Ny sökning
SV0053

Skogsskötsel på bestånds- och landskapsnivå

Kursens syfte är att ge studenten verktyg och förståelse för hur skogar och skogslandskap kan förändras genom aktiv skötsel av enskilda bestånd. Med en ökad förståelse för hur aktiv skogsskötsel påverkar skogslandskap på kort och lång sikt får studenten sedan applicera denna kunskap i olika landskapstyper med olika mål för brukandet av skogen. Effekter av klimatförändring på framtida skogslandskap genomsyrar all diskussion och kunskapsinhämtande under kursen. Studenten förutsätts ha grundläggande kunskaper om skogsskötsel på beståndsnivå samt mätning av skog. I denna kurs bygger vi vidare på det och studerar hur skogsskötsel på beståndsnivå påverkar landskapets skogsutveckling och hur skogsskötseln kan modifieras med avseende på olika mål på fastighets och landskapsnivå. Förståelse för skog och upplevelse av skog som studenterna tidigare har förvärvat kommer att ligga till grund för undervisningen på denna kurs. Skogens utveckling på olika skala analyseras med hjälp av beslutshjälpmedel (Heureka). De modeller för skogens utveckling som ingår i beslutshjälpmedel kommer att redovisas och analyseras under kursen.


Genomförande

Kursen kommer att genomföras med hjälp av föreläsningar, exkursioner och egna arbeten.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Problemlösning, Vetenskapliga metoder, Muntlig och skriftlig kommunikation


Följande moment är obligatoriska:

Exkursioner


Samverkan med det omgivande samhället sker genom:

Exkursioner och gästföreläsningar


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: SV0053 Anmälningskod: SLU-10134 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%