Ny sökning
SG0154

Skogliga hållbarhetsanalyser

Ett exempel på skogliga hållbarhetsanalyser är att ta fram en hållbarhetsplan för ett givet landskap. I dag innebär ett sådant arbete att man måste ta hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Det innebär dessutom att hänsyn tas till de människor som finns bakom dessa värden. Förutom krav på ekonomisk avkastning kan förväntningar finnas om t.ex. upprätthållande av biologisk mångfald, landskapsbild, kulturarv samt möjligheter att använda marken för olika rekreationsaktiviteter. Dessa olika mål står ofta i konflikt till varandra och man måste därför i många fall avväga konsekvenserna av olika handlanden för att hitta bra kompromisslösningarI denna kurs, som till stora delar baseras på ett projektarbete, kommer du få insikter och färdigheter i att göra en hållbarhetsplan för ett landskap. Detta inbegriper en bristanalys av dagens skogstillstånd, upprättande av mål för ett hållbart brukande av skogen, identifiering av mätbara mål som kan användas för att operationalisera målen i planen, skapande av alternativa planförslag med olika kompromisser mellan målen, utvärdering av alternativen utifrån mål samt, beskrivning av och argumentering för olika planförslag.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0154

Läsåret 2021/2022

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40025)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2021/2022

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-M4025)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40007)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2020/2021

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-M4007)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40017)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40053)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40113)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Skogliga hållbarhetsanalyser (SG0154-40103)

2017-03-22 - 2017-04-27

Kursplan

SG0154 Skogliga hållbarhetsanalyser, 7,5 Hp

Forestry sustainability analysis

Ämnen

Skogsvetenskap Skogshushållning

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Muntlig redovisning av projektarbete 1,5 0103
Teoretisk referensram 2,0 0104
Skriftlig rapport projektarbete 4,0 0102

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap

eller

- 60 hp skogshushållning

och

- kunskaper om ett avancerat skogligt beslutsstödjande system 7,5 hp

och

- Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna – utifrån grundläggande kunskaper i skogsvetenskap och skoglig planering och med hjälp av beslutsstödsystem - ska fördjupa sina kunskaper inom skogliga hållbarhetsanalyser och den del av ämnet skoglig planering som studenten själv väljer att fördjupa sig inom.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för teorier inom skoglig planering generellt, samt diskutera teorier inom den del av planeringsämnet som fördjupning skett inom

- tillämpa metodik och beslutsstöd för att hantera en problemställning inom skogliga hållbarhetsanalyser och den del av planeringsämnet som hen fördjupat sig i

- analysera, värdera och diskutera den metodik och de beslutsstöd som har använts

- redogöra för andra berörda delar av planeringsämnet samt kritiskt bearbeta och diskutera problemställningar inom dessa

- muntligt och skriftligt kommunicera resultatet av ett projekt samt leda och sammanfatta diskussioner.

Innehåll

Kursen bedrivs i form av projektarbeten som berör aktuella och relevanta planeringsproblem. I projektarbete, kommer studenten få insikter och färdigheter i att göra en hållbarhetsplan för ett landskap. Detta inbegriper en bristanalys av dagens skogstillstånd, upprättande av mål för ett hållbart brukande av skogen, identifiering av mätbara mål som kan användas för att operationalisera målen i planen, skapande av alternativa planförslag med olika kompromisser mellan målen, utvärdering av alternativen utifrån mål samt, beskrivning av och argumentering för olika planförslag.

Projektplan upprättas, redovisas och diskuteras inför andra studenter och handledare. Därefter genomförs och slutförs projektet, samt rapporteras skriftligt och muntligt. Både projektplan och projektredovisning är obligatoriska. Dessutom är närvaro är obligatorisk vid alla muntliga redovisningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektplan och projektarbete. Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Tillräckliga kunskaper om ett avancerat skogligt beslutsstödjande system kan erhållas genom kursen Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd, 7,5hpSLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SH0141

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0154 Anmälningskod: SLU-40112 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%