Ny sökning
TE0020

Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder

Information från kursledaren

Välkommen till kursen "Förorenad mark"!

Vi samlas i Sal X i Ulls hus kl 13.15 måndag 29 augusti för upprop och kursinformation. Ett preliminärt schema finns tillgängligt här på kurshemsidan (knapp till höger).

Nu planerar vi för ett ett normalläge med campusundervisning även om arbetet under projektdelen av kursen kommer erbjuda hög grad av flexibilitet. Jag ser verkligen fram emot att börja undervisa "på riktigt" igen. Kursens tema är högaktuellt med många larmrapporter i media, bland annat då om giftigt gruvavfall och brandövningsplatser som läcker PFAS.

All litteratur är elektronisk och kommer att finnas tillgänglig på Canvas.

Hör av dig om det är något du undrar över.

Varmt välkommen!

Dan Berggren Kleja, kursansvarig

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TE0020

Läsåret 2021/2022

Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder (TE0020-10194)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder (TE0020-10272)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder (TE0020-10106)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder (TE0020-10118)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

TE0020 Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder, 20,0 Hp

Contaminated soils - risk assessment and remediation

Ämnen

Teknik Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

A1N

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 120 hp på grundnivå varav

• 70 hp inom teknik/teknologi,

• 15 hp kemi,

• 10 hp biologi,

• 10 hp markvetenskap eller geovetenskap

samt

• svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge studenten en god förmåga att hantera förorenade områden, från undersökning och riskbedömning till åtgärdsutredning och kontrollprogram, samt en god förståelse av de teorier och antaganden som olika beräkningsmodeller för föroreningsspridning och riskbedömning vilar på.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• genomföra en förundersökning, samt utforma en provtagningsplan för förorenade områden,

• utföra såväl en förenklad som en fördjupad riskbedömning för områden förorenade med metaller och/eller organiska ämnen,

• redogöra för spridningsvägar, omsättning och effekter i miljön av olika organiska miljögifter och metaller,

• använda några vanliga, datorbaserade modeller för transport av föroreningar i mark och grundvatten,

• utföra en åtgärdsutredning och riskvärdering för några olika typer av förorenade områden,

• redogöra för förutsättningar och metoder för sanering av förorenad mark,

• söka och kritiskt värdera vetenskaplig information.

Innehåll

Kursen ingår i terminsblocket Markmiljö inom programmet. Kursen består av ett projekt (10 hp) och en teoridel (10hp) vilken är intimt kopplad till projektet. I projektdelen tilldelas studenterna gruppvis ett eget projekt. Det kan röra sig om hantering av tomtmark där tidigare olika förorenande verksamheter har bedrivits, t.ex. bensinstation, metallytbehandling eller träimpregnering. Underlag för projekten hämtas från branschen. Projektet introduceras redan i början av kursen, men kommer att ha sin tyngd under kursens andra halva. Projektet uppdelas i delprojekt, eller faser, som följer den verkliga hanteringen av ett förorenat område.Kursinnehållet följer projektets olika delar: förundersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning och kontrollprogram. Momentet förundersökning tar upp datainsamling från befintliga källor, provtagningsteknik (mark, sediment, yt- och grundvatten), samt utformning av provtagningsplan. Centrala moment i riskbedömning är föroreningars mark- och vattenkemi, föroreningsspridning i mark- och grundvatten, samt toxikologi. Stor vikt läggs vid Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell (Riktvärdesmodellen), vilken både tillämpas och granskas kritiskt. Under åtgärdsutredning tas olika typer av saneringsmetoder upp, inklusive metoder och förutsättningar för marksanering. Nya, gröna metoder som bio- och fytosanering beskrivs, liksom mer konventionella marktvättmetoder. Momentet åtgärdsutredning inkluderar också översiktliga kostnadsberäkningar för sanering, riskvärdering, samt utformning av kontrollprogram.Undervisningen sker i form av föreläsningar, fallstudier, studiebesök, datorövningar och seminarier. Projektarbetet genomförs ofta i samarbete med företag och/eller myndighet samt med efterföljande muntlig och/eller skriftlig presentation. Även gästföreläsningar av representanter från företag och myndigheter förekommer. Aktivt deltagande i övningar samt genomförande och redovisning av projektarbete är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänd skriftlig tentamen,

• godkända redovisningar av övnings- och litteraturuppgifter,

• godkända skriftliga och/eller muntliga redovisningar av projektmomenten,

• godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Medansvarig institution vid Uppsala universitet: Institutionen för geovetenskaper. Kursen ingår i terminsblocket "Markmiljö" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är i första hand avsedd att läsas endast med övriga kurser i detta block.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TE0011

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Markvetenskap
Kurskod: TE0020 Anmälningskod: SLU-10083 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 65%