Ny sökning
TN0340

Djurhållningens teknologi

Kursen ges inom Lantmästarprogrammet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TN0340

Läsåret 2021/2022

Djurhållningens teknologi (TN0340-10188)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurhållningens teknologi (TN0340-10289)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurhållningens teknologi (TN0340-10065)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurhållningens teknologi (TN0340-10080)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

TN0340 Djurhållningens teknologi, 15,0 Hp

Technology for Animal Husbandry

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Ventilation och byggnadsteknik 5,0 0202
Byggnadsfunktion 5,0 0203
Projektarbete 5,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 30 hp, varav minst

- 25 hp lantbruksvetenskap

- 2,5 hp teknologi

Mål

Den studerande ska ha kännedom om de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt de vanligaste produktionsdjurens biologiska och etologiska viktigaste behov. Denna kunskap ska tillämpas genom att planera ett djurstall för ett av de vanligaste produktionsdjur samt kunna granska andra studenters uppgifter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva de vanligaste byggnadsmaterialen, konstruktionsprinciperna samt tekniska installationer inom svensk djurhållning,

- kunna utföra en dimensionering av ventilationsbehov samt kombinera denna med en värmebalansberäkning,

- beskriva och förklara olika inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren i Sverige,

- visa förmåga att planera och argumentera för och emot förslag till en byggnadsplanlösning för djurproduktion,

- kunna redogöra för de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt visa förmåga att granska dessa med avseende på de övergripande hållbarhetsmålen.

Innehåll

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen angående produktion inom lantbrukets verksamhetsområde. Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, projektarbete, övningar, laborationer, uppgifter, seminarier, och studiebesök. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar, projekt och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier. I kursen förekommer obligatorisk deltagande vid moment som kursintroduktion, redovisningar, laborationer och studiebesök.Kursen introducerar studenten i den begreppsvärld som finns i byggsektorn genom översiktlig kunskap om konstruktionsprinciper, egenskaper och användningsområden för de vanligaste byggnadsmaterialen samt grundläggande ritteknik. Ett annat avsnitt i kursen är hur djurens termiska närmiljö påverkas av klimatet ute och inne samt hur man med byggnadstekniska lösningar och ventilationsteknik kan förbättra denna. Här är värmebalansberäkningen och tolkningen av denna en central del.Kursen behandlar tekniska installationer i svensk och internationell djurhållning med nötkreatur (mjölk och nötkött), grisar, fjäderfä, häst samt får. Mest fokus är på mjölk-, gris-, och fjäderfä-produktion. Installationerna som tas upp är utfodrings- (inkl sönderdelning och blandning av foder), utgödslings-, mjölknings- och ägghanteringssystem samt ventilationssystem baserade på naturliga drivkrafter så väl som mekaniska. Kursen tar även upp hur inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren är utformade samt vilka faktorer som är centrala för respektives systems funktion.Som syntes i kursen gör studenten ett projektarbete i grupp där ett djurstall planeras för att utveckla djurproduktionen på en gård och redovisar detta både skriftligt och muntligt. Studenten granskar även andra studenters arbete med avseende på djur- och arbetsmiljö, byggnadsfunktion samt hållbarhetsaspekter som är viktiga delar i detta arbete.Byggnadsteknik och djurmiljö 4,5 hp

Teknik och byggnadsfunktion 3,0 hp

Seminarier och studiebesök 2,5 hp

Projektuppgift 5 hp

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkänt projektarbete, godkänd laborationsrapport och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagit i andra obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0310.2

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

(Litteratur som även ingår i BI1313 är markerat med *)

Böcker

Eskildsen, M. & Vest Weber, A. (2018). Svineproduktion. 3:e uppl. Aarhus: Seges Forlag (304 s.) (danska)*

*alternativt *

Eskildsen, M. & Vest Weber, A. (2016). Pig production 1:a uppl. Aarhus: Seges Forlag (engelska)*

Hörndahl. T. och Nimmermark , S. (Red) (2015 eller senare). Formel-tabellsamling i teknologi, kemi och statistik, Tredje uppl. Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. (67 s)

Nilsson, M. (2017). Mjölkkor. 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)*

Kompendium

Ascard, K. (Red.) (2022). Fjäderfäkompendium 1 Äggproduktion - Inhysningssystem och stallklimat. Alnarp. Institutionen för biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet/ (56 s) *

Ascard, K. (Red) (2022). Fjäderfäkompendium 4 Slaktfågelproduktion –Slakfågel och sjukdomar. Alnarp Institutionen för biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet/ (66 s) *

Bengtsson, M. och Ekström, C-G. (2018), Korrosion. I: Bengtsson, M. och Ekström, C-G. (red),* Kemi för lantmästarprogrammet, del 1*. Sveriges lantbruksuniversitet, ss 46-49. (4 s) (kurslitteratur KE0066)

Hörndahl. T. (Red) (2019). Kompendiesamling - Djurhållningens teknologi. (300 s)

Länsstyrelsen Västra Götaland. (2021) Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Rapport 2010:40 (uppdaterad 2021-03-12). Länsstyrelsen Västra Götaland/ Enheten för miljöprövning. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6f456f1162f6d08f5ebf5e/1580485495883/2010-40.pdf

Lagar och föreskrifter

SJVFS 2019:18. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om nötkreaturhållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L104.

SJVFS 2019:20. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om griskreaturhållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L106.

SJVFS 2019:23. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L111.


Digitalt material

Svenskt trä. (2020) Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Tillgängligt: https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/att-valja-tra/ [2022-06-15] (164 s)

Svenskt Trä. (2020). Träguiden. Tillgänglig: http://www.traguiden.se [2022-06-15]
 (avsnitt: Om trä, planering, konstruktion)

Referenslitteratur

Böcker

Ascard, K. (2004). Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader, *Byggnader för nötköttsproduktion, *Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet/Inst för jordbrukets biosystem och teknologi.

Bartali, E. H. (red) (1999). Livestock Housing and Environment. I American Society of Agricultural Engineers.* CIGR handbook och agricultural engineering.* Vol 2, Animal production and aquacultural engineering. St Joseph: American Society of Agricultural Engineers.

Bickert, G.W., Holmes, B., Janni, K., Kammel, D., Stowell, R. Zulovich, J. 2000. Dairy Freestall Housing and Equipment. 7th ed. Ames, USA: Iowa state university/Midwest plan service (MWPS).

Molén, M.& Bergsjö, A. (1989) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader - Lantbrukets bebyggelsemiljö – Landskap – Gård – Miljö. Lund: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Olsson, O., Johansson, P. & Ascard, K. (1993) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader Stallar för svinproduktion. Lund: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Olsson, O. & Ascárd, K. (2008) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader - Planeringshandledning för svinstallar. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Person, S. (2006). Golvytor i Grisstallar. Jordbruksinformation nr 3 - 2006. Jönköping: Statens jordbruksverk. Tillgänglig: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo06_3.pdf [2019-06-28] (36 s)

Regler och standarder

KRAV. (2022). KRAVs regler 2022. Uppsala: KRAV. Tillgänglig: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/ [2022-06-15]

Swedish standard institut*. (2012), Ekonomibyggnader – Tillämpningar till Boverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. *[Elektronisk]. Stockholm: SIS Förlag AB. (SIS-TS 37:2012). Se länk i Canvas kan endast användas via SLU’s datorer

Swedish standard institut*. (2014), Lantbruksbyggnader – Ventilations-och värmebehov i djurstallar.* [Elektronisk]. Stockholm: SIS Förlag AB. (SS 95 10 50: 2014)
Se länk i Canvas kan endast användas via SLU’s datorer

Digitalt material

Lantbrukarnas Riksförbund. (u.å) Miljöhusesyn, Stockholm: Lantbrukarnas Riksförbund. Tillgänglig: www.miljohusesyn.nu (kan laddas ned från hemsida) [2022-06-15]

Sveriges Lantbruksuniversitet. (2017). Nötstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. Tillgänglig: http://notstallsplan.slu.se/ [2022-06-15]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0340 Anmälningskod: SLU-10051 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%