Ny sökning
TN0340

Djurhållningens teknologi

Kursen ges inom Lantmästarprogrammet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0340-10349 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0340

Läsåret 2022/2023

Djurhållningens teknologi (TN0340-10051)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Djurhållningens teknologi (TN0340-10188)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Djurhållningens teknologi (TN0340-10289)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Djurhållningens teknologi (TN0340-10065)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Djurhållningens teknologi (TN0340-10080)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

(Litteratur som även ingår i BI1313 är markerat med *)

Böcker

Eskildsen, M. & Vest Weber, A. (2018). Svineproduktion. 3:e uppl. Aarhus: Seges Forlag (304 s.) (danska)*

*alternativt *

Eskildsen, M. & Vest Weber, A. (2016). Pig production 1:a uppl. Aarhus: Seges Forlag (engelska)*

Hörndahl. T. och Nimmermark , S. (Red) (2015 eller senare). Formel-tabellsamling i teknologi, kemi och statistik, Tredje uppl. Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. (67 s)

Nilsson, M. (2017). Mjölkkor. 2 uppl. Stockholm: BMM Förlag. (232 s)*

Kompendium

Ascard, K. (Red.) (2022). Fjäderfäkompendium 1 Äggproduktion - Inhysningssystem och stallklimat. Alnarp. Institutionen för biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet/ (56 s) *

Ascard, K. (Red) (2022). Fjäderfäkompendium 4 Slaktfågelproduktion –Slakfågel och sjukdomar. Alnarp Institutionen för biosystem och teknologi. Sveriges lantbruksuniversitet/ (66 s) *

Bengtsson, M. och Ekström, C-G. (2018), Korrosion. I: Bengtsson, M. och Ekström, C-G. (red),* Kemi för lantmästarprogrammet, del 1*. Sveriges lantbruksuniversitet, ss 46-49. (4 s) (kurslitteratur KE0066)

Hörndahl. T. (Red) (2019). Kompendiesamling - Djurhållningens teknologi. (300 s)

Länsstyrelsen Västra Götaland. (2021) Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Rapport 2010:40 (uppdaterad 2021-03-12). Länsstyrelsen Västra Götaland/ Enheten för miljöprövning. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6f456f1162f6d08f5ebf5e/1580485495883/2010-40.pdf

Lagar och föreskrifter

SJVFS 2019:18. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om nötkreaturhållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L104.

SJVFS 2019:20. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om griskreaturhållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L106.

SJVFS 2019:23. Statens jordbruksverks föreskrifter och Allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. Jönköping: Statens jordbruksverk L111.


Digitalt material

Svenskt trä. (2020) Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Tillgängligt: https://www.svenskttra.se/publikationer-start/publikationer/att-valja-tra/ [2022-06-15] (164 s)

Svenskt Trä. (2020). Träguiden. Tillgänglig: http://www.traguiden.se [2022-06-15]
 (avsnitt: Om trä, planering, konstruktion)

Referenslitteratur

Böcker

Ascard, K. (2004). Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader, *Byggnader för nötköttsproduktion, *Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet/Inst för jordbrukets biosystem och teknologi.

Bartali, E. H. (red) (1999). Livestock Housing and Environment. I American Society of Agricultural Engineers.* CIGR handbook och agricultural engineering.* Vol 2, Animal production and aquacultural engineering. St Joseph: American Society of Agricultural Engineers.

Bickert, G.W., Holmes, B., Janni, K., Kammel, D., Stowell, R. Zulovich, J. 2000. Dairy Freestall Housing and Equipment. 7th ed. Ames, USA: Iowa state university/Midwest plan service (MWPS).

Molén, M.& Bergsjö, A. (1989) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader - Lantbrukets bebyggelsemiljö – Landskap – Gård – Miljö. Lund: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Olsson, O., Johansson, P. & Ascard, K. (1993) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader Stallar för svinproduktion. Lund: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Olsson, O. & Ascárd, K. (2008) Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader - Planeringshandledning för svinstallar. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/ Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik.

Person, S. (2006). Golvytor i Grisstallar. Jordbruksinformation nr 3 - 2006. Jönköping: Statens jordbruksverk. Tillgänglig: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo06_3.pdf [2019-06-28] (36 s)

Regler och standarder

KRAV. (2022). KRAVs regler 2022. Uppsala: KRAV. Tillgänglig: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/ [2022-06-15]

Swedish standard institut*. (2012), Ekonomibyggnader – Tillämpningar till Boverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. *[Elektronisk]. Stockholm: SIS Förlag AB. (SIS-TS 37:2012). Se länk i Canvas kan endast användas via SLU’s datorer

Swedish standard institut*. (2014), Lantbruksbyggnader – Ventilations-och värmebehov i djurstallar.* [Elektronisk]. Stockholm: SIS Förlag AB. (SS 95 10 50: 2014)
Se länk i Canvas kan endast användas via SLU’s datorer

Digitalt material

Lantbrukarnas Riksförbund. (u.å) Miljöhusesyn, Stockholm: Lantbrukarnas Riksförbund. Tillgänglig: www.miljohusesyn.nu (kan laddas ned från hemsida) [2022-06-15]

Sveriges Lantbruksuniversitet. (2017). Nötstallplan. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet/Institutionen för biosystem och teknologi. Tillgänglig: http://notstallsplan.slu.se/ [2022-06-15]

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0340 Anmälningskod: SLU-10349 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%