Ny sökning
PLS0051

Litteraturkurs i systemanalys

Kursens syfte är att ge förståelse för hur ett miljösystemanalytiskt verktyg som livscykelanalys kan användas för att bedöma miljöpåverkan.

Kursen kommer huvudsakligen vara upplagd som en självständig litteraturstudie, med regelbundna uppföljningsmöten med kursens handledare (planeras in efter överenskommelse mellan doktoranden och handledaren).

En fallstudie kommer att genomföras och baseras på doktorandens inhämtade data för en växtodlingsgård med tre olika scenarier av biomassahantering, där ett av scenarierna infattar gårdsproducerad biogas. Denna fallbaserade LCA kommer att sammanställas i en skriftlig rapport, vilken utgör examinationen av kursen

Kursplan

PLS0051 Litteraturkurs i systemanalys, 8,0 Hp

Ämnen

Växtodlingslära

Utbildningens nivå

Forskarnivå

Förkunskapskrav

Antagen till en doktorandutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

- genomföra en livscykelanalys (LCA) enligt gällande ISO standard, samt ha förståelse för metodens möjligheter och begränsningar.

- Självständigt värdera vilka data som krävs som underlag för en systemanalys, inhämta data och information, samt värdera hur kvalitén på data kan påverka resultatet.

- Tillämpa ett systemperspektiv för en analys av miljöpåverkan av hantering av en växtodlingsgårds biomassa i tre definierade scenarier. Kunna jämföra scenarierna baserade på egna mätdata och komplettera med data från litteraturen när det behövs. Reflektera över vilken miljöbelastning som ska utvärderas och motivera valet.

Innehåll

Kursens syfte är att ge förståelse för hur ett miljösystemanalytiskt verktyg som livscykelanalys kan användas för att bedöma miljöpåverkan.

Kursen kommer huvudsakligen vara upplagd som en självständig litteraturstudie, med regelbundna uppföljningsmöten med kursens handledare (planeras in efter överenskommelse mellan doktoranden och handledaren).

En fallstudie kommer att genomföras och baseras på doktorandens inhämtade data för en växtodlingsgård med tre olika scenarier av biomassahantering, där ett av scenarierna infattar gårdsproducerad biogas. Denna fallbaserade LCA kommer att sammanställas i en skriftlig rapport, vilken utgör examinationen av kursen

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport av genomförd LCA (Godkänd och icke godkänd).

Ytterligare information

Självständiga studier av vetenskapliga publikationer och läroböcker, genomförande av fallbaserad LCA samt skriftlig rapportering av denna analys.