Ny sökning
MX0155

Samhälle och miljö

The course "Man, society and nature" is a part of the joint master programme "Sustainable development" between Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University. Its main objective is to present different social science perspectives on management of sustainable development. That is, how do social science disciplines approach and conceptualise sustainable development, and which strategies for promoting sustainable development are suggested? The course covers different disciplines such as law, economics, political science, business administration, psychology, and philosophy, which are discussed and applied to a number of different environmental and sustainability issues of concern in various parts of the world.

The time frame for this course is decided in an overall programme plan, and may change from year to year. If you are not an attendee of this programme, but still want to take the course, please contact the course leader for up to date information.

Dear all, pls find fresch information on the CANVAS page for the course- you have all been invited and should be able to see the timetable and literature list there.

If you cannot open the CANVAS page for the course pls send me an e-mail: karin.gerhardt@slu.se

Kind regards,

Karin Gerhardt

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MX0155

Läsåret 2021/2022

Samhälle och miljö (MX0155-M2106) 2021-10-28 - 2022-01-16

MX0155 Samhälle och miljö, 10,0 Hp

Society and environment

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.
Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Huvudmål
Efter avslutad kurs ska studenten förstå det dynamiska samspelet mellan samhälle och natur, hur institutionella strukturer påverkar förutsättningar för en hållbar utveckling. Studenten ska ha fått grundläggande kunskaper i att bedöma social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med hjälp av verktyg från systemanalys och resiliens-teori.

Delmål
Efter genomgången kurs förväntas studenterna att ha kunskap och förståelse så att de kan:
- Redogöra för olika metoder för att definiera, beskriva och förklara hållbar utveckling i samhället
- Kritiskt diskutera och analysera hållbarhet, med olika sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv inom ett integrerat systemanalytiskt ramverk, såväl i allmänhet som i särskilda fall.
Studenterna ska också ha förvärvat kunskaper så att de kan:
- diskutera och välja lämpliga metoder för att analysera hållbar utveckling
- praktiskt använda vetenskapliga metoder för att analysera och utvärdera åtgärder i samhället med avseende på resiliens och hållbar utveckling.
Studenterna ska kunna kritiskt värdera och förhålla sig till:
- tillgängliga teorier och metoder för analys när man undersöker frågor som rör hållbar utveckling
- förvaltning av naturresurser och markanvändning i relation till socioekonomiska utvecklingen och konflikter
- internationell och nationell verksamhet, företags- och affärsverksamhet i relation till hållbar utveckling, samt individuella etiska ställningstaganden och ansvar för att genomföra en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen fokuserar på fördjupad kunskap om hur individer, organisationer och styrande institutioner kan påverkas och förändras för att uppnå hållbarhet i en värld med accelererande klimatförändringar, förluster av biologisk mångfald och brist på ändliga resurser. Detta innebär identifikation av möjligheter och hinder för en hållbar utveckling i olika samhällen ur ett socialt och social-ekologiskt perspektiv. Grundläggande principer för att styra samhällets utveckling mot ökad resiliens och hållbarhet diskuteras, såsom mänskliga rättigheter, demokrati, fattigdom och rättviseperspektiv, ekonomiska system, markanvändning och internationella politiska ramar och konventioner för hållbar utveckling.

Ansatser och metoder för att beskriva och förstå organisationen av samhällen för att uppnå en hållbar utveckling kommer att diskuteras, liksom olika institutionella lösningar för hantering av miljöresurser vad gäller risker, sårbarhet och osäkerhet. Perspektiv från olika samhällsvetenskapliga discipliner och metoder för hållbar utveckling på olika tids- och rumsskalor kommer att analyseras, och kriterier för framgångsrik förvaltning av mänskliga och naturliga resurser identifieras.

Moment som behandlas är:
• Komplexa system, resiliens-bedömningar och hållbarhet
• Ekonomi och hållbar utveckling
• Statsvetenskap, politik, säkerhet och klimatförändringar i förhållande till hållbarhet
• Internationella ramverk och konventioner
• Politisk och samhällelig styrning, markanvändning, konflikter och hållbarhet
• Samspelet mellan klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och målen för hållbar utveckling (SDG).
• Fallstudier (baserat på litteraturstudier)


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig hemtentamen, presentation av projektarbete, deltagande på diskussioner och seminarier / presentationer (enligt ovan).
Godkänd hemtentamen, godkänt projektarbete och godkända seminariepresentationer. Aktivt deltagande i seminarier samt deltagande i obligatoriska moment, vilka är diskussioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi
Medansvariga:
Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Masterprogram i hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0155 Anmälningskod: SLU-20106 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 80%