Ny sökning
SG0248

Skogliga ekonomiska analyser

I denna kurs ger vi studenterna kunskaper och färdigheter om hur man använder ekonomiska analyser för att vägleda hållbar användning och hantering av skogens resurser. Med utgångspunkt i ekonomisk teori använder vi numeriska tekniker för att hitta vad som skulle vara önskvärda typer av skogsförvaltning och timmeravverkning. Vi studerar också hur beskattning påverkar förvaltningen och marknadsvärderingen av skogsfastigheter. Vi betonar hur viktiga hållbarhetshänsyn bör tas i formella redovisnings- och finansiella rapporter från skogsorganisationer. Vi betonar alla dessa aspekter av ekonomiska analyser tillsammans med möjligheter att förbättra elevernas kommunikationskunskaper, både muntligt och muntligt.

Andra kursvärderingar för SG0248

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20031) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-M2031) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20024) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogliga ekonomiska analyser (SG0248-20010) 2019-11-01 - 2020-01-19

SG0248 Skogliga ekonomiska analyser, 15,0 Hp

Forest Economics Analyses

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomisk och financiell analys 7,50 1002
Skogsvärdering och beskattning 4,50 1003
Redovisning 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande
- 75 hp skogsvetenskap inklusive 7,5 hp skogsekonomi
samt
- Engelska 5.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper och färdigheter i ekonomisk analys av hållbart nyttjande och hållbar förvaltning av skogsresurser. Kursen fokuserar på optimering och analys av skogsskötsel- och avverkningsplanering, värdering av skogsfastigheter och uppföljning av ekonomiskt resultat i skogsföretaget. Kursen behandlar också beskattningsfrågor och realisationsbeskattning vid överlåtelse av skogsfastigheter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för olika kriterier för att hantera beslutsproblem under risk och osäkerhet.
- Konstruera beslutsmodeller och använda dessa på vanligt förekommande skogliga beslutsproblem.
- Analysera och diskutera avvägningen mellan olika nyttigheter inom ramen för hållbart skogsbruk.
- Med hjälp av simulering estimera ekonomiska konsekvenser av olika skogliga beslut.
- Tillämpa vanliga metoder för värdering av skog och skogsmark.
- Redogör för viktiga specifika särdrag inom inkomstbeskattning som rör skogsintäktens beskattning och särdrag inom realisationsbeskattning vid överlåtelser av skogsfastigheter.
- Tillämpa bokföringsregler för konstruktion, uppföljning och analys av det skogliga företagets ekonomi, inklusive etiska och hållbarhetsaspekter på detta.
- På engelska muntligt och skriftligt presentera och diskutera ekonomiska beslutsproblem utifrån det skogliga företagets perspektiv.

Innehåll

Kursen innehåller tre avsnitt: ekonomisk analys av skogliga beslut, skoglig fastighetsekonomi, samt redovisning.
Ett avsnitt behandlar investerings- och beslutsteori, modellering av skogliga beslutsproblem samt olika numeriska optimerings- och simuleringsmetoder. Med dessa verktyg studeras sedan olika vanligt förekommande skogliga beslutsproblem, såväl under säkerhet som under risk och osäkerhet.
Ett annat avsnitt behandlar värdering av skogsfastigheter inklusive beskattning av skogsintäkter och realisationsbeskattning vid överlåtelse av skogsfastigheter.
Redovisningens principer det vill säga att tillämpa lagar och redovisningsprinciper för att utforma bokföring och bokslut studeras i ett separat avsnitt. Inom avsnittet studeras även hållbarhetsredovisning.
Hur tillgångar, skulder och obeskattade reserver värderas enligt lag och praxis tas upp. Eget kapital i olika företagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och enskild firma behandlas.
Kursen bygger på problembaserad inlärning (PBL) där föreläsningar, övningar och fallstudier tillämpas.
Obligatoriska moment i kursen inkluderar övningar och fallstudier. Övningar och fallstudier presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och godkända muntliga presentationer.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.
SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0229, vilken tidigare ersatte FÖ0322, SG0150
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0248 Anmälningskod: SLU-20119 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%