Ny sökning
SV0012

GIS och skoglig fjärranalys

Kursens baseras på självstudier, föreläsningar, praktiska datorövningar och enklare fältmätning. Kursen är uppbyggd i fem undervisningsblock, där varje block innehåller ett teori- och ett praktiskt moment. Parallellt med dessa kommer det att finnas exempel på skogliga tillämpningar och gästföreläsningar. Detta för att visa på viktiga datakällor och arbetssätt.


Block 1, Introduktion till GIS, teoretiska grunder i att modellera välden, geodesi och datastrukturer med fokus på vektordata. Övning i digitalisering och editering samt kartframställning.

Block 2, Teori vektorbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i vektordata.

Block 3, Ut-/ incheckning av data från geodatabas och datainsamling i fält.

Block 4, Teori rasterbaserade analyser. Övning i geodatabashantering, rumsliga och icke-rumsliga utsökningar och spatiala analyser i rasterdata.

Block 5, Teori introduktion till fjärranalys. Övning i klassning av satellitbilder och skogliga skattningar utifrån laserdata samt presentation av befintliga datakällor av geografisk information för skogliga tillämningar.

Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 2 hp Mål, planering och policy  • 2 hp Arbetsprocesser  • 3,5 hp Övrigt
Information från kursledaren

Välkommen till kursen GIS och Skoglig fjärranalys!

Här finns ett preliminärt schema. Det viktiga är obligatoriska moment vilka är markerade i GRÖNT och tentan i SVART.

Litteratur är:

Harrie, L. (red.) 2013. Geografisk Informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar.
Upplaga 7, ISBN 978-91-44-13174-0.
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/naturvetenskap-och-miljo/geovetenskap/geografisk-informationsbehandling/

Sjätte upplagan är också ett alternativ (ISBN 978-91-44-08877-8). Äldre upplagor
fungerar också för delar av denna kurs, men inte för fjärranalysmoment.

Med vänliga hälsningar

Jonas Bohlin

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0012-20079 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0012

Läsåret 2023/2024

GIS och skoglig fjärranalys (SV0012-20036)

2023-10-31 - 2023-11-30

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier för GIS och skoglig fjärranalys.

Redogöra för metoder och modeller för att beskriva verkligheten i ett GIS

Kunna utföra geografiska analyser med stöd av datorbaserade geografiska informationssystem

Ha kännedom om kartografiska principer

Förstå den praktiska innebörden av elementära geodetiska begrepp

Förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns med olika metoder för fjärranalys.

Betyg 3

Studenten räknar upp metoder och modeller, viss jämförelse görs.

Studenten utför i analyserna med godtagbar kvalitet och redogör för arbetsgången.

Studenten kan återge kartografiska principer och skapar kartor av godtagbar kvalitet.

Studenten kan återge begreppen och kan praktiskt använda dessa på en godtagbar nivå.

Studenten har inblick i de olika metoderna och är orienterad om möjligheterna och begränsningarna

Betyg 4

Studenten värderar olika metoder och modeller. Liten eller ingen irrelevant information används.

Studenten utför analyser med god kvalitet och har god förståelse för arbetsgången.

Studenten kan beskriva de kartografiska principerna och skapar kartor av god kvalitet.

Studenten kan beskriva begreppen och kan praktiskt använda dessa på en god nivå.

Studenten har inblick i de olika metoderna och kan redogöra för möjligheterna och begränsningarna

Betyg 5

Studenten analyserar metoder och modeller. Ingen irrelevant information används.

Studenten utför analyser med god kvalitet och har motiverad förståelse för arbetsgången.

Studenten kan värdera de kartografiska principerna och skapar kartor av god kvalitet.

Studenten kan resonera kring begreppen och kan praktiskt använda dessa på en god nivå.

Studenten har god insikt i de olika metoderna och kan argumentera för möjligheterna och begränsningarna

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Teknologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0012 Anmälningskod: SLU-20079 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%