Ny sökning
SG0159

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv

I kursen skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv kommer du tillsammans med dina kollegor att analysera skogliga organisationer med hjälp av organisationsteorier. Du kommer att kritiskt granska vad typiska organisationer i vår sektor vill uppnå och hur dem har organiserat sig för att realisera detta. Du kommer också att märka att ”det finns flera vägar som ledar till Rom”. I kursen diskuteras flera organisationsteorier om individen i organisationen, grupputveckling, ledarskap, organisationsform och – kultur, strategi och styrning och organisationsförändring, och du kommer tillsammans med dina kollegor analysera dessa aspekter i en specifik skogsorganisation. För att lära dig att hantera organisationsteorier som analysinstrument ska du skriva en hemtentamen och du ska under kursens gång formulera kritiska frågor som är underbyggd med organisationsteorier till skogsorganisationen.

Information från kursledaren

Hej,

Välkommen till kursen skogsbruket ur ett organisationsteoretiskt perpektiv. Precis som förra året kommer denna kurs helt att vara på distans. Det vill säga alla föreläsningar, diskussionstillfällen , övningar, mm, kommer att hållas via Zoom. Du kan hitta förra årets litteraturlistan redan nu, men vissa ändringar mot förra året kan förekommer så håkk ett öga på den. Du hittar också ett preliminärt schema. Hör av dig om du har frågor, jag fortsätter med förberedelser inför kursstarten.

Mvh/Dianne Wästerlund

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0159-30070 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0159

Läsåret 2021/2022

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30071)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30072)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30020)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30021)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30022)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30018)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30019)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30020)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30079)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30080)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30081)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30121)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30152)

2017-01-16 - 2017-03-21

Kursplan

SG0159 Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv, 15,0 Hp

The forestry from organizational theory related perspective

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
utvärdering grupparbete 5,0 0202
tentamen 9,0 0203
grupprapporter 1,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå varav

- 60 hp skogsvetenskap

samt

- Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Mål

I kursen ska studenterna analysera vad olika skogliga organisationer verksamma inom skogssektorn vill uppnå och hur dem har organiserat sig för att realisera detta. Genom att jämföra organisationernas mål och arbetsformer med hjälp av organisationsteorier ska studenterna dels lära sig hur arbetsfördelning och arbetsutformning påverkas av olika villkor, dels hur verksamheten kan ledas, struktureras, samt utvecklas.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Förklara organisationsidéer, beskriva olika grundläggande organisationsformer och diskutera hur idéerna som finns inom skogssektorn präglar val av organisationsform och arbetsprocesser.

- Analysera och kritisk granska hur skogssektorns organisationer har förverkligat sina mål i strategier och styrningsform.

- Analysera, problematisera och kritisk granska hur val av organisationsformer inom skogssektorn påverkar medarbetarskap (samarbete i grupp/arbetsklimat)

- Diskutera skogssektorns ledarskap och val av motivationsmetoder ur teoretiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande organisationsteorier som studenter använder för att studera skogsnäringens organisationer. Kursen börjar med en diskussion om varför organisationer finns ur flera olika synsätt, samt olika sätt att organisera verksamheten. Studenter kommer därefter att granska skogssektorns val av organisationsformer utifrån dess effektivitet, hur kvalitén på organisationens produkter och tjänster påverkas, och behovet av kompetens och utveckling. Samarbete på en arbetsplats granskas i relation till val av organisationsstruktur, ledarskapsform och motivationsmetoder. Behovet av kommunikation i arbete ska diskuteras och studenter kommer att öva sig i grunderna för förhandlingsteknik. Olika strategiska perspektiv samt styrning av en organisation kommer att diskuteras samt olika sätt att genomföra en organisationsförändring.

Studenter jobbar i grupp mot en organisation som blir deras observationsenhet. Varje grupp har en kontaktperson vid organisationen som kan svara på studenternas frågor i relation till de olika kursmoment. Varje gruppmedlem presenterar i tvärgrupper analysresultaten för sin organisation och tvärgrupper diskuterar vad som överensstämmer eller skiljer sig mellan organisationer och varför. Deltagande i tvärgruppsdiskussioner och seminarier är därför obligatorisk. I slutet av kursen träffar studenter representanter från sin organisation för att fördjupa sig i olika organisationsaspekter som studenterna vill diskutera vidare.

Ledarrollen i studenternas grupparbete ska ambulera så att alla studenter ska prova på att leda gruppens arbete och utvärdera denna roll.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer som används i kursen är formulering av frågor till organisationsledning för olika kursmoment samt en skriftlig hemtentamen. Frågorna ska vara förankrad i organisationsteori och formuleringen ska visa hur väl studenten uppfyller lärande mål.För godkänd kurs ska studenten presentera godkända frågor, godkänd skriftlig hemtentamen, godkända övningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska gruppdiskussioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Ersätter: SH0131

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. organization culture assessment instrument (OCAI) [organization culture assessment instrument (OCAI)] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/survey_ocai_culture.pdf)1) knowledge management Författare: Alavi & Leidner [knowledge management] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/knowledge_management_Alavi.pdf)1) gruppdynamik - handbok projekt [gruppdynamik - handbok projekt] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/handbok_projekt.pdf)1) makt & konflikt [makt & konflikt] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/makt_o_konflikter_jacobsenothorsvik.pdf)1) CRS paradox [CRS paradox] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30082.1516/CRS_paradox.pdf)1) könskvotering Författare: Kristina Johansson et al. [könskvotering] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0159/30152.1617/affirmative_action_Johansson.pdf)1) samarbete & konflikt Författare: Mikael Jensen [samarbete & konflikt] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0159/30152.1617/interpersonell_kommunikation.pdf)1) case Swedbank [case Swedbank] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0159/30121.1718/case_Swedbank.pdf)1) Integrerad organisationslära Författare: Lars H. Bruzelius & Per-Hugo Skärvad ISBN: 9789144071091 1) kapitel om motivation [kapitel om motivation] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/Bloisie_et_al..pdf)1) balanserade styrkort [balanserade styrkort] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/balanced_scorecard.pdf)1) processorientering [processorientering] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/processorientering.pdf)1) mångfald [mångfald] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/mangfald.pdf)1) lärande organisationer [lärande organisationer] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/larande_loopar.pdf)1) organisationsförändring [organisationsförändring] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/forandringsstrategi.pdf)1) corporate social responsibility [corporate social responsibility] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SH0131/30265.1213/csr_gamerschlag.pdf)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0159 Anmälningskod: SLU-30070 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%