Ny sökning
SG0242

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk

Denna fristående kurs riktar sig till dig med förkunskap i kemi (10hp) som vill lära dig mer om bioteknologi och dess användning i framtidens skogsbruk. Kursens teoretiska grund inom molekylär växtbiologi varvas med föredrag från skogsindustrin, laborationer och en populärvetenskaplig uppsats.

Den ökade efterfrågan på biobaserad energi, bränsle och specialprodukter och de utmaningar som klimatförändringar ställer på våra skogar, genererar ett behov av nya lösningar. Bioteknologins utveckling och dess tillämpning på skogsträd är en viktig del av dessa lösningar.

I denna kurs lär du dig varför det är viktigt att känna till genomets DNA-sekvens, hur trädgenom sekvenseras, och hur gener som reglerar de molekylära processerna för tillväxt och vedbildning i skogsträd identifieras. Du kommer att förstå hur genomikdata kan stödja förädling och hur gener kan påverkas med hjälp av bioteknologi för tillämpningar i skogsbruket. Betydelsen av klonade träd och frösticklingar för det moderna skogsbruket är andra ämnen som du kommer att fördjupa dig i under kursen. I laborationer lär du dig hur bioteknologiska metoder utförs på träd.

Kursen ger dig ett vetenskapligt förhållningssätt för att kritiskt bedöma möjligheter och utmaningar med bioteknologi och plantageskogsbruk i jämförelse med traditionell förädling. Genom att skriva en populärvetenskaplig uppsats om detta övar du på din argumentationsteknik och ger ditt resonemang ökad trovärdighet både i dina framtida studier och i yrkeslivet.

Information från kursledaren

The course will be in hybrid format, which means that lectures will be given either physically at the UPSC or online this year. All information will be communicated through Canvas. There will be, recorded lectures and exercises to do for the students at home, zoom meetings with the teacher that can consist of discussions, exercises or lectures, and physical lectures. More information can be found in the course schedule as well as on Canvas.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0242-30061 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0242

Läsåret 2021/2022

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-M3061)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30017)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30015)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Växtbiologi - för framtidens skogsbruk (SG0242-30246)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan

SG0242 Växtbiologi - för framtidens skogsbruk, 7,5 Hp

Plant biology- for future forestry

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 90 hp skogsvetenskap inklusive

- 10 hp kemi

samt

- Engelska 5eller

- 90 hp biologi inklusive

- 10 hp kemi

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur modern växtbiologi kan bidra till skogsbrukets hållbara utveckling, inte minst genom design av träd lämpade för en biobaserad ekonomi.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för vedbildning och vedegenskaper i skogsträd

- beskriva och förklara ett antal nya, molekylära tekniker för skogsträdförädling

- identifiera ett antal olika kvalitativa trädegenskaper av betydelse för framtida skogsbruk och biobaserad ekonomi samt redogöra för deras förädlingspotential

- tillämpa grunderna i populärvetenskapligt skrivande och muntligen redovisa och värdera för- och nackdelar med genmodifierade träd och plantageskogsbruk

- med viss handledning utföra ett laborativt arbete inom molekylär växtbiologi och utvärdera resultatet

Innehåll

Kursen ger en förståelse för hur grundläggande biologi fungerar som bas för tillämpningar i framtidens skogsbruk. Kursen behandlar nyckelfaktorerna som vatten- och kväveupptag, fotosyntes och kolhydratmetabolism och -transport som är avgörande för trädets tillväxt. I diskussioner samt fallstudier skapar studenterna sig en förståelse på hur dessa processer påverkas av yttre faktorer (t.ex. klimatförändring, gödsling etc.) och kan effektiviseras, t.ex. genom genteknik.

Vid föreläsningar och diskussioner behandlas sedan trädegenskaper av betydelse för kvalitén av framtida skogsprodukter och för en biobaserad ekonomi som fiberegenskaper, kemiskt innehåll, energivärde m.m. Nya tekniker för skogsträdförädling såsom markörassisterat urval, klonuppförökning och genmodifiering och dess betydelse för plantageskogsbruk presenteras. Under obligatoriska laborationsmoment inkl. rapportskrivning fördjupas kunskapen om hur genmodifiering görs rent praktiskt i växter.

Värdet av dessa nya metoder för framtida skogsbruket samt samhällets syn på dessa tas upp i diskussioner. För- och nackdelar med plantageskogsbruk jämfört med traditionellt skogsbruk behandlas i efterföljande obligatoriska rapportskrivning och seminarium. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andra studenters arbeten i dessa moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd skriftlig redovisning av laborationer, godkänd essäskrivning samt deltagande i obligatoriska seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Inom programkurserna SG0141Ekosystemets biogeokemi och fysik 19 hp eller kursen SG0210 Skogsekosystemets kemiska grunder 15 hp uppnås kunskper motsvarande 10 hp kemi för studenter på jägmästarprogrammet.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0145, SG0147

Betygskriterier

Betygskriterier

Växtbiologi för framtidens skogsbruk, 7,5hp

Betyg 3

Studenten kan: 1) ge en sammanfattande bild av hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till skogsbruk; 2) beskriva vedbildningen i skogsträd; 3) redogöra för centrala begrepp inom den molekylära växtbiologin; 4) använda några grundläggande laborationstekniker inom molekylär växtbiologi och skriva laborationsrapporter.

Betyg 4

Studenten kan: 1) ge en sammanfattande bild av hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till skogsbruk; 2) beskriva vedbildningen i skogsträd; 3) redogöra för centrala begrepp inom den molekylära växtbiologin; 4) använda några grundläggande laborationstekniker inom molekylär växtbiologi och skriva laborationsrapporter; 5) redogöra för trädegenskaper av betydelse för framtida skogsbruk och biobaserad ekonomi. Studenten kan också relatera sina kunskaper från traditionellt skogsbruk och plantageskogsbruk till nya tekniker inom skogsträdsförädling.

Betyg 5

Studenten kan: 1) ge en sammanfattande bild av hur grundforskning inom växtbiologi kan bidra till skogsbruk; 2) beskriva vedbildningen i skogsträd; 3) redogöra för centrala begrepp inom den molekylära växtbiologin; 4) använda några grundläggande laborationstekniker inom molekylär växtbiologi och skriva laborationsrapporter; 5) redogöra för trädegenskaper av betydelse för framtida skogsbruk och biobaserad ekonomi. Studenten kan också relatera sina kunskaper från traditionellt skogsbruk och plantageskogsbruk till nya tekniker inom skogsträdsförädling, samt kritiskt granska bioteknikens möjligheter för framtidens skogsbruk.

Litteraturlista

  1. Plant Biology Författare: Alison Smith et al ISBN: 978-0-8153-4025-6

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0242 Anmälningskod: SLU-30061 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%