Ny sökning
SG0279

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Kursen är utformad som distanskurs och motsvarar tio veckors heltidsstudier. Kursen utgörs vidare av ett självstudiepaket tillgängligt via en lärplattform. Självstudiepaketet är uppdelat på 6 olika moduler: • Modul 1 utgörs av en allmän introduktion till skoglig planering och till Heurekasystemet. • Modul 2 omfattar BeståndsVis inklusive dess interaktiva simulator. • Modul 3 omfattar RegVis inklusive dess användardefinierade regelsystem för skogsvårds- och avverkningsåtgärder. • Modul 4 omfattar PlanVis inklusive dess optimeringsverktyg för att söka bästa handlingsalternativ • Modul 5 omfattar PlanEval inklusive dess metoder för att göra avvägningar mellan olika mål i fall där en eller flera beslutsfattare samt eventuellt andra intressenter är involverade. • Modul 6 utgörs av ett syntesblock där studenten besvarar en aktuell frågeställning med hjälp av en av Heurekas programvaror.
Modul 1-5 består av övningar med utförliga instruktioner som varvas med övergripande övningar som kräver förståelse för såväl grundläggande planeringsteori som systemets struktur. Vid övningarna används systemets olika programvaror för analyser av såväl övningsdata från hela landskap som från enskilda skogsfastigheter. Varje modul kompletteras med inspelade föreläsningar som behandlar t.ex. hur Heureka kan användas för olika typer av hållbarhetsanalyser, vilka typer av indata som behövs, hur användaren kan kontrollera/styra över systemets olika delar, grundläggande optimeringslära samt grundläggande teori kring flermålsanalys.


De examinerande momenten i modul 1 - 5 är: i) inlämning av en Heureka-relaterad rapport, ii) en skriftlig inlämning av en litteraturgenomgång iii) en skriftlig delexamination via lärplattformen. Modul 6 innehåller två examinerande moment vilka är: i) att lämna in en skriftlig slutrapport och ii) att redovisa slutrapporten muntligt via en videokonferenstjänst (exv zoom).


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0279

Läsåret 2023/2024

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem (SG0279-30076)

2024-01-15 - 2024-06-02

Läsåret 2022/2023

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem (SG0279-30260)

2023-01-16 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Lista över litteratur och föreläsningar 

All kurslitteratur och alla föreläsningar kommer finnas tillgängliga digitalt via SLU:s lärplattform Canvas som ni får tillgång till vid kursstart. En del av litteraturen är länkad till under respektive modul. Om ni behöver få tillgång till all litteratur innan kursstart, kontakta ylva.melin@slu.se.

Modul 1 - Introduktion till skoglig planering och skogliga beslutsstödsystem

Litteratur

 • Kapitel 2, kapitel 3.1 – 3.3 samt kapitel 5 i kompendiet Skoglig planering (Ljungbergskompendiet): https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/sresh/forskning/planering/skoglig-planering_ljungbergskompendiet_210618.pdf

 • Två vetenskapliga artiklar:

  • Artikel 1: Vacik, H. & Lexer, M.J. (2014). Past, current and future drivers for the development of decision support systems in forest management. Scandinavian Journal of Forest Research, 29 (sup1), 2–19.
   • Artikel 2: Eggers, J., Räty, M., Öhman, K. & Snäll, T. (2020). How Well Do Stakeholder-Defined Forest Management Scenarios Balance Economic and Ecological Forest Values? Forests, 11 (1), 86.

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Introduktion till planering” handlar om planering i allmänhet.
 • Föreläsning 2 ”Introduktion till skoglig planering” handlar om skoglig planering. Föreläsningen är uppdelad på två filmer där film 1 är fokuserar på skoglig planering i allmänhet och film 2 är en fördjupning i skoglig planering ur ett samhällsperspektiv.
 • Föreläsning 3 ”Beslutsstödsystem” handlar om vad ett beslutsstödsystem är och vilka olika typer av beslutsstödsystem som finns.
 • Föreläsning 4 ”Heurekasystemet” ger en första introduktion i Heureka på ett övergripande plan. Vad som kännetecknar och de grundläggande teorierna bakom varje applikation kommer i senare moduler. 
 • Föreläsning 5 ”Indata i Heureka” handlar om vilka indata som krävs för att man ska kunna planera eller göra en analys med Heureka.
 • Föreläsning 6 ”Heurekas kärna” handlar om hur skogens dynamik skrivs fram i Heurekassystemet. 

Modul 2 - BeståndsVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”BeståndsVis grunder och IDC-tänk” ger kort beskrivning av programmet samt IDC-applikation i planeringen
 • Föreläsning 2 "Hållbarhet och produktion: Övning 1" ger information om hur ni kan hantera hållbarhet och förklaring av Övning 1
 • Föreläsning 3 ” Beståndsvis: första inblick” handlar om hur ni hanterar själva systemet, funktioner och användandet av interaktiva verktyg. 
 • Föreläsning 4 ” Beståndsvis: andra inblick” handlar om hur ni hanterar själva systemet, funktioner och användandet av interaktiva verktyg.

Modul 3 - RegVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Introduktion RegVis” ger en introduktion till RegVis.
 • Föreläsning 2 ”Skogsskador” ger en övergripande presentation av hur skogsskador beräknas i Heureka.

Modul 4 – PlanVis

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1 ”Systemintroduktion – Heureka PlanVis”
 • Föreläsning 2 ”Tillämpningar - Heureka PlanVis”
 • Föreläsning 3 ”Kommentarer till självstudieövning (inkl. tips och trix i simulering och optimering) ”

 Modul 5 - PlanEval

Litteratur

Föreläsningar

 • Föreläsning 1: Introduktion till flermålsanalys. Föreläsningen ger en introduktion till vad flermålsanalys är för något.
 • Föreläsning 2, 3 och 4: Metoder för flermålsanalys. Föreläsningarna beskriver de tre olika metoderna för flermålsanalys som finns i PlanEval: AHP, SMART och värdefunktioner. De visar också mer konkret hur flermålsanalys fungerar.
 • Föreläsning 5: Introduktion till PlanEval. Föreläsningen ger en översikt av PlanEval.

Modul 6 – Syntesblock med eget arbete

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsvetenskap Skogsvetenskap
Kurskod: SG0279 Anmälningskod: SLU-30080 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 50%