Ny sökning
TD0017

De odlade växternas historia och framtid i Sverige

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap om de växter som vi odlar i Sverige idag och deras betydelse för vår vardag med fokus på våra livsmedelsgrödor.Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. I kursen kommer du att lära dig om växternas ursprung, odling, användning och växtförädlingens roll för dessa. Du kommer också få öva dig på att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna. Kunskap om våra odlade växter i både historiskt och framåtblickande perspektiv är viktigt för att skapa ett framtida socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.Kursen inleds och avslutas med ett digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. För varje modul behandlas en gröda eller växtgrupp. Kursen avslutas med en summerande uppgift.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-08-21 och 2022-09-11

Andra kursvärderingar för TD0017

Läsåret 2020/2021

De odlade växternas historia och framtid i Sverige (TD0017-50087)

2021-06-07 - 2021-08-29

Kursplan

TD0017 De odlade växternas historia och framtid i Sverige, 7,5 Hp

The history and future of cultivated plants in Sweden

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap om de odlade växternas historia och framtid, och deras betydelse för vår vardag. Fokus kommer ligga på växternas ursprung, odling, användning och förädling. Kursen ska också öva studenten i att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till kulturväxter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för grundläggande begrepp rörande de odlade växternas utveckling och nyttjande

- Beskriva och jämföra de i kursen ingående växternas egenskaper, ursprung, odlingsform och användningsområden i Sverige i både historiskt och nutida perspektiv

- Redogöra för grunderna inom växtförädling och hur tillgången på genetisk diversitet kan vara viktig för framtida förädlingsarbete

- Identifiera framtida samhällsutmaningar och resonera kring lösningar kopplade till de odlade växterna.

Innehåll

Kursen ges som en distanskurs över sommaren med ett inledande och avslutande digitalt möte. Däremellan arbetar studenten individuellt och tidsmässigt fristående med en rad moduler. Kursen avslutas med en summerande uppgift.Kulturväxter är de växter som vi odlat och på olika sätt använt i vår vardag under en mycket lång tid. De har gett oss mat, kläder, bostad, bränsle, färger, läkemedel och njutningsmedel. För varje modul behandlas en grödas/växtgrupps ursprung, odling och användning, samt hur de kan användas för att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Även mer övergripande ämnen relaterat till växtförädling kommer att behandlas inom kursen så som vikten av genbanker för att upprätthålla tillgång till genresurser med stor genetisk diversitet. Kursen fokuserar främst på växter som har varit eller är viktiga för primärproduktionen av livsmedel i Sverige, exempelvis potatis, korn, bondböna, kål, humle och äpple. Det är en tvärvetenskaplig kurs men med ett tydligt naturvetenskapligt fokus. Studenten kommer även få öva sig i att analysera, argumentera och dra slutsatser kring lösningar på framtida samhällsutmaningar kopplade till de odlade växterna i Sverige.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Genetik

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Kurslitteratur Kommentar: Obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: TD0017 Anmälningskod: SLU-50093 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 50%