Ny sökning
SV0015

Skador på skog och träd i stadsmiljö

SV0015 Skador på skog och träd i stadsmiljö, 7,5 Hp

Urban trees and forest health

Kursplan fastställd

2021-11-17

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt kunskaper motsvarande:

- 15 hp skogbruksvetenskap eller
- 15 hp skogsvetenskap eller
- 15 hp biologi eller
- 15 hp miljövetenskap eller
- 15 hp landskapsarkitektur eller
- 15 hp lantbruksvetenskap eller
- 15 hp naturresurshushållning

För särskild behörighet krävs även Engelska B eller motsvarande. Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om biotiska och abiotiska medel som påverkar enskilda träd- och skogsekosystemhälsa, inklusive skador orsakade av insekter, patogener och andra miljöstressfaktorer. Kursen betonar störningsagenternas ekologiska roller och hur de kan påverka skogens ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Eleverna kommer att lära sig att samla in prover för att identifiera skador med hjälp av olika diagnostiska metoder, vilka moderna verktyg och tekniker som finns tillgängliga för tidig upptäckt och övervakning samt alternativ för begränsning och hantering för att främja bättre hälsa och motståndskraft i stads- och landsbygdsskogar. Fallstudiemetoder kommer att användas med exempel på skadliga organismer i Sverige och globalt. Kursen innehåller flera studiebesök för att besöka insekts- och sjukdomsangrepp i stads- och landsbygdsskogar för att förstå skadornas effekter på från olika sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna

- diagnostisera vanliga trädskadande agenter
- länka och tillämpa begreppskunskaper om integrerad skadedjursbekämpning på skogslandskap för nuvarande och framtida skadedjur
- kommunicera och diskutera ämnen relaterade till skogens ekosystemhälsa med hjälp av relevant terminologi och vetenskapliga begrepp
- syntetisera biologi, etiologi, epidemiologi och hantering av inhemska och exotiska skadedjur och sjukdomar i skog.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer och utomhusövningar samt demonstrationer, grupp- och individuella uppgifter (skriftliga och praktiska), diskussioner och seminarier. Föreläsningar och demonstrationer kommer att hållas med vetenskapliga experter som arbetar med olika skadetyper och med utövare inom växtskydd (dvs. trädplantskolor, stadsarborister, myndigheter, skogsförvaltare). Fältutflykter kommer att fokusera på erkännande och diagnoser av olika biotiska medel (inhemska och exotiska) och abiotiska stressfaktorer på viktiga träd i stads- och landsbygdsmiljöer. Laborationer kommer att fokusera på diagnostik med både konventionella och moderna molekylära tekniker för identifierande. Grupparbete samt skriftliga och praktiska uppgifter är obligatoriska.

Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:
- 5 hp Naturliga processer
- 2,5 hp Övrigt inom Skogsbruksvetenskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0015 Anmälningskod: SLU-20112 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%