Ny sökning
SG0244

Silviculture - the science of forest stand management

We will start with a course introduction on Monday, January 18, at 9:15-11. We meet on Zoom. Please accept your invitation and log into Canvas to see the Zoom link and passcode.

Your course leaders

Ulrik and Tommy

Kursvärderingen är avslutad

SG0244-30013 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0244

Läsåret 2019/2020

Silviculture - the science of forest stand management (SG0244-30001) 2020-01-20 - 2020-03-24

SG0244 Silviculture - the science of forest stand management, 15,0 Hp

Silviculture - the science of forest stand management

Kursplan fastställd

2018-09-26

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp skogshushållning eller
- 60 hp biologi eller
- 60 hp markvetenskap eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp naturresursförvaltning eller
- 60 hp naturgeografi

samt

engelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla fördjupad kunskap om metoder lämpade för utvärdering av samtida och framväxande skötselrutiners inverkan på skogstillväxt, beståndsstruktur och ekosystemtjänster på träd- och beståndsnivå. Studierna omfattar experimentella angreppssätt och avancerade analysmetoder som kan användas för att diagnostisera skogsskötselns nuvarande och framtida inflytande på egenskaper hos enskilda bestånd och trädindivider. Under kursen tränas också kritisk granskning av skogsskötsel- och ekologilitteratur samt vetenskapligt skrivande

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
• Förklara och tillämpa ekologiska och skötselrelaterade principer som bestämmer träds och bestånds utveckling inklusive inverkan av självgallring, konkurrens, resursdynamik, fotosyntesverkningsgrad och respiration samt relatera skötselns inverkan på skogstillståndet till rådande miljöförhållanden.
• Analysera hur beståndsdynamiken förändras beroende på skötselinriktning, växtplatsens egenskaper och klimatförhållanden.
• Analysera och prognosticera skötselåtgärders inverkan på träds och bestånds tillväxt, på markegenskaper samt på energi- och vattenbalanser.
• Utforma fältförsök och datorsimuleringar samt provtagningsrutiner för att besvara grundläggande skötselfrågeställningar och testa hypoteser, analysera data med de senaste programvarorna och statistikverktygen, dra slutsatser.
• Utvärdera den vetenskapliga grunden till samtida och framväxande skötselrutiner såsom blandskogsskötsel, kontinuitetsskogsbruk, agroforestry och skötsel av fullskiktade skogar.
• Följa med och delta i samtida debatt om skogsskötsel och skogsförvaltning.
• Söka, kritiskt granska och syntetisera relevant vetenskaplig litteratur.
• Kommunicera effektivt till olika intressenter via olika kanaler (t.ex. forskningsrapporter, muntliga presentationer och postrar).


Innehåll

Kursen fokuserar på utvärdering av samtida och framväxande skogsskötselrutiner med syfte att förstå hur produktion av skogsråvara och utbudet av ekosystemtjänster påverkas av bl.a. skogstillstånd och växtförhållanden. Kursinnehållet är uppdelat i två delar:

En del ägnas åt kvantitativa analysmetoder, trädfysiologi, experiment, skötselplaner och modellering. Undervisningen sker genom föreläsningar, bearbetning av fältdata och analysövningar. En annan del omfattar litteraturseminarier där studenterna syntetiserar vetenskaplig litteratur, diskuterar och deltar i debatter.

Föreläsningar och kurslitteratur omfattar:

• Trädens förmåga att tillgodogöra sig vatten och solljus
• Energi- och vattenbalansen
• Kol- och kväverelationer
• Växtinteraktioner (konkurrens, sjävgallring, gallringsåtgärder)
• Boniteringssystem
• Kvantitativa analyser och beskrivningar av bestånd
• Experiment; analys av beståndsstruktur, träddiversitet, trädfysiologi samt modellering och simulering av skötselåtgärder
• Utformning och tillämpning av skötselföreskrifter

Undervisningen är uppbyggd kring ett antal grupprojekt som också utgör examinationsmoment. Projekten innehåller både kvantitativa och experimentella inslag och ger möjlighet till individuell fördjupning inom de ingående ämnesområdena. Redovisningen sker dels i form av vetenskapliga rapporter och dels genom muntliga presentationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i alla obligatoriska aktiviteter inklusive fältexkursioner/praktiska övningar, grupparbete, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Godkänd skriftlig och muntlig examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges inom ramen för mastersprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se
 

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0173.1 , SG0174.2

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0244 Anmälningskod: SLU-30013 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%