Ny sökning
TN0341

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag

Kursen ska ge kunskaper om teknik för förnybara energikällor och energihushållning, om energiförsörjning till landsbygdsföretag och till småhus samt om jordbrukets potentiella roll som energileverantör. Energianvändningen och energiresurserna i världen tas upp liksom de grundläggande begreppen kopplade till energisystem och termodynamik. Vidare behandlas olika aspekter av miljöpåverkan, energianalys, energihushållning och energiplanering samt möjligheterna till energibesparande åtgärder i anläggningar och bostäder. Kursen tar vidare upp grundläggande förbränningslära, värmelagring och värmedistribution. En viktig del i kursen rör möjligheterna att utnyttja förnybara energislag såsom bioenergi, värmepump, solenergi, vind- och vattenenergi mm. I kursen ingår att i ett projektarbete analysera energiförhållandena på ett landsbygdsföretag och föreslå utformningen av ett framtida energisystem.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0341

Läsåret 2021/2022

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341-30166)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341-30268)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341-30068)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag (TN0341-30070)

2019-01-21 - 2019-06-09

Kursplan

TN0341 Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag, 7,5 Hp

Energy systems and energy conservation for rural enterprises

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om energisystem, energihushållning och förnybara energikällor, om energiförsörjning till landsbygdsföretag och till småhus på landsbygden samt om lantbrukets potentiella roll som energileverantör.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- översiktligt beskriva samhällets och landsbygdsföretagens energianvändning samt diskutera den långsiktiga hållbarheten,

- beskriva och förklara begreppet energisystem,

- bedöma olika energisystem ur ett hållbarhetsperspektiv,

- beskriva och bedöma olika energihushållande åtgärder på landsbygdsföretag inklusive bostäder på landsbygden,

- beskriva och analysera användningen av förnybara energislag såsom bioenergi, värmepumpar, vindkraft, solenergi, småskalig vattenkraft, m.m.,

- bedöma jord- och skogsbrukets möjligheter att producera bränsleråvara.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Ett projektarbete ska genomföras och presenteras skriftligt och muntligt. Projektarbetet avser att kartlägga befintligt energisystem på ett landsbygdsföretag eller annan bebyggelse på landsbygden samt föreslå framtida utformning. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom litteraturstudier. Muntlig presentation av projektarbete är obligatoriskt moment i kursen.Kursen innehåller följande områden:

- Grundläggande begrepp och termodynamik,

- Energianvändningen och energiresurserna i världen,

- Miljöpåverkan, energianalys, energihushållning och energiplanering,

- Förnybara energislag såsom bioenergi, värmepumpar, solenergi, vind- och vattenenergi m.m.,

- Förbränningslära, värmelagring och värmedistribution,

- Energibesparande åtgärder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig projektrapport och muntlig presentation av projektarbete samt godkända inlämningsuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Huvuddelen av studierna genomförs genom inläsning av litteratur, besvarande av instuderingsuppgifter och genomförande av övningsuppgifter samt projektarbete. Kursen genomförs på halvdistans med två heldagar med föreläsningar, studiebesök samt redovisning av övnings- och projektuppgifter. I övrigt ges kursen som distanskurs via Internet.För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: TN0258

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0341 Anmälningskod: SLU-30056 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 25%