Ny sökning
SH0145

Skogens värdekedja

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0145-20012 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0145

Läsåret 2020/2021

Skogens värdekedja (SH0145-20001)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skogens värdekedja (SH0145-20025)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skogens värdekedja (SH0145-20049)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Skogens värdekedja (SH0145-20056)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Skogens värdekedja (SH0145-20116)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Skogens värdekedja (SH0145-20061)

2015-10-31 - 2016-01-17

Kursplan

SH0145 Skogens värdekedja, 15,0 Hp

The value chain of the forest

Ämnen

Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ekonomi 1, för skogsägande och entreprenörskap 5,0 0202
Skogen näringen och samhälllet 5,0 0203
Skoglig modellering och kalkylering 5,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

-Områdesbehörighet A14 samt

-Skoglig grundutbildning och

-Yrkeserfarenhet motsvarande 6 månader

Mål

Den studerande ska efter slutförd kurs

- behärska grunderna i aritmetik, geometri och algebra, med och utan datorstöd, samt kunna skapa och tillämpa olika matematiska modeller för prognostisering som kan användas i skogsbruket,

- kunna utföra ekonomiska kalkyler (kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering samt investeringskalkyler),

- kunna exemplifiera hur naturresursen skog används och förädlas som industri- och energiråvara samt kunna exemplifiera hur den nyttjas för rekreation och bevarande,

- kunna redogöra för skogsbrukets skilda yrkesroller, samt näringens företags- och organisationsstrukturer,

- kunna belysa skogens olika värden, och dess intressenter,

- kunna utföra grundläggande redovisning, samt sammanställa och analysera ett enklare bokslut

- ha tränats i akademiskt skrivande.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa de olika värden naturresursen skog har. Med värden avses här såväl ekonomiska som sociala värden. Utöver detta handlar en del av kursen om de matematiska modeller som kan användas i skogsbruket för att beskriva och prognostisera ekonomiska värden. En annan del handlar om ekonomisk redovisning samt förutsättningarna för skogligt företagande och entreprenörskap. Förutom föreläsningar och obligatoriska studiebesök innehåller kursen flera obligatoriska övningar och ett större projektarbete som ska redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.

- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

-Obligatoriska resor med övernattningar kan förekomma. En viss kostnad per

övernattningstillfälle kommer att tas ut av student.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Bland tallar och tal Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 2. Bland furor och funktioner Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 3. Instruktioner för Excel 2016 Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 4. Företagsekonomi 100 Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 5. Grundläggande bokföring med Basplan 90 Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 6. Timmer Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 7. Massaved Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.
 8. Skogsindustrin - Faktasamling och branschstatistik Kommentar: Se utförlig beskrivning och ytterligare information, i mail.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0145 Anmälningskod: SLU-20012 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%