Ny sökning
TN0332

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö

Kursen består av tre huvuddelar. Den första av dessa syftar till att ge kännedom om metoder och tekniska aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket, där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar och miljöpåverkan. Här ingår moment med dimensionering, planering och ekonomisk värdering av system. Den andra delen avser att ge kunskaper om hur svenskt skogsbruk bedrivs för att ge en hög och värdefull avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Den tredje delen behandlar arbetsmiljö med där studenten förväntas kunna beskriva och förklara centrala arbetsmiljöbegrepp avseende fysisk belastning, fysikaliska faktorer och kemiska hälsorisker.

Andra kursvärderingar för TN0332

Läsåret 2021/2022

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30165) 2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30267) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30067) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30268) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö (TN0332-30015) 2018-01-15 - 2018-03-20

TN0332 Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö, 7,5 Hp

Technology and work environment in crop production

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Obligatoriska uppgifter 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha kännedom om, och självständigt kunna analysera samt bedöma metoder och aspekter på produktion och lagring av produkter från lantbruket där hänsyn tas till aktuella produktionsförutsättningar. Studenten förväntas även ha kännedom om växtproduktionens arbetsmiljöfrågor och hur risker för skador och ohälsa kan minimeras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och bedöma olika metoder och principer för etablering, skötsel, skörd och lagring av produkter såsom spannmål, raps och grovfoder, med hänsyn tagen till aktuella produktionsförutsättningar och långsiktig hållbarhet,
- redogöra för, och bedöma maskinsystem genom att sammanställa teknisk och biologisk kunskap till en ekonomisk kalkyl,
- utföra en enklare planering/dimensionering av maskinsystem, bevattnings- och torkanläggning,
- beskriva och förklara växtproduktionens arbetsmiljöfrågor, speciellt avseende risker för skador och ohälsa samt hur dessa kan förebyggas genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Kursen har lärarledda föreläsningar och övningar samt utnyttjar även andra undervisningsformer för att främja studentaktivitet så som seminarier, SI-övningar, quizzar, instuderingsfrågor, samt fallstudier. Genom gästföreläsare och studiebesök sker samverkan med företag i branschen.

Kursen är indelad i en teknikdel (6,5 hp) med flera inlämningsuppgifter och en arbetsmiljödel (1 hp) med en inlämningsuppgift.

Flera fallstudier finns i kursen. En behandlar maskiner för jordbearbetning där maskinval och funktion diskuteras. En annan är att ta fram maskinkostnaden för ett lantbruksföretag med vanligt förekommande grödor och maskiner. Fallstudierna diskuteras i mindre grupper och redovisas skriftligt och muntligt.

Övningar kan bestå i att söka arbetsmiljörisker i gårdsverkstad och vanliga fältmaskiner, eller att studera vätskedroppars fördelning i ett bestånd med olika appliceringsteknik. Övningarna redovisas ofta både skriftlig och muntlig i seminarieform men även andra former kan förekomma.

I kursen ingår även flera moment där studenten tränas i enklare beräkningar för att bättre förstå hur ett dragande fordon påverkas av bogserat redskap samt hur vattensystem dimensioneras och kapacitet hos en torkanläggning uppskattas. Vid dessa beräkningar ingår att läsa olika typer av nomogram såsom ColeBrooks och Molliers diagram.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig sluttentamen. Godkänt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier. Godkända skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0312
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0332 Anmälningskod: SLU-30055 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%