Ny sökning
SG0272

Silviculture - the science of forest stand management

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0272

Läsåret 2022/2023

Silviculture - the science of forest stand management (SG0272-30188)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Silviculture - the science of forest stand management (SG0272-30052)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0272 Silviculture - the science of forest stand management, 15,0 Hp

Silviculture - the science of forest stand management

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp markvetenskap eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp naturresursförvaltning eller

- 60 hp naturgeografisamtengelska 6

Mål

Kursens övergripande mål är att förmedla fördjupad kunskap om metoder lämpade för utvärdering av samtida och framväxande skötselrutiners inverkan på skogstillväxt, beståndsstruktur och ekosystemtjänster på träd- och beståndsnivå. Studierna omfattar experimentella angreppssätt och avancerade analysmetoder som kan användas för att diagnostisera skogsskötselns nuvarande och framtida inflytande på egenskaper hos enskilda bestånd och trädindivider. Under kursen tränas också kritisk granskning av vetenskaplig litteratur inom skogsskötsel och ekologi samt vetenskapligt skrivande.Efter avklarad kurs skall studenten kunna- förklara och tillämpa ekologiska och skötselrelaterade principer som för träds och bestånds utveckling inklusive inverkan av självgallring, konkurrens, resursdynamik, fotosyntesverkningsgrad och respiration samt relatera skötselns inverkan på skogstillståndet till rådande miljöförhållanden

- analysera hur beståndsdynamiken förändras beroende på skötselinriktning, växtplatsens egenskaper och klimatförhållanden

- analysera och prognosticera skötselåtgärders inverkan på träds och bestånds tillväxt, på markegenskaper samt på energi- och vattenbalanser

- Utforma fältförsök och datorsimuleringar samt provtagningsrutiner för att besvara grundläggande skötselfrågeställningar och testa hypoteser, analysera data med de senaste programvarorna och statistikverktygen, dra slutsatser

- Utvärdera den vetenskapliga grunden till såväl etablerade som framväxande skötselmetoder såsom skötsel av blandskogar, hyggesfritt skogsbruk, agroforestry och skötsel av fullskiktade skogar

- följa med och delta i samtida debatt om skogsskötsel och skogsförvaltning

- söka, kritiskt granska och syntetisera relevant vetenskaplig litteratur

- använda beprövade principer för effektiv kommunikation som tar hänsyn till olika intressenter och olika kanaler (t.ex. forskningsrapporter, muntliga presentationer och postrar).

Innehåll

Kursen fokuserar på utvärdering av etablerade och framväxande skogsskötselrutiner med syfte att förstå hur produktion av skogsråvara och utbudet av ekosystemtjänster påverkas av bl.a. skogstillstånd och växtförhållanden. Studenterna kommer att tillämpa kvantitativa analysmetoder, experiment, skötselplaner och modellering. Undervisningen sker genom föreläsningar, bearbetning av fältdata och analysövningar. Studenterna kommer också att delta i litteraturseminarier, syntes av vetenskaplig litteratur, diskussioner och debatter.Föreläsningar och kurslitteratur omfattar- framtida skogsbruksutmaningar och möjligheter: perspektiv från små skogsägare, företag, bevarandeorganisationer och myndigheter.

- skogsskötsel för kolbindning.

- kvävefrågor som påverkar skogsbeståndens utveckling och skötsel

- hyggesfri skogsskötsel och skötsel av blandskogar.

- träd och beståndsdynamik.

- modeller som ramverk för skogsskötsel och skogsvetenskap.

- experimentella tillvägagångssätt; analys av skogens struktur, mångfald, trädfysiologi; och skogsskötselmodeller och simulering.Undervisningen är uppbyggd kring ett antal grupprojekt som också utgör examinationsmoment. Projekten innehåller både kvantitativa och experimentella inslag och ger möjlighet till individuell fördjupning inom de ingående ämnesområdena. Redovisningen sker dels i form av vetenskapliga rapporter och dels genom muntliga presentationer vid seminarier. seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga uppgifter samt muntliga presentationer. Fullgjorda obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ges inom ramen för mastersprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0173.1 , SG0174.2; SG0244

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0272 Anmälningskod: SLU-30256 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%