Ny sökning
TE0019

Geografiska informationssystem

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TE0019

Läsåret 2022/2023

Geografiska informationssystem (TE0019-20124)

2022-12-02 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Geografiska informationssystem (TE0019-20104)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Geografiska informationssystem (TE0019-20143)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Geografiska informationssystem (TE0019-20095)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Geografiska informationssystem (TE0019-20075)

2018-12-07 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

TE0019 Geografiska informationssystem, 7,5 Hp

Geographic Information Systems

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 4,0 0302
Övningar 3,5 0303

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet

Mål

Kursen avser att ge en introduktion till geografiska informationssystem där samhällsrelevans och systemintegration står i fokus.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva grundläggande principer för GIS.

- Tillämpa GIS i standardmässig programvara.

- Planera och implementera GIS-projekt inom adekvata tillämpningsområden.

- Kritiskt söka och kvantifiera felkällor i GIS.

Innehåll

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av kartor, och tar bl.a. upp GIS i ett systemperspektiv, spatiala datamodeller, geodesi, geografiska karttjänster och produkter, satellitbaserad positionering, fjärranalys, samt kartografi och kartproduktion.Undervisningen utgörs av föreläsningar, interaktiva case-baserade moment där GIS-projekt analyseras (närvaro kan vara obligatorisk), samt problemorienterade datorövningar. Datorövningarna genomförs i form av webbaserade utbildningsmoduler, där obligatoriska och valbara övningar kombineras så att de täcker delmoment från datafångst till geografisk analys och design av traditionella såväl som webbaserade kartor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker med skriftlig tentamen samt redovisning av genomförda datorövningar.

För godkänd kurs krävs

- godkänd skriftlig examen

- godkänd redovisning av problembaserade datorövningar, samt

- godkänt deltagande vid obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0015

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TE0019 Anmälningskod: SLU-20191 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%