Ny sökning
SV0010

Skogens biomaterial

Trä är ett biologiskt material som kan användas för att producera en rad olika biobaserade produkter, men vilka egenskaper är det som avgör dess lämplighet för olika former av biobaserade produkter, och hur bedöms egenskaperna i skogen respektive vid industri? Hur påverkas sågtimmer och sågad vara av skadegörare och vilka metoder kan användas för att minska risken för angrepp. I denna kurs, som bygger vidare på de grundkunskaper som förmedlas både teoretiskt och praktiskt inom programmets första 1,5 år, fördjupas teoretisk- och praktisk kunskap om trä som råvara och materialegenskapernas lämplighet för olika former av biobaserade produkter.


Undervisningen baseras på föreläsningar, självstudier, studiebesök och praktiska övningar. Praktiska övningar, studiebesök och exkursioner är obligatoriska moment i kursen.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 hp Arbetsprocesser


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0010

Läsåret 2023/2024

Skogens biomaterial (SV0010-40107)

2024-03-20 - 2024-04-25

Läsåret 2022/2023

Skogens biomaterial (SV0010-40072)

2023-03-22 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Timmer (Timber). Mats Nylinders och Hans Fryks (2011), Bok i kursamlingen


Massaved (Pulp wood). Mats Nylinders och Hans Fryks (2015), Bok i kursamlingen
ÄDELLÖV - Virke och förädling. Mats Nylinder, Lotta Woxblom, Hans Fryk (2006)
Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter. Skogsskötselserien 22 (2022) Pdf
[https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsbruk-virke-och-skogsindustriprodukter/]()
Att välja trä – en faktaskrift om trä. Svenskt Trä, Tryckeri AB CA Andersson & Co, Malmö (2013)
[https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/att-valja-tra/]()

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0010 Anmälningskod: SLU-40155 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%