Ny sökning
TN0318

Maskinteknik i lantbruket

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0318

Läsåret 2021/2022

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20086)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20161)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20039)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20048)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20009)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20079)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20104)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20107)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20106)

2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Maskinteknik i lantbruket (TN0318-20125)

2012-11-12 - 2013-01-20

Kursplan

TN0318 Maskinteknik i lantbruket, 15,0 Hp

Agricultural Engineering

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Förbränningsmotor, transmission och hydraulik 6,0 0202
Tekniska grunder 6,0 0203
Tillämpad teknik 3,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 50 hp lantbruksvetenskap samt 20 hp teknologi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om modern tillverkningsteknik samt fördjupad kunskap om maskinteknik, mekanik, strömningslära, och elteknik tillämpad inom lantbruket.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- beskriva modern tillverkningsteknik, vanliga maskinelement och material som används i lantbrukets fältmaskiner.

- utföra beräkningar avseende enklare dimensionering med tillämpning av strömningslära, mekanik och elteknik.

- beskriva funktionen hos vanliga typer av motorer och transmissioner samt visa förmåga att värdera effektiviteten hos dessa vid användning i olika situationer.

- översiktligt kunna beskriva datakommunikation, mät- och positioneringsteknik vid precisionsodling samt kunna tillämpa detta för reglering av redskap.

- visa förmåga att utnyttja kunskapen om biomaterials tekniska egenskaper till enklare tekniska tillämpningar inom jordbruket.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar och inläsning av litteratur som bearbetas genom inlämningsuppgifter. Studenterna får också göra övningar, laborationer och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen och redovisningar av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU jordbruk och landsbygd

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0318 Anmälningskod: SLU-20037 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%