Ny sökning
SH0159

Skoglig driftsledning

Efter genomgången och godkänd kurs har studenten de kunskaper som

erfordras för att med egna resurser utföra respektive köpa eller

sälja tekniktjänster inom skogsbruk och virkesförsörjning.

Studentens skicklighet inom teknik, driftsledning och planering

skall därmed ha utvecklats i allmänhet, men i synnerhet vad avser

förmågan att delta i och driva teknisk och affärsmässig utveckling

av verksamheten.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SH0159

Läsåret 2021/2022

Skoglig driftsledning (SH0159-20014)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Skoglig driftsledning (SH0159-20003)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Skoglig driftsledning (SH0159-20027)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Skoglig driftsledning (SH0159-20052)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

SH0159 Skoglig driftsledning, 15,0 Hp

Forestry operational management

Ämnen

Skogshushållning Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment och Skriftlig examination 12,0 0302
Individuell uppsats 3,0 0303

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 90 hp i skogshushållning eller

- 90 hp i skogsvetenskap

Mål

I denna kurs skall studenten öva färdigheter och fördjupa sig i kunskap som krävs för att leda skogligt drifts- och vidaretransportarbete.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:- motivera valet av tekniska system för svenskt skogsbruk och vidaretransport utifrån maskinernas funktion och egenskaper- beräkna maskinkostnader och resursbalanser- föreslå lösningar på utmaningar vid dagens och framtida drivningsarbete- använda huvudbegrepp och grundprinciperna inom virkesförsörjningskedjan- värdera affärsmodeller för skogligt drifts- och vidaretransportarbete- aktivt medverka i anbuds- och förhandlingsupphandlingar.

Innehåll

Kursen är en yrkesförberedande kurs med målet att studenten skall öva färdigheter och fördjupa sig i kunskaper som erfordras för att leda skogligt drifts- och vidaretransportarbete. Ämnesområden som exempelvis berörs genom litteraturstudier, föreläsningar, övningar, seminarier, studieresor, och grupparbeten är:

- maskinlära och produktionssystem,

- kostnadskalkylering,

- organisatorisk och teknisk utveckling,

- drivningsplanering,

- skogsvårdsteknik,

- logistik och virkesförsörjning,

- affärsmodeller och entreprenad,

- avtal och förhandling

Kursen genomförs i nära anknytning till branschen, FoU-organisationer, utrustningstillverkare, och den tillämpade forskningen. Genom ett individuellt projektarbete ges studenten möjlighet till finslipning av sina kommunikativa färdigheter samt till fördjupning under ca 2 veckor inom ett för kursen relevant temaområde.

Obligatoriska moment i kursen förekommer exempelvis i form av gästföreläsningar, studieresor, seminarier, övningar,projektarbete, projektredovisning och examinationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntliga och skriftliga redovisningar, godkända skriftliga tentamina samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med de obligatoriska resorna med övernattning kommer en viss avgift att tas ut av studenten för att täcka kostnader för resa och logi.

Ansvarig institution/motsvarande

Skogsmästarskolan

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0024, SG0152

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogshushållning Skogsvetenskap
Kurskod: SH0159 Anmälningskod: SLU-20152 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%