Ny sökning
SG0261

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0261

Läsåret 2021/2022

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30024)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket (SG0261-30203)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan

SG0261 Tillämpad fjärranalys i skogsbruket, 7,5 Hp

Applied Remote Sensing in Forestry

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 30 hp skogshushållning eller

- 30 hp skogsvetenskap eller

- 30 hp biologi eller

- 30 hp naturresurshushållning samt

- 5 hp GIT

samt

- Svenska motsvarande kravet på för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Mål

Syftet med kursen är att studenten förvärvar teoretisk och praktisk kunskap om att arbeta med data från olika datakällor med fokus på laserskanning och digital fotogrammetri och tillämpa dessa för användning i skogsbruk.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt redogöra för den skogliga användbarheten med laserskanning och digital fotogrammetri samt andra fjärranalysmetoder som satellitbilder.

- Beskriva grunderna i teorin och tekniken bakom satellitbilder, laserskanning och digital fotogrammetri.

- Redogöra för vilka krav som ställs på laser-, flygbilds- och fältdata för skogliga skattningar.

- Kontrollera levererat fjärranalysdata och utvärdera noggrannheten.

- Förklara och tillämpa area-baserad metoder för skogliga skattningar, metodens möjligheter och begränsningar, samt utvärdera skattningsnoggrannheten.

Innehåll

Huvudfokus ligger på användning av flygregistrerade laserdata men en orientering ges även om skoglig användning av tredimensionella punktmoln från digital fotogrammetri samt satellitbilder. Kursen bygger på att studenten självständigt bearbetar punktmoln från laserdata med programvarorna ArcGIS, Qgis, R och Fusion. I kursen ingår introduktion och övningsmoment där tillämpning av dessa programvaror förekommer. Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker på distans via en webbaserad lärplattform. Förutom inlämningsuppgifter innefattar kursen även inläsning av litteratur, främst i form av ett kompendium utvecklat vid SLU. Det finns även inspelade föreläsningar och ett antal interaktiva träffar i form av videomöten. Litteratur, programvaror och data som används under kursen är kostnadsfria. Stor vikt läggs vid datorlaborationer för övning av praktiska moment som studenten utför mest själv, med periodisk stöd från lärare.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända övningar och datorlaborationer.

• Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

• Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

• Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Arbetslivserfarenhet kan efter individuell prövning tillgodose förkunskapkravet på skogliga kunskaper. Kursen får inte kombineras med SLUs 15 hp avanceradnivå kurs "Remote sensing and forest inventory" i en skoglig examen (Laserdistanskursen innehåller ca 6 dagars överlappande moment som finns i Remote sensing and forest inventory kursen, vilken är mer omfattande).Kursen ges på distans på kvartsfart under en termin. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med operativsystemet Windows samt internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum. En webbaserad lärplattform används. Viss gratis programvara används för videomöten utöver ges inspelade föreläsningar

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0241

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0261 Anmälningskod: SLU-30292 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 25%