possible solutions exhibit?

 4. think about a (local) environmental problem you engaged with in the past or have heard about; possibly including further literature research, write a brief summary or notes about your problem (you will need a polished case description for an assignment in a few weeks) and prepare to introduce yourself and your problem briefly (less than 3 min) in class:

  1. what is the problem? are there any underlying problems?

  2. what actors are involved in the problem and in potential solutions? who and what are affected by the problem?

  3. what governance measure(s) are taken to deal with the problem?

  4. why did you choose this problem? why is it interesting to you?

  5. how were you engaged in it?

If you have any questions, please send us an email:
fanny.mockel@slu.se / malte.rodl@slu.se / lotten.westberg@slu.se

Good luck with this; we are looking forward to see you on the 25th!

Fanny, Malte, and Lotten

The course schedule is updated (under "timetable"). We also want to remind you who have been accepted and intend to participate in the course to register. You do this via Ladok Student (on the student web).

As the reserve list to the course includes a lot of students who are eager to start the course, we do encourage you who have been accepted but do not intend to take part, to sign off as soon as possible please. You can easily do that via www.antagning.se or www.universityadmissions.se

Kursvärderingen är avslutad

MX0149-40110 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0149

MX0149 Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt, 15,0 Hp

Engaging critically with environmental governance practices

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Individuell tentamen 1 4,00 1002
Projektarbete 6,00 1003
Individuell tentamen 2 5,00 1004

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.
Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.

Mål

Kommunikation är avgörande för miljöstyrningens praktiker. Dessa praktiker inkluderar bland annat naturresurshantering, organisering av gemensamt handlande, koordinering av aktörssamverkan och inrättandet av arenor för allmänhetens deltagande. Syftet med den här kursen är att utveckla fördjupande insikter i hur miljöstyrning går till i praktiken. För att förstå hur styrningspraktiker fungerar och hur de kan utvärderas och förbättras undersöker studenterna konkreta fall av miljöstyrning och utvecklar förslag på förbättringar tillsammans med berörda aktörer så som medborgare, företag, intresseorganisationer och myndigheter. Studenter som deltar i kursen förväntas utveckla kunskap om ett antal socialkonstruktionistiska teorier. De kommer också att förbättra sin processledningskompetens och förmåga att samla in och analysera empiri med metoder som är användbara inom såväl forskning som verksamheter utanför akademin.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva olika teorier som är lämpliga för att kritiskt förstå miljöstyrning i praktiken
- beskriva kvalitativa forskningsmetoder som kan användas för att undersöka, utvärdera och föreslå förbättringar av en pågående miljöstyrningspraktik
- visa förståelse för hur teori kan användas för att kritiskt reflektera över en pågående miljöstyrningspraktik, och vice versa
- arrangera och leda processer där de tillsammans med andra aktörer kan lära och reflektera över resultat av ett undersökande projekt.

Innehåll

Lärandet i kursen sker utifrån två delar; en teoretisk och ett erfarenhetsbaserad. I den teoretiska delen presenteras teorier som är relevanta för att förstå miljöstyrning så som till exempel teori om sociala praktiker, diskurs, symbolisk interaktion, makt och frame-teori. Kvalitativa forskningsmetoder som till exempel intervjuer, fokusgrupper och deltagande observation, inklusive teknik för att koda empiriska material presenteras också. Varje student skriver en kort uppsats om dessa teorier och metoder och granskar och diskuterar en uppsats skriven av en kurskamrat.

Den erfarenhetsbaserade delen innebär att studenter genomför ett projektarbete där de undersöker ett fall av pågående miljöstyrning (till exempel kommunal förvaltning av vattenavrinningsområden, samordning av gräsrotsorganisationer eller konflikthantering mellan olika intressenter). Som en del i projektarbetet genomför studenterna fältarbete och tillämpar teorier och forskningsmetoder för att samla och analysera empiriskt material. Under projektarbetet interagerar studenter med de aktörer som berörs av och är inblandade i miljöstyrningen. Resultat och slutsatser från undersökningen sammanställs i en rapport och presenteras för berörda aktörer i en gemensam lärande aktivitet (till exempel workshop, seminarium, eller webbinarium) som studenterna designar och leder. Resultaten av projektarbetet förväntas vara användbara för forskning samt inkludera någon form av utvärdering och förslag på förbättringar av miljöstyrningen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom
- individuell skriftlig tentamen.

För att bli godkänd på kursen krävs:
- godkänd tentamen
- godkänt, aktivt deltagande i projektarbetet inklusive att bidra till projektrapporten
- godkänt, aktivt deltagande i litteraturseminarier
- godkänd uppsats samt granskning av en annan students uppsats.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0116
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0149 Anmälningskod: SLU-40110 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%