Ny sökning
TD0010

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter

Andra kursvärderingar för TD0010

Läsåret 2021/2022

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20079) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20075) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter (TD0010-20054) 2019-11-01 - 2020-01-19

TD0010 Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter, 15,0 Hp

Crop management and quality of horticultural products

Kursplan fastställd

2021-10-27

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 8,00 1002
Statistik och odlingslaboration 4,00 1003
Seminarier, samt övriga laborationer 3,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Kursen syftar till kunskap om trädgårdsväxters genetik och odling, samt om trädgårdsprodukters efterskördshantering och användning, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna redogöra för historiska och moderna förädlingsmetoder samt syftet med växtförädling, liksom betydelsen av trädgårdsväxter i ett nutida och historiskt perspektiv, innefattande odling och användningsområden.
- kunna översiktligt beskriva hur en rationell och uthållig trädgårdsodling planeras och bedrivs utifrån givna miljöförutsättningar.
- kunna redogöra för olika aspekter av kvalitetsbegreppet för trädgårdsprodukter, olika faktorer som påverkar kvalitet samt för hur kvalitet kan bevaras efter skörd.
- kunna tillämpa grundläggande begrepp och verktyg i statistik.
- ha tränat muntlig och skriftlig kommunikation.

Innehåll

Kursen omfattar
- kunskap om domesticering av växter, trädgårdsväxters genetik i interaktion med omgivande miljö samt olika växtförädlingsmetoder.
- grundläggande kunskap om frö, frögroning och frökvalitet.
- trädgårdsodlingens utveckling ur ett historiskt perspektiv.
- kulturplanering och kulturstyrning av viktiga annuella och perenna växter, utifrån ett definierat mål, som beskriver förloppet från sortval och odlingsstart till skördad produkt, inklusive efterskördhantering. Växter som odlas på friland och i växthus behandlas.
- genetiska faktorers och odlingsåtgärders inverkan på trädgårdsväxters kvalitet och hållbarhet
- grundläggande kunskap om bakomliggande orsaker till praxis inom hantering och lagring av trädgårdsprodukter.
- en orientering om begränsningarna av användning av trädgårdsprodukter i relation till livsmedelssäkerhet och toxikologi.
- laborationer, innefattande en odlingslaboration rörande översiktlig kunskap om vatten, växtnäring, substrat samt temperaturens inverkan på tillväxt och utveckling.
- tillämpning av statistisk bearbetning applicerat på växtmaterial.

Moment i kursen är föreläsningar, projektarbete individuellt och/eller i grupp, seminarier, laborationer, övningar och studiebesök. Schemalagda laborationer, handledning, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftlig examination samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, laborationer och seminarier. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination, närvaro vid obligatoriska moment samt godkänt på redovisning av projektarbete, laborationer och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1065, BI1139, BI1234, BI1263
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: TD0010 Anmälningskod: SLU-20183 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%