Ny sökning
ST0059

Grundläggande matematik och statistik för biologer

Som agronom eller biolog kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data och modellera dynamiska förlopp i naturen.

I kursen möter du i matematikdelen bl.a. en speciell typ av ekvationer, differentialekvationer, som är användbara för att modellera förlopp som beror av tiden. I statistikdelen presenteras statistiska grundbegrepp och några vanliga statistiska metoder. I regressionsanalys introduceras du till statistisk metodik för att studera samband mellan olika variabler.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du med frågeställningar kring data i datorövningar med modern statistisk programvara.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ST0059

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30176)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2022/2023

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10209)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30296)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2021/2022

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-10212)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30222)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30179)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30096)

2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande matematik och statistik för biologer (ST0059-30148)

2018-01-15 - 2018-02-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

ST0059 Grundläggande matematik och statistik för biologer, 7,5 Hp

Basic mathematics and statistics for biologists

Ämnen

Statistik Matematik/tillämpad matematik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik 2,5 0202
Statistik 5,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Matematik 4.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik och matematik med tillämpningar inom naturvetenskapen.

Efter genomgången kurs skall studerande kunna:

-lösa vissa typer av ekvationer, beräkna derivator och känna till grunderna i integrering.

-sammanfatta och illustrera data.

-beräkna konfidensintervall och testa hypoteser.

-analysera data med hjälp av ensidig variansanalys och enkel regressionsanalys.

-använda lämpliga statistiska programpaket för analys av data.

Innehåll

På föreläsningarna behandlas teori. På lektioner, räkneövningar och datorövningar behandlas praktiska övningsuppgifterna.-Matematikdel: polynom, potenser, logaritmer, derivator och integral.

-Statistikdel: beskrivande statistik, normalfördelning, punktskattning, konfidensintervall, hypotesprövning, regressions- och variansanalys.

Kursen baseras på praktiska exempel från olika biologiska tillämpningsområden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

-Godkända övningsuppgifter och godkänt skriftligt och/eller muntligt prov samt godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment.

-Godkända datalaborationer. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kvantitativ biologi, Lars-Åke Lindahl, Ulf Lindh

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik Matematik/tillämpad matematik
Kurskod: ST0059 Anmälningskod: SLU-30351 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%