Ny sökning
TN0346

Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle

OBS! Kursplanen anger att två dagar kommer att genomföras på plats i Alnarp. Detta gäller inte i år p.g.a. covid-situationen. All undervisning sker på distans.

Kursen ger en introduktion till begreppet social hållbarhet ur olika perspektiv.

När vi diskuterar social hållbarhet dyker det upp massor med frågor som vi vill kunna besvara:
• Vad innebär ett socialt ansvarstagande för individen, ledaren, företaget och samhället?
• Hur stort ansvar ska vi ta för kommande generationer och vilken påverkan har vi i vårt företag eller i vår miljö?
• Vad innebär ett socialt hållbart ledarskap?
• Hur kan vi arbeta med social hållbarhet i företag och organisationer?

Dessa och liknande frågor ska vi fördjupa oss i under kursen.

Andra kursvärderingar för TN0346

TN0346 Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle, 7,5 Hp

Social sustainability of work life, businesses and the society

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Lantbruksvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Kursens övergripande syfte är att öka din förståelse för social hållbarhet ur olika perspektiv, från det globala och samhälleliga perspektivet, till socialt ansvarstagande i företag och individens behov av en hälsosam och utvecklande arbetsplats. Du ska också få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för ökad social hållbarhet i organisationer och du får insikt i hur företag kan bygga affärsnytta och samtidigt minska samhällsproblem genom att arbeta strategiskt med sociala hållbarhetsfrågor på samhällsnivå. Efter genomgången kurs erhåller du ett processbaserat arbetssätt för att planera, genomföra och utvärdera insatser i organisationer som är värdeskapande utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och konkretisera begreppet social hållbarhet ur ett organisatoriskt, samhälleligt och globalt perspektiv
- kunna analysera och förbättra den sociala hållbarheten i företagets produktion och värdekedjor
- reflektera över betydelsen av ledarskap och organisering för en ökad social hållbarhet i organisationer
- kunna tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att planera, genomföra och utvärdera effekterna av insatser för ökad social hållbarhet i företagandet
- förklara och exemplifiera hur ett företag kan arbeta strategiskt med social hållbarhet och kombinera affärsnytta med lösningar på samhällsproblem
- reflektera över sin egen professionella roll i utvecklingen mot en ökad social hållbarhet i företagande och samhälle

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, seminarier, övningar individuellt och i grupp och stöds av en interaktiv lärplattform. Studenterna genomför ett större grupparbete i samarbete med en organisation. Undervisningen sker huvudsakligen på distans med en till två obligatoriska kursdagar förlagda till campus på SLU, Alnarp.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska inslag på temat social hållbarhet och behandlar bl.a. begrepp som hållbart ledarskap, organisering, psykosocial arbetsmiljö, global utveckling, socialt hållbart företagande, teorier om social förändring och global rättvisa.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom en skriftlig hemtentamen, samt inlämningsuppgifter och seminarier.
För godkänt på kursen fordras att samtliga uppgifter är godkända och deltagande vid alla seminarier och vid projektredovisning med godkänt resultat.

Genomförande och redovisning av projektarbetet är obligatoriskt. Deltagande på träffar förlagda till campus är obligatoriska.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges som distanskurs på 25 % fart. Kursen genomförs på hemorten genom inläsning av litteratur, besvarande av inlämningsuppgifter samt genomförande av en praktisk studie på valfri arbetsplats. Kursen inleds med en obligatorisk introduktion på SLU, Alnarp. Dator med internetuppkoppling ett krav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0346 Anmälningskod: SLU-10256 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 25%