Ny sökning
TN0256

Byggnadsplanering

Kursen vänder sig till dig som intresserad av hur man planerar byggnader på landsbygden som t.ex. byggnader för djurproduktion, gårdsbutik, tork eller maskinhall. Undervisningen anknyter till såväl nationell som internationell forskning samt praktisk erfarenhet för att du ska få kunskap som kan tillämpas i ett större byggnadsplaneringsprojekt.

För att kunna planera byggnader behöver du en bred kunskap inom många områden. Föreläsningar, litteraturstudier, uppgifter och studiebesök ger dig kunskap om byggprocessens olika skede. Du får lära dig att analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning samt beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för olika landsbygdsnäringar. Andra områden som är viktiga vid planering av byggnader är estetik, arkitektur, inplacering i landskapet och lagstiftning.

Det är idag fokus på hållbarhet och i kursen finns uppgifter och seminarier där det redovisas och diskuteras hållbart byggande ur flera aspekter. I kursen får du också lära dig att använda en del digitala program som för utformning av ritningar (Auto-CAD), perspektiv och illustrationer, kostnads- och ventilationsberäkningar, AMA-beskrivning, m.fl.

I ett större projektarbete får du övning i att utforma beskrivningar och ritningar som situationsplan, plan, sektion, fasader och detaljer. Handlingarna skall visa att du kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen ”Byggnadsplanering”!

Kursen behandlar planering av byggnader och anläggningar huvudsakligen för landsbygden. Områden som tas upp är bl.a. den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader, planeringsförutsättningar, utrymmes- och platsbehovsberäkningar, byggnadernas inplacering i landskapet och kulturtradition, arkitektur, hållbart byggande, val av material och konstruktionsteknologi, myndighetstillstånd, kostnadskalkyler-ekonomi, entreprenadjuridik och byggnadsstyrning samt nya idéströmningar inom byggsektorn.

Kursen innehåller ett flertal inlämningsuppgifter och två seminarieuppgifter samt ett större projektarbete där det ges övning i att utforma ritningar och beskrivningar för olika skeden i byggprocessen. Handlingarna skall visa att man kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella, konstruktiva och arkitektoniska krav.

En hel del material finns redan uppladdad på den digitala studieplatformen CANVAS men det kommer att fyllas på ytterligare under kursens gång. Litteraturen kommer att struktureras under rubriker. Arbetet med att förbättra plattformen kommer att göras under kursens gång.

Under ”Uppgifter” ska du senare lämna in dina uppgifter och projekt.

Om ni har frågor eller behöver hjälp kontakta mig gärna genom Canvas eller maila till gyorgy.angelkott.bocz@slu.se eller ring mig på 0761475992 tack!

Lycka till med kursen!

György Ängelkott Bocz Alnarp, 2023-09-22

Kursansvarig

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0256-30294 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0256

Läsåret 2022/2023

Byggnadsplanering (TN0256-30054)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Byggnadsplanering (TN0256-30164)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Byggnadsplanering (TN0256-30266)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Byggnadsplanering (TN0256-30066)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Byggnadsplanering (TN0256-30068)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Byggnadsplanering (TN0256-30013)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Byggnadsplanering (TN0256-30097)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Byggnadsplanering (TN0256-30182)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Byggnadsplanering (TN0256-30196)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Byggnadsplanering (TN0256-30190)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Byggnadsplanering (TN0256-30242)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2010/2011

Byggnadsplanering (TN0256-30275)

2011-01-17 - 2011-03-27

Läsåret 2009/2010

Byggnadsplanering (TN0256-30166)

2010-01-18 - 2010-03-28

Läsåret 2008/2009

Byggnadsplanering (TN0256-30232)

2009-01-12 - 2009-03-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Böcker

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S. (2022) Arkitektens handbok. Upplaga 14:1. Lund: Studentlitteratur. (695 s)

Westin, A. (senaste version). Övningsbok Auto CAD. Alnarp. Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kompendium

Kompendium – 500 sidor

Övriga läromedel

Valbar litteratur för andra djurslag eller verksamheter kan tillkomma motsvarande ca 300 sidor i samråd med kursledaren

Författningstext i gällande lydelser tillkommer.

Referenslitteratur

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2009). *Gårdsmejeri och gårdsbutik *– en planeringshandledning för småskalig livsmedelsförädling och försäljning. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2006). *Ombyggnadshandbok *– Byggnader för ekologisk slaktgris. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Burström, P, G. (2021), Byggnadsmaterial, Tillverkning, egenskaper och användning. Upplaga 4. Lund; Studentlitteratur. (631 s)

Nordstrand, U. (2008), Byggprocessen. 4:e upplagan. Stockholm: Liber. (247 s)

SIS (2012) *Ekonomibyggnader *– Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. Stockholm: SIS. (Teknisk specifikation SIS-TS 37:2012). (97 s)

Strandberg, B. & Lavén, F. (2021). Bygga hus, Illustrerad bygglära. Upplaga 4, Lund: Studentlitteratur, (479 s).

Söderberg, J. (2011). Att upphandla byggprojekt. Upplaga 6:3. Lund: Studentlitteratur. (338 s)

Ventorp, M. & Michanek, P. (2001). *Att bygga häststall *– en idéhandbok. Alnarp: Inst f. jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0256 Anmälningskod: SLU-30294 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%