Ny sökning
SG0276

Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel

I den här kursen kommer vi att fokusera på de produktions- och tillväxtmodeller som används inom skogsbruket, vad dessa modeller är och varför vi behöver dem. Vi kommer att titta på hur man utvecklar nya tillväxtmodeller och vilken information och verktyg som kan användas. Genom att analysera styrkor och svagheter hos olika modeller kommer vi också att utforska möjligheten att göra långsiktiga prognoser om skogens utveckling och vilka utmaningar det innebär. Mot slutet av kursen kommer det anordnas en fältvecka där vi testar datainsamling, modellutveckling och modellanvändning på en skogsfastighet utanför Göteborg.

Information från kursledaren

Hi, and welcome to the course Forest modelling for sustainable forest management. I'm Martin Goude, and I'm the course leader. The other teachers and I look forward to meeting you this November. During the course, we will cover parts of the vast topic of forest growth and yield modelling. We will discuss what a model is and what it is used for in forestry. How models are developed, what data is needed for development, and how that data is collected. The fourth week of the course will be a field-based week where we visit the Östad forest estate and combine filed based and lecture hall exercises.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0276-20114 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

SG0276 Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel, 7,5 Hp

Forest modelling for sustainable forest management

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp skogsbruksvetenskap eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp landskapsarkitektur eller

- 60 hp lantbruksvetenskap eller

- 60 hp naturresurshushållning

samt

- Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en fördjupad förståelse av skogliga modeller med inriktning på hållbart skogsbruk. Kursen ger studenterna förmågan att utföra analyser av skogens utveckling med hjälp av skogliga produktionsmodeller samt inblick i vad för data och information som behövs för att utveckla och tillämpa dessa modeller. Studenterna får också kunskap om vad skillnaden är mellan empiriska och mekanistiska modellerar, de olika modelltypernas användningsområden och begränsningar.Efter avslutad kurs skall studenterna kunna- beskriva försöksdesign och utveckla skogliga fältförsök, samt analysera och utvärdera skogliga fältförsök

- diskutera och kritiskt granska egenskaper och begränsningar hos olika skogliga produktionsmodeller

- beskriva och analysera empiriska och mekanistiska modeller

- använda modeller för att analysera och presentera interaktioner mellan skogstillväxt, beståndsdynamik och klimateffekter genom användande av surveymaterial och försöksdata.

Innehåll

Kursen kommer att behandla modeller och koncept som behövs för en fördjupad förståelse av skogsproduktion och för en klimatanpassad hållbar skogsskötsel. Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner i fält som berör följande ämnen kopplade till skogliga modeller och deras implementering:

- Försöksdesign och etablering av survey-ytor

- Beroende variabler, t.ex. grundyta, volym, biomassa och kol

- Skoglig föryngring

- Allokering av tillväxt

- Förband, konkurrens och avgång

- Ståndortsvariabler och deras variation på olika skala

- Beståndsstruktur, beskrivning och dess effekt på tillväxt

- Väder och klimatdatas användning vid analys av experiment och i tillväxtmodeller

- Mekanistiska och empiriska tillväxtmodellerÖvningar, grupparbeten och individuella inlämningsuppgifter kommer bestå av litteraturstudier, samt analys och problemlösning av teoretiska och praktiska frågeställningar med hjälp av statistisk databearbetning och simuleringsverktyg.Inlämningsuppgifter baserade på individuellt arbete och grupparbete, seminarier samt exkursioner i fält är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt på två skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment. Av betygskriterierna framgår vad som krävs för olika betygsgrader och vilken prestation som bedöms.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är i huvudsak campusbaserad men kan anpassas till distansundervisning vid behov.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0233

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0276 Anmälningskod: SLU-20114 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%