Ny sökning
SG0253

Skogens djur

Under denna kurs får du grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter. Du lär dig att identifiera däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, ordningar av insekter och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0253-30225 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0253

Läsåret 2021/2022

Skogens djur (SG0253-30295)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Skogens djur (SG0253-30028)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Skogens djur (SG0253-30046)

2020-01-20 - 2020-04-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0253 Skogens djur, 7,5 Hp

Forest animals

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Generell zoologi 1,5 0202
Däggdjur 2,0 0203
Ryggradslösa djur 2,0 0204
Fåglar och herptiler 2,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge en översikt av skogens djurgrupper, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige.Efter kursen skall studenten kunna:

- beskriva djurvärldens taxonomiska indelning, klassificering, fylogeni och systematik

- redogöra för djurarters biologi och deras fysiologiska anpassningar, evolution, beteende samt utbredningsmönster i form av svensk faunistik

- identifiera arter av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, insektsordningar och gnagspår av vedinsekter i svensk skog

Innehåll

För att uppfylla lärandemålen ger kursen grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Digitala föreläsningar i zoologi tillsammans med instuderingsfrågor och litteratur skall ge studenten förmåga att förstå taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter. Genom digitala föreläsningar och övningar får studenten lära sig att identifiera däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, ordningar av insekter och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.Individuella hemuppgifter, övningar och skritflig examination är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen inkluderar skriftliga och praktiska moment.Kursens lärandemål uppnås genom hemuppgifter, föreläsningar, övningar och studier av samlingar samt exkursioner. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI1196

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0253 Anmälningskod: SLU-30225 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%