Ny sökning
TN0340

Djurhållningens teknologi

Kursen ges inom Lantmästarprogrammet.

Andra kursvärderingar för TN0340

Läsåret 2021/2022

Djurhållningens teknologi (TN0340-10188) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurhållningens teknologi (TN0340-10289) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurhållningens teknologi (TN0340-10065) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurhållningens teknologi (TN0340-10080) 2018-09-03 - 2019-01-20

TN0340 Djurhållningens teknologi, 15,0 Hp

Technology for Animal Husbandry

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ventilation och byggnadsteknik 5,00 1002
Byggnadsfunktion 5,00 1003
Projektarbete 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 30 hp, varav minst
- 25 hp lantbruksvetenskap
- 2,5 hp teknologi

Mål

Den studerande ska ha kännedom om de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt de vanligaste produktionsdjurens biologiska och etologiska viktigaste behov. Denna kunskap ska tillämpas genom att planera ett djurstall för ett av de vanligaste produktionsdjur samt kunna granska andra studenters uppgifter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva de vanligaste byggnadsmaterialen, konstruktionsprinciperna samt tekniska installationer inom svensk djurhållning,
- kunna utföra en dimensionering av ventilationsbehov samt kombinera denna med en värmebalansberäkning,
- beskriva och förklara olika inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren i Sverige,
- visa förmåga att planera och argumentera för och emot förslag till en byggnadsplanlösning för djurproduktion,
- kunna redogöra för de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt visa förmåga att granska dessa med avseende på de övergripande hållbarhetsmålen.

Innehåll

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen angående produktion inom lantbrukets verksamhetsområde. Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, projektarbete, övningar, laborationer, uppgifter, seminarier, och studiebesök. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar, projekt och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen förekommer obligatorisk deltagande vid moment som kursintroduktion, redovisningar, laborationer och studiebesök.

Kursen introducerar studenten i den begreppsvärld som finns i byggsektorn genom översiktlig kunskap om konstruktionsprinciper, egenskaper och användningsområden för de vanligaste byggnadsmaterialen samt grundläggande ritteknik. Ett annat avsnitt i kursen är hur djurens termiska närmiljö påverkas av klimatet ute och inne samt hur man med byggnadstekniska lösningar och ventilationsteknik kan förbättra denna. Här är värmebalansberäkningen och tolkningen av denna en central del.

Kursen behandlar tekniska installationer i svensk och internationell djurhållning med nötkreatur (mjölk och nötkött), grisar, fjäderfä, häst samt får. Mest fokus är på mjölk-, gris-, och fjäderfä-produktion. Installationerna som tas upp är utfodrings- (inkl sönderdelning och blandning av foder), utgödslings-, mjölknings- och ägghanteringssystem samt ventilationssystem baserade på naturliga drivkrafter så väl som mekaniska. Kursen tar även upp hur inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren är utformade samt vilka faktorer som är centrala för respektives systems funktion.

Som syntes i kursen gör studenten ett projektarbete i grupp där ett djurstall planeras för att utveckla djurproduktionen på en gård och redovisar detta både skriftligt och muntligt. Studenten granskar även andra studenters arbete med avseende på djur- och arbetsmiljö, byggnadsfunktion samt hållbarhetsaspekter som är viktiga delar i detta arbete.

Byggnadsteknik och djurmiljö 4,5 hp
Teknik och byggnadsfunktion 3,0 hp
Seminarier och studiebesök 2,5 hp
Projektuppgift 5 hp

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkänt projektarbete, godkänd laborationsrapport och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagit i andra obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0310.2
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0340 Anmälningskod: SLU-10051 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%