Ny sökning
SG0203

Skogsteknologi och virkeslära

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0203-30041 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0203

Läsåret 2020/2021

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30023)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30048)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30089)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsteknologi och virkeslära (SG0203-30096)

2018-01-15 - 2018-03-20

Kursplan

SG0203 Skogsteknologi och virkeslära, 15,0 Hp

Forest technology and wood technology

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Virkeslära 6,0 0202
Skogsteknologi 6,0 0203
Populärvetenskapligt arbete 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- 45 hp skogsvetenskap

Mål

Kursen fokuserar på att ge teoretiska och praktiska kunskaper om tillvaratagande och förädling av trädbaserad råvara. Hela produktionskedjan från träd till industri berörs, främst ur ett nationellt perspektiv. Fokus ligger på effektivitet i det arbete som utförs för att odla och skörda träd samt trädråvarans egenskaper och användningsområden.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- redogöra för redskap och metoder som används för rationellt skogsarbete.

- redogöra för de parametrar som påverkar det operativa skogsarbetet, såväl de naturgivna och ekonomiska som de som betingas av industriella försörjningskrav.

- identifiera, beskriva och förklara karakteristiska egenskaper hos trädbaserade material från kommersiellt viktiga nationella och internationella trädslag.

- redogöra för och tillämpa principer och egenskaper som används vid kvalitetsbedömning av trädbaserad råvara.

- producera och presentera ett populärvetenskapligt arbete med för kursen relevant tema såväl muntligt som skriftligt i grupp, samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på annan students arbete.

- tillämpa grundläggande geografiska analysmetoder.

Innehåll

Kursen bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom jägmästarprogrammets första år. I denna kurs tränger vi djupare in i skogsmaskiners konstruktion och funktion, hur olika former av skogligt arbete utförs och planeras, samt hur effektivitet mäts och tillämpas. Dessutom fördjupas kunskaperna om träd som råvara och material. Vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri?

GIS-kunskaperna fördjupas genom tillämpning vid planering av hur skogsbilväg lämpligast dras i landskapet.

Kursen genomförs som en blandning av föreläsningar, demonstrationer, exkursioner, självstudier samt teoretiska och praktiska övningar.

Genomförande av inlämningsuppgifter är obligatoriska, och det råder obligatorisk närvaro vid vissa moment, som främst utgörs av praktiska övningar och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiska tentamina, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.Praktiska övningar och exkursioner är obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Ersätter kurserna Skogsteknologi (SG0160, 7,5 hp) och Virkeslära (SG0161, 7,5 hp).SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0160 7,5 hp, SG0161 7,5 hp

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext. Författare: Nordfjell, Wästerlund & Lindroos 1) Skogsavverkning och markskador Författare: Nordfjell 1) Björktimmer Författare: Nylinder, M., Pape, R., Fryk, H. 1) Timmer Författare: Nylinder, M, Fryk, H 1) Ädellöv – Virke och förädling Författare: Nylinder, M. Woxblom, L. Fryk 1) Virkeshandelskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd. Författare: Rytter, L., Werner, M. 1) Nationella instruktioner för virkesmätning - kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) VMK:s tillämpningsanvisning till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) Aptering och virkeskännedom Författare: Sennblad, G 1) Att välja trä Författare: Skogsindustrierna 1) Underlag till produktionsnormer för skotare Författare: Brunberg, T 1) Skogskunskap [Skogskunskap] (https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/)1) Impregnerbarhet. Biologiska skadegörare. Hur man skyddar trä. Författare: Svenska Träskyddsinstitutet 1) Terrängmaskinen del 2 1) Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem Författare: Thorsén, Å. & Björheden, R. [Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem ] (http://www.skogforsk.se/kunskap/projekt/effektivare-skogsbranslesystem-ess/skogen-en-vaxande-energikalla)1) Träslagsfakta. Faktasamling om ett urval av exotiska träslag 1) Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept Författare: Virkkunen, Matti, Miska Kari, Ville Hankalin, and Jaakko Nummelin [Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept] (https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T211.pdf)1) Hydraulisk dimensionering Författare: Vägverket 1) Ädellöv - tillgångar och förädling Författare: Woxblom,, L. 1) Improving the efficiency of forest fuel supply chains Författare: Eriksson A. [Improving the efficiency of forest fuel supply chains] (https://pub.epsilon.slu.se/13701/1/eriksson_a_161005.pdf)1) Vägnätsplanering i skogsbruket Författare: Filipsson, S. 1) Naturlig beständighet i ved Författare: Gref, Rolf. 1) Introduction to Forest Operations and Technology. (Kap. 7) Författare: Jori Uusitalo 1) Jordarternas indelning och benämning Författare: Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF 1) Introduktion till skogliga arbetsstudier. Författare: Lindroos, O 1) Miljöanpassade vattenpassager på skogsbilvägar - en handledning (för projektering och byggnation). Författare: Lindström, E., Christoffersson, P., Hallgren, P. & Ärlebrandt, K.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0203 Anmälningskod: SLU-30041 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%