Ny sökning
NA0184

Miljöekonomisk översiktskurs

Hur kan vi skapa hållbara städer? Hur påverkar klimatförändringar olika platser? Det här är ett par av de frågor vi försöker besvara i kursen Miljöekonomisk översiktskurs. Vi fokuserar på miljöpolitiken och dess praktiska genomförande och ger dig en bred överblick av de ekonomiska begreppen relaterade till miljöproblem och naturresursfrågor. Andra frågor som tas upp i kursen är: Varför är den optimala utsläppsnivån inte noll? Vilka politiska styrmedel kan man använda för att minska utsläpp? När använder vi skatter respektive utsläppsrättigheter? Vilka politiska styrmedel främjar teknisk utveckling? Vilka är de strategier/policyer som kan öka hållbarheten i urban rörlighet? Vilken politik kan leda till en mer hållbar användning av naturresurser?

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0184

Läsåret 2021/2022

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40116)

2022-03-21 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40093)

2021-03-23 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40083)

2020-03-23 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40124)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

NA0184 Miljöekonomisk översiktskurs, 5,0 Hp

Environmental Economics, Review Course

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(GXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 poäng avslutade högskolestudier, varav minst 20 poäng matematik på högskolenivå.

Mål

Kursens mål är att belysa miljöproblematiken utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för grundläggande mikroekonomisk teori

- diskutera marknadsekonomins begränsningar och möjligheter att hantera miljöproblem och naturresurser, samt identifiera problematikens plats i den teoretiska kontexten,

- diskutera olika definitioner av hållbar utveckling och relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljökvalitet,

- redogöra för olika metoder att värdera miljön och relatera värderingsmetodiken till samhällsekonomisk välfärdsanalys, samt analysera effekter av osäkerhet.

- tillämpa optimeringsverktyg för att analysera praktiska miljöproblem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier samt självstudier.Kursen innehåller följande moment:- Grundläggande mikroekonomisk teori

- Teoriförklaring av marknadsmisslyckanden runt miljö- och naturresurser

- Ekonomiska förutsättningar för hållbar utveckling. Finns en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljömål?

- Värderingsmetoder och välfärdsanalys, inklusive osäkerheter

- Externa effekter och minskning av utsläpp

- Ekonomiska styrmedel tillämpade på miljöproblem

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkända inlämningsuppgifter.

Deltagande i obligatoriska seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: NA0120

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 8721 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0184 Anmälningskod: SLU-40055 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 33%