Ny sökning
TN0285

Energi- och livscykelanalys

Livscykelanalys är ett mycket användbart verktyg för att kvantifiera miljöpåverkan från vagga till grav för en produkt eller tjänst. Metoden livscykelanalys används av företag och forskare, men kan även fungera som beslutsunderlag i politiska sammanhang. Under kursens gång får du som student utföra en livscykelanalys av en vald produkt.
Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

2021-08-03

Välkommen till kursen Energi - och livscykelanalys

Majoriteten av undervisningen i kursen kommer att ske online under HT21. Endast tentan 4 oktober och slutredovisningen av projektarbetet 15 oktober kommer att ske på campus. Vidare information om hur varje moment kommer att genomföras anslås på kursens sida på SLUs lärplattform Canvas. Vissa schemalagda moment genomförs som självstudier.

Observera att schemat anger undervisningsmoment för både TN0285 och TN0313, eftersom många av undervisningsaktiviteterna är gemensamma.

Kursvärderingen är avslutad

TN0285-10216 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0285

Läsåret 2020/2021

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10244) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10189) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10109) 2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10026) 2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10059) 2016-08-29 - 2016-10-21

Läsåret 2015/2016

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10246) 2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10115) 2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10067) 2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10192) 2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-20166) 2011-11-07 - 2012-01-15

Läsåret 2011/2012

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10194) 2011-08-29 - 2011-11-06

Läsåret 2010/2011

Energi- och livscykelanalys (TN0285-10154) 2010-08-30 - 2010-11-07

TN0285 Energi- och livscykelanalys, 5,0 Hp

Energy and Life Cycle Assessment

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teknik 5,00 1002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp inom teknologi/teknik och/eller naturvetenskap, varav 30 hp inom teknologi/teknik.


Mål

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man utifrån ett livscykelperspektiv kvantifierar användningen av naturresurser och dess miljöpåverkan. Kursen syfte är också att ge övning i problemformulering, kritiskt granskning, rapportskrivande och muntlig presentation.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för olika metoder för analys av resulterande miljöbelastning och förbrukning av naturresurser orsakade av en process
- genomföra en energi- och livscykelanalys (LCA) för ett enklare produktionssystem, exempelvis för ett livsmedel
- förstå hur energikvalitetsbegreppet kan hanteras i energi- och livscykelanalyser
- beskriva och tillämpa olika metoder för kvantifiering av effekterna av osäkra och varierande indata till energi- och livscykelanalyser
- sätta in metoden i ett sammanhang och förstå hur den utnyttjas inom näringsliv och forskning.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:
Energianalys
Kvalitetsaspekter på energi
Livscykelanalys
- definition av syfte, systemgränser och funktionell enhet
- inventering (LCI)
- bedömning av miljöpåverkan (LCIA)
- resultattolkning, känslighetsanalys
Datakällor
Osäkerhet i data
Kursen genomförs i form av föreläsningar, övningar, ett seminarium och ett projektarbete där studenterna ska genomföra en LCA, vilket inkluderar insamling av data, beräkningar av energi och miljöpåverkan samt analys av osäkerhet och känslighet.

Obligatoriska moment i kursen är introduktion och redovisning av projektarbete, seminarium samt gästföreläsning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten, godkänd tentamen samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0235
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Civilingenjörsprogrammet i energisystem (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0285 Anmälningskod: SLU-10216 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%