Ny sökning
TD0021

Avancerad projektkurs i trädgårds- och jordbruksvetenskap

*Ämnesmässigt innehåll: *


Projektmetodik och kommunikationsverktyg för aktörssamverkan introduceras i form av föreläsningar, seminarier och kurslitteratur. Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete med egna projekt, individuellt eller i grupp med individuell fördjupning. Projektet definieras i samarbete med examinator och handledare vid SLU. Arbetet utförs i samarbete med ett värdföretag och med stöd av handledare och skall resultera i en skriftlig rapport som även omfattar en litteratursammanställning baserad på vetenskaplig litteratur.


*Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Projekt, föreläsningar och projektpresentationer


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:  • kommunikation

  • planering och genomförande av projektarbete

  • presentera resultat skriftligt och muntligt på ett sätt anpassat för målgruppen


Följande moment är obligatoriska:


Föreläsningar, övningar, redovisningar


Samverkan med det omgivande samhället sker genom projektarbete.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TD0021

Läsåret 2023/2024

Avancerad projektkurs i trädgårds- och jordbruksvetenskap (TD0021-20022)

2023-10-31 - 2024-01-14

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Compulsory literature

  • Kuster J, Huber E, Lippmann R, Schmid A, Schneider E, Witshi U, Wüst R 2015 Project Management Handbook. Available as e-book at SLU library: https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=2095465&pq-origsite=primo

  • Kvale S 1996 InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing: Steinar Kvale. Thousand Oaks, CA: Sage. Chapter 7 pages 124-143.* Canvas*

  • Pretty JN, Guijt I, Thompson J, Scoones I 1995 Participatory Learning and Action. A Trainers Guide. International Institute for Environment and Development. London UK. Ch. 5, pp. 72-89 and examples on pp. 74-76, 84, 91-95, 97-98. Available at: https://www.iied.org/6021iied.

  • Scientific papers and other materials handed out in connection with lectures, or made available on the Canvas course page, are compulsory unless otherwise specified.

Supplementing literature

  • Pears R and Shields G Cite them right. Macmillan International Higher Education (available at the SLU-Alnarp library)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Horticultural Science - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: TD0021 Anmälningskod: SLU-20038 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%