Ny sökning
SG0230

Skogens skötsel, planering och hälsa

I kursen får du tillfälle att lära dig om beståndsdynamik i likåldriga och olikåldriga bestånd, effekter av skogskötselåtgärder på träds och bestånds tillväxt och utveckling och hur dessa kan utformas för att nå vissa mål. Fältövningar och fältexkursioner ger möjlighet till kunskap och färdigheter i bl a naturlig föryngring, plantproduktion, blädning, beståndsinventering, skogsskadebedömningar, mm. I kursen ingår att upprätta en skogsbruksplan för en mindre fastighet. Arbetet innebär möte med markägare, fältinventering, analys av skogstillståndet och förslag till skötselplan för de kommande 10 åren. Du får även utveckla dina kunskaper i skogsskadebedömningar, både biotiska och abiotiska, och hur de påverkas och kan hanteras med hjälp av skogsskötsel och planering.

Andra kursvärderingar för SG0230

Läsåret 2021/2022

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10046) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-M1046) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10011) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10020) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10021) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogens skötsel, planering och hälsa (SG0230-10097) 2018-09-03 - 2018-11-05

SG0230 Skogens skötsel, planering och hälsa, 15,0 Hp

Silviculture, Forest Management Planning and Forest Health

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogsbruksplan 5,00 1002
Skogsskötsel 10,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp biologi
samt
- engelska 5

Mål

Kursen syftar till att ge såväl kunskap och förståelse som praktiskt färdighet i att utforma skogsskötselåtgärder och skötselplan för ett hållbart skogsinnehav för olika mål och med hänsyn till skogliga skaderisker samt annan markanvändning.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för produktion och försörjning av frö- och plantmaterial för de vanligaste trädslagen.
- Beskriva och förklara plantors, träds och bestånds etablering, tillväxt och konkurrens utifrån ett skogsproduktionsperspektiv i fullskiktade och enskiktade skogar och hur de påverkas av skogsskötselåtgärder.
- Redogöra för skogliga produktionsmodellers uppbyggnad och hur de används för prognostisering av beståndsutveckling och utvärdering av skogsskötselåtgärder.
- Förklara hur abiotiska och biotiska skaderisker kan påverkas av skogsskötsel och skoglig planering och utforma åtgärder för att kunna hantera skaderisker.
- Jämföra och föreslå utformning av skogsskötselmetoder utifrån inriktning och mål med skogsbruket och med hänsyn till annan markanvändning.
- Inventera skogsinnehav och värdera datakvalité hos skogliga variabler.
- Upprätta en skogsbruksplan för hållbart brukande utifrån ägarens mål på en mindre skogsfastighet och argumentera för föreslagna åtgärder utifrån ekologiskt, tekniskt och skogsskötselmässigt perspektiv.
- På engelska diskutera och reflektera om skogsskötselprinciper och hur skötselåtgärder påverkar det hållbara skogsbruket.

Innehåll

Kursen kombinerar teori och praktik i olika moment genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter, övningar i fält, datorlabövningar med program för skogliga tillväxtmodeller för simulering av beståndsutveckling och fältexkursioner. Vid fältövningar tränas studenterna i att värdera och föreslå lämpliga skogsskötsel- och planeringsåtgärder, inklusive riskbedömningar. Fältövningar och fältexkursioner är viktiga delar av kursen för att ge möjligheter till färdighetsträning. Skogens hälsa behandlar såväl abiotiska som biotiska skador, och är integrerat i både teori och praktik i relation till skogsskötselåtgärder och skoglig planering. En specifik färdighet som tränas är upprättande av en skogsbruksplan. Obligatoriska övningar och seminarier förekommer under kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination, godkända skriftliga inlämningsuppgifter, godkänd muntlig presentation samt godkänd aktiv medverkan i obligatoriska övningar och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Medansvariga:
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0169, SG0157
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0230 Anmälningskod: SLU-10238 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%