Ny sökning
MX0155

Samhälle och miljö

The course "Man, society and nature" is a part of the joint master programme "Sustainable development" between Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University. Its main objective is to present different social science perspectives on management of sustainable development. That is, how do social science disciplines approach and conceptualise sustainable development, and which strategies for promoting sustainable development are suggested? The course covers different disciplines such as law, economics, political science, business administration, psychology, and philosophy, which are discussed and applied to a number of different environmental and sustainability issues of concern in various parts of the world.The time frame for this course is decided in an overall programme plan, and may change from year to year. If you are not an attendee of this programme, but still want to take the course, please contact the course leader for up to date information.

Information från kursledaren

Dear all, pls find fresch information on the CANVAS page for the course- you have all been invited and should be able to see the timetable and literature list there.

If you cannot open the CANVAS page for the course pls send me an e-mail: karin.gerhardt@slu.se

Kind regards,

Karin Gerhardt

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0155-20106 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0155

Läsåret 2021/2022

Samhälle och miljö (MX0155-M2106)

2021-10-28 - 2022-01-16

Kursplan

MX0155 Samhälle och miljö, 10,0 Hp

Society and environment

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Huvudmål

Efter avslutad kurs ska studenten förstå det dynamiska samspelet mellan samhälle och natur, hur institutionella strukturer påverkar förutsättningar för en hållbar utveckling. Studenten ska ha fått grundläggande kunskaper i att bedöma social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med hjälp av verktyg från systemanalys och resiliens-teori.Delmål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna att ha kunskap och förståelse så att de kan:

- Redogöra för olika metoder för att definiera, beskriva och förklara hållbar utveckling i samhället

- Kritiskt diskutera och analysera hållbarhet, med olika sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv inom ett integrerat systemanalytiskt ramverk, såväl i allmänhet som i särskilda fall.

Studenterna ska också ha förvärvat kunskaper så att de kan:

- diskutera och välja lämpliga metoder för att analysera hållbar utveckling

- praktiskt använda vetenskapliga metoder för att analysera och utvärdera åtgärder i samhället med avseende på resiliens och hållbar utveckling.

Studenterna ska kunna kritiskt värdera och förhålla sig till:

- tillgängliga teorier och metoder för analys när man undersöker frågor som rör hållbar utveckling

- förvaltning av naturresurser och markanvändning i relation till socioekonomiska utvecklingen och konflikter

- internationell och nationell verksamhet, företags- och affärsverksamhet i relation till hållbar utveckling, samt individuella etiska ställningstaganden och ansvar för att genomföra en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen fokuserar på fördjupad kunskap om hur individer, organisationer och styrande institutioner kan påverkas och förändras för att uppnå hållbarhet i en värld med accelererande klimatförändringar, förluster av biologisk mångfald och brist på ändliga resurser. Detta innebär identifikation av möjligheter och hinder för en hållbar utveckling i olika samhällen ur ett socialt och social-ekologiskt perspektiv. Grundläggande principer för att styra samhällets utveckling mot ökad resiliens och hållbarhet diskuteras, såsom mänskliga rättigheter, demokrati, fattigdom och rättviseperspektiv, ekonomiska system, markanvändning och internationella politiska ramar och konventioner för hållbar utveckling.Ansatser och metoder för att beskriva och förstå organisationen av samhällen för att uppnå en hållbar utveckling kommer att diskuteras, liksom olika institutionella lösningar för hantering av miljöresurser vad gäller risker, sårbarhet och osäkerhet. Perspektiv från olika samhällsvetenskapliga discipliner och metoder för hållbar utveckling på olika tids- och rumsskalor kommer att analyseras, och kriterier för framgångsrik förvaltning av mänskliga och naturliga resurser identifieras.Moment som behandlas är:

• Komplexa system, resiliens-bedömningar och hållbarhet

• Ekonomi och hållbar utveckling

• Statsvetenskap, politik, säkerhet och klimatförändringar i förhållande till hållbarhet

• Internationella ramverk och konventioner

• Politisk och samhällelig styrning, markanvändning, konflikter och hållbarhet

• Samspelet mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och målen för hållbar utveckling (SDG).

• Fallstudier (baserat på litteraturstudier)

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig hemtentamen, presentation av projektarbete, deltagande på diskussioner och seminarier / presentationer (enligt ovan).

Godkänd hemtentamen, godkänt projektarbete och godkända seminariepresentationer. Aktivt deltagande i seminarier samt deltagande i obligatoriska moment, vilka är diskussioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Grading criteria for S&E 2021

Mark

Home Exam

Project (case study)

Performance in group projects

5

Write a reasoned argument that supports the application of a particular solution over alternative solutions

Demonstrate an ability to synthesise concepts and excellent ability to discuss them in specific cases as well as general contexts in relation to sustainable development

Critically assess and synthesise knowledge relevant to the specific case and draw conclusions in relation to current general knowledge and theories in sustainable development.

Evaluate the scenarios in the case, including their use of argument to select the scenario that is most likely to provide a good sustainability outcome.

4

Demonstrates an ability to apply concepts and a good ability to analyse a sustainability problem and discuss them in specific cases, and in relation to general contexts of economic, social and ecological perspectives and solutions

Show good ability to synthesise and draw conclusions from current knowledge relevant to the specific case and general discourse in sustainable development.

Evaluate scenarios, methods used and discuss different solutions for transformation, related to the specific case.


Demonstrate significant participation in the assembly and articulation of the case report.

3

Apply knowledge of sustainable development concepts learned during the course and discuss them in relation to a specific sustainability problem.

Demonstrate appropriate selection and application of systems methods and tools for analysing a sustainable development case, identify the issues and articulate potential responses that addresses the issue.

Critically evaluate international and national actors, (policies and organisations) business enterprises and their responsibilities for sustainability and transformation.

Contribute to the design and implementation of the case study

Weights of the different criteria:

1. Mark 3 is needed for all criteria to pass the course.

2. Mark 4 needs at least 4 for all criteria.
Mark 4 requires good knowledge of both theory and its applications.

3. Mark 5 needs 5 for all criteria except one (usually not lower than 4).
Mark 5 requires excellency in both theoretical knowledge and its use and applications.

Litteraturlista

  1. 9 Nemec [9 Nemec] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/9_Nemec_et_al_Assessing-Resilience-in-Stressed-Watersheds.pdf)1) 10 Walker et al 2009 [10 Walker et al 2009] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/10_Walker_et_al_ES-2008-2824.pdf)1) 11 Wayfinder [11 Wayfinder] (https://wayfinder.earth)1) 12 Sharpe et al [12 Sharpe et al] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/12_Sharpe_ES-2016-8388.pdf)1) 13 Abel [13 Abel ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/13_Abel_ES-2016-8422.pdf)1) 14 Petersen et al scenario planning [14 Petersen et al scenario planning] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/14_Peterson_2003_Scenario_Planning_a_Tool_for_Conservatio-2.pdf)1) 15 Biggs 2010 Teaching scenario planning [15 Biggs 2010 Teaching scenario planning] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/15_Biggs_et_al_2010_Teaching-Scenario-planning.pdf)1) 16 Armitage [16 Armitage] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/16_Armitage_et_al_2009_Adaptive-CoMgmt-Complexity.pdf)1) 17 DeCaro et al [17 DeCaro et al] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/17_DeCaro_et_al_ES-2016-9036.pdf)1) 18 Naylor [18 Naylor] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/18_Naylor_et_al_Science_2005.pdf)1) 1 Meadows [1 Meadows] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/1_Meadows_D_Systems_book.pdf)1) 19 Hoekstra & Weidmann [19 Hoekstra & Weidmann] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/19_Hoekstra-Wiedmann-2014-EnvironmentalFootprint_1.pdf)1) 2 Ch 1 Walker & Salt [2 Ch 1 Walker & Salt] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/2_Walker_o_Salt_Resilience_thinking_Ch_1_(not_whole_book).pdf)1) 3 Holling 2001 [3 Holling 2001] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/3_Holling_Understanding_Complexity.pdf)1) 4 Fath [4 Fath] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/4_Fath_ES-2015-7467.pdf)1) 5 Berkes & Ross [5 Berkes & Ross] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/5_Berket_o_Rss_2016_ERAUQ386526-2.pdf)1) 13. Blythe et al [13. Blythe et al] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/6_Blythe_et_al-2018-Antipode.pdf)1) 7 Brand & Wissen [7 Brand & Wissen] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/7_Brand_o_Wissen_2018.pdf)1) 8 Biggs 2012 [8 Biggs 2012] (https://slunik.slu.se/kursfiler/MX0127/20050.1920/8_Biggs_Resilience_annurev-environ-051211-123836.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0155 Anmälningskod: SLU-20106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 80%