Ny sökning
TN0350

Hållbar utveckling i energibranschen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för TN0350

Läsåret 2021/2022

Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350-10219)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hållbar utveckling i energibranschen (TN0350-10250)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

TN0350 Hållbar utveckling i energibranschen, 5,0 Hp

Sustainable development in the energy sector

Ämnen

Miljövetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 120 hp inom teknologi/teknik och/eller naturvetenskap

- 5 hp biologi (se Övriga upplysningar)

- 5 hp företagsekonomi eller industriell ekonomi (se Övriga upplysningar)

- 10 hp på avancerad nivå inom energisystem eller resursanvändning (se Övriga upplysningar)

- 5 hp livscykelanalys (se övriga upplysningar)

- Svenska 3 och Engelska 5

Mål

Kursen ska ge en fördjupad förståelse för omställning till mer hållbara energisystem i praktiken.

Den fokuserar på förutsättningar, möjligheter och hinder för organisationer/företag i energibranschen eller energiintensiva verksamheter att praktiskt implementera tekniker och processer för att uppnå globala och nationella hållbarhetsmål i sin verksamhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för olika dimensioner av hållbarhet, speciellt med fokus på energi- och resurshushållningsfrågor.

- Jämföra olika sätt att mäta hållbarhet, speciellt med avseende på energi- och resursutnyttjande.

- Skriftligt reflektera kring hållbart företagande samt redogöra för hur ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbarhet påverkar en verksamhet.

- Utifrån en fallstudie praktiskt hantera etiska överväganden och målkonflikter och föreslå nödvändiga prioriteringar och tekniska lösningar vid verksamhetsutveckling

- Individuellt argumentera för hållbarhetsaspekter i energisektorn både på svenska och engelska baserat på fallstudier och relevant litteratur.

- Kvantifiera, analysera och relatera ett företags eller en organisations verksamhet till planetära gränser och hållbarhetsmål samt identifiera möjliga målkonflikter vid implementering av ny teknik och nya processer.

- Kartlägga, kritiskt granska och analysera praktiskt hållbarhetsarbete i energirelevanta verksamheter samt reflektera kring ingenjörens roll och ingenjörens yrkesetik kopplat till hållbar utveckling.

- Relatera tidigare vunna kunskaper inom energisystem och resurshushållningsfrågor till branschaktörers praktiska utvecklingsarbete samt deras hållbarhetsutmaningar.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

- Olika ramverk och dimensioner av hållbarhet

- Hållbart företagande och dess drivkrafter

- Praktiskt hållbarhetsarbete i energirelevanta företag och organisationer

- Olika sätt att mäta hållbarhet

- Tillämpad hållbarhetsanalys och kartläggning av verksamheter

- Verktyg för att hantera målkonflikter och etiska överväganden

- Ingenjörens roll och ansvar i praktiskt hållbarhetsarbete

- Planetära gränser

- Skillnader mellan små och stora verksamheterKursen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar från relevanta företag (t.ex. stora energiproducenter eller konsumenter, mindre organisationer) och andra aktörer inom energisektorn (t.ex. företagsinitiativ, regioner, kommuner etc.), student- och lärarledda seminarier, grupparbeten, rundabordsdiskussioner och individuella presentationer. Kursen innehåller även större fallstudie kopplat till en specifik verksamhet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig syntesrapport enligt anvisningar med individuellt ställningstagande

- Godkänd individuell muntlig presentation av delar av fallstudien på engelska

- Godkänt deltagande i rundabordsdiskussioner samt grupprapport

- Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kravet på förkunskaper i energisystem eller resursanvändning kan uppfyllas genom exempelvis kurserna 1TE035 Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 10hp, TN0284 Bioenergi - teknik och system 10 hp, 1TE038 Vindkraft – teknik och system 10 hp, 1TE028 Solenergi – teknik och system 10 hp, 1TE754 Elektriska nätet som system 10hp, 1GV134 Fjärrvärmesystem 5 hp. Kravet på förkunskaper i livscykelanalys kan uppfyllas genom exempelvis kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys 5 hp. Kravet på förkunskaper i biologi kan uppfyllas genom exempelvis kursen KE0069 Energisystemens miljöpåverkan 5 hp. Kravet på förkunskaper i företagsekonomi kan uppfyllas genom exempelvis FÖ0450 Företagsekonomi 5 hp eller 1TE743 Industriell ekonomi 5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Medansvariga:

Institutionen för vatten och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlista TN 0350, HT 2022

Övergripande kursbok:

 • Hedenus F, Persson M, Sprei F. Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar. (Finns att köpa av oss vid kursstart)

**Miljömässig och social hållbarhet:**

Hållbarhet ur ett företagsekonomiskt perspektiv:

 • Mauricio Andrés Latapí Agudelo, Lára Johannsdottir, Brynhildur Davidsdottir. 2020. Drivers
  that motivate energy companies to be responsible. A systematic literature review of
  Corporate Social Responsibility in the energy sector. Journal of Cleaner Production, 247,
  119094. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119094
 • Gouldson, A. 2008. Understanding business decision making on the environment. Energy Policy, 36(12), 4618-4620. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.09.047

Företagens klimatarbete:

Etik:

Juridik:

 • Darpö. 2014. Makt, myndighet, människa. Kapitlet Miljö.
 • Livsmedelsverket. Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Teknologi
Kurskod: TN0350 Anmälningskod: SLU-10081 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%