Ny sökning
SG0249

Marknadsföring och organisation

Andra kursvärderingar för SG0249

Läsåret 2021/2022

Marknadsföring och organisation (SG0249-30080) 2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

Marknadsföring och organisation (SG0249-30062) 2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Marknadsföring och organisation (SG0249-30013) 2020-01-20 - 2020-02-19

SG0249 Marknadsföring och organisation, 7,5 Hp

Marketing and Organization

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Företagsekonomi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kunskaper motsvarande
- 30 hp på grundnivå

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera olika marknadsförings-och organisationskoncept som används av företag och andra aktörer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för marknadsföringens funktion i företag och i samhällsekonomin inklusive etiska aspekter.
- Använda begrepp och modeller som underlag för att göra en marknadsanalys och en marknadsföringsplan.
- Tillämpa modeller och metoder på frågeställningar i marknadsföring för hållbar utveckling.
- Beskriva och analysera hur man kan organisera mänskliga resurser.
- Beskriva och analysera hur gruppens dynamik, organisationens struktur och ledarskap är relaterat till varandra.
- Tillämpa grunder i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen tar upp och diskuterar hur olika företag och samhällsaktörer som jobbar med skogliga resurser kan använda marknadsförings- och organisationsprinciper ur ett etiskt och hållbart perspektiv.

Marknadsföringsdelen inleds med en teoretisk bakgrund till ämnet för att därefter fokuseras på relationsmarknadsföring och hur den påverkar värdeskapande och kundnytta. I kursen analyseras och diskuteras etiska aspekter i hållbar marknadsföring i termer av Corporate Social Responsibility (CSR).

Kursens organisationsteoretiska avsnitt fokuserar på samarbete mellan människor och hur gruppens dynamik och ledarskap kan påverka samarbetet.

Genom självstudier förväntas studenter förvärva grundläggande teoretiska kunskaper av litteraturen för att sedan tillämpa dessa kunskaper vid muntliga diskussioner i seminarier, fallstudier och i ett projekt. Genom externa föreläsningar ges möjlighet att diskutera tillämpningar i skogsnäringen. Obligatoriska moment i kursen inkluderar aktivt deltagande i muntliga diskussioner i seminarier, externa föreläsningar samt workshops där fallstudier och eller projekt redovisas muntligt. Studenten får möjlighet att träna på att kommentera och granska andra studenters arbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga inlämningsuppgifter, godkända muntliga, redovisningar, övningar samt aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.

SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi
Medansvariga:
Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0228 , vilken i sin tur ersatte FÖ0325, FÖ0412.
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0249 Anmälningskod: SLU-30173 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%