Ny sökning
SG0222

Styrning av skogliga värdekedjor

Planering och styrning av skogliga och andra biobaserade försörjningskedjor är avgörande för kundvärde, lönsamhet och miljö. Denna kurs handlar om hur man anpassar biobaserade flöden till affärsstrategi och organiserar inköp, produktion och försäljning för hållbarhet och värdeskapande. Utifrån operationsanalys behandlas företagets resursbehov, informationshantering och koordinering. Kursen omfattar bland annat kalkylmetoder, prognoser, strategisk produktionsplanering och lagerhantering. Livscykelanalys ingår som ett analysverktyg för hållbarhetsbedömningar. I studierna varvas teoretiska föreläsningar, gästföreläsningar, övningar och projektarbeten. Studenten arbetar med problemlösning och tränar att kommunicera sina slutsatser såväl skriftligt som muntligt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0222

Läsåret 2021/2022

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40027)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-M4027)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40017)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-M4017)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40008)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Styrning av skogliga värdekedjor (SG0222-40055)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

SG0222 Styrning av skogliga värdekedjor, 15,0 Hp

Operations Management of the Forest Supply Chain

Ämnen

Skogsvetenskap Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 5 hp marknadsföring samt

- 15 hp avancerad nivå

samt

- Engelska 6

Eller

- 60 hp företagsekonomi inlusive 5 hp marknadsföring samt

- 15 hp avancerad nivå

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen ger studenten en god förmåga att strategiskt planera och styra skogs- och andra biobaserade värdekedjor för bästa kundvärde, lönsamhet och hållbarhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Använda nyckelbegrepp inom driftstyrning så kallad Operations Management, och dra slutsatser om hur sådana begrepp anknyter till affärsstrategi.

- Använda lämpliga begrepp och metoder i driftsstyrning för att analysera och hantera,planera och driva materialförsörjning, produktflöde, produktionsplanering, lager och kvalitetsarbete.

- Kartlägga och tillämpa indikatorer och prestationsmått för att följa upp och förbättra produktionsprocesser och värdekedjornas funktion.

- Bedöma och tillämpa lämpliga metoder för att analysera värdekedjors hållbarhet och föreslå åtgärder för förbättringar.

- Utvärdera och föreslå metoder för att förbättra samordning av värdekedjor genom strategisk planering, informationshantering och drift.

- redogöra för och utvärdera utmärkande drag hos olika skogs- och biobaserad produktionsprocesser och värdekedjor.

- kommunicera kunskaper om bio-baserade värdekedjor både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen inleds med produktionsekonomi som omfattar processanalys, produktkalkyler, prognoser, materialplanering och kvalitetskontroll. Därefter behandlas försörjningskedjor och deras mål, struktur och komponenter - inklusive relationerna till affärsstrategi. Här behandlas utformning, planering, och samordning av produktion, flöden och lager i försörjningsnätverk - med fokus på kundnöjdhet, koordination och informationshantering. Metoder för miljöledning och livscykelanalys i produktions- och flödeskedjor studeras. Kursen innehåller även orienterande inslag om särdrag för produktionsplanering och flödesstyrning inom skogssektorn och annan biobaserad industri.

I kursen ingår övningar där studenten ska analysera och bedöma verkliga fall samt träna på att kommunicera sina slutsatser på olika sätt såväl skriftligt som muntligt.

Obligatoriska moment omfattar övningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För att tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt rekommenderas grundläggande orientering om skogliga värdekedjor industriprocesser och produkter samt grundläggande kunskap i statistik och enkel optimering.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0199

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap Företagsekonomi
Kurskod: SG0222 Anmälningskod: SLU-40115 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%