Ny sökning
SV0003

Skogspolicy och lagar i Sverige

SV0003 Skogspolicy och lagar i Sverige, 7,5 Hp

Forest policy and legislation in Sweden

Kursplan fastställd

2020-11-11

Ämnen

Hållbar utveckling Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Policy 4,00 1002
Juridik 3,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursens syfte är att ge kunskap och färdigheter i att analysera och diskutera juridiska och ekonomiska styrmedel för hållbar förvaltning av skog, samt ge grundläggande kunskaper i juridik och policy med särskild tonvikt på samspelen mellan samhället och ekosystem – särskilt skog.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för svensk skogspolitisk historia
- beskriva och diskutera utformning av svensk skogspolitik och samband mellan skogspolitik och andra relaterande politikområden (ex. miljö-, energi, och klimatpolitik), och tillämpa på skogliga problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
- tillämpa svensk skogslagstiftning och andra relaterad lagstiftning (ex. miljö-, energi, och klimatlagstiftning) på skogliga problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
- redogöra för och diskutera begreppet hållbar utveckling, med hjälp av sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner och relaterat till skogspolitiska problem
- identifiera och problematisera intressentgrupper som påverkar skogspolitisk utveckling både nationellt och internationellt
- redogör för hur internationella policy påverkar svensk skogspolitik
- identifiera och analysera vilka strukturer och processer (såsom certifieringssystem) som påverkar svenska skogspolitiska aktörer
- muntligen redogöra för och argumentera kring aktuella problem inom skogspolitik och skogslagstiftning.

Innehåll

Denna kurs ger underlag för analys av hur olika aktörer och intressenter och processer i samhället påverkar skogens brukande utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur olika åtgärder och strategier utformas för skogslandskapet. Genom föreläsningar och seminarier ges grunderna i hållbar utveckling, policy och juridik som berör skogen tillsammans med relaterade politikområden såsom miljö-, energi-, och klimatpolitik med särskild tonvikt på samspelen mellan dessa områden. Kursen berör skogens ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, och tar sin utgångspunkt i hållbar utveckling, och hållbarhetsmål, för att därefter fördjupa analyser och diskussion behovet av politisk och ekonomisk styrning, exempelvis effektivitetsaspekter av olika politiska och juridiska styrmedel som avvägningar mellan skogens olika mål och mångbruk. Kursen inkluderar också allmän rättskunskap och juridiska metoder med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Kursen inkluderar också de internationella aktörer som kan påverka svensk skogspolitik, såsom EU-regleringar och FNs rekommendationer. Även frivilliga processer (såsom certifiering) analyseras och diskuteras inom kursen. Genom workshops och fallstudier, samt studiebesök/gästföreläsningar kan studenten fördjupa sina kunskaper om skogens mångbrukande och olika aktörers roller i skogsbruket samt utvecklar sin förmåga att identifiera och analysera olika strukturers påverkan på individuella skogsägare tillsammans med de möjligheter och begränsningar som svensk skogspolitik, och EU-policy ger vad gäller lagstiftning, strategier, och rekommendationer. Workshop och seminarier bidrar också till att utveckla students förmåga att presentera och argumentera kring aktuella problem. Obligatoriska moment i kursen utgörs av aktivt deltagande i studiebesök/gästföreläsningar, seminarier och workshops.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges som en två-campuslösning och kan läsas från antingen Uppsala eller Umeå campus.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och
färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika
miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens
upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se
SLUs hemsida, www.slu.se.
SLU är ett PRME-certifierat universitet, Principles for Responsible Management Education (http://www.unprme.org/). Den här kursen utvecklar förståelse, modeller och metodinsikt för hållbar utveckling.

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0266, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0266
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Hållbar utveckling Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0003 Anmälningskod: SLU-30299 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%