Ny sökning
TU0027

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-30 och 2022-02-20

Andra kursvärderingar för TU0027

Läsåret 2020/2021

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (TU0027-30201) 2021-01-07 - 2021-02-07

Läsåret 2019/2020

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (TU0027-30270) 2020-01-07 - 2020-02-09

TU0027 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 7,0 Hp

Animal welfare, legislation and epizootiology

Kursplan fastställd

2018-12-04

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz
- Beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning
- Kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå
- Kunskaper motsvarande Engelska 6

Mål

Kursen ger en övergripande introduktion till djurskydd, sjukdomskontroll, djurskydds-, epizootologi-, livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i Sverige och hur EU-lagstiftningen hanteras på nationell nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de författningar som omgärdar veterinäryrket och övergripande beskriva nationell lagstiftning och EU-lagstiftning kring djurskydd, epizootologi, foder, livsmedel och läkemedel samt hur denna tillämpas i Sverige,
- använda djurskyddslagstiftning, redogöra för hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige samt skriva ett veterinärintyg/utlåtande,
- redogöra för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas,
- tillämpa nationell och EU-lagstiftning rörande epizootier och zoonoser samt ange vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,
- redogöra för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar samt beskriva ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet,
- använda lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll,
- tillämpa lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärda läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser,
- redogöra för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter, samt föra en saklig etisk argumentation,
- tillämpa de centrala djuretiska teorierna på vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket,
- tillämpa erhållna kunskaper inom delområdena djurskydd, djuretik, smittskydd, livsmedelssäkerhet och läkemedelsanvändning på några vanliga situationer inom svensk djurhållning.

Innehåll

Kursen innehåller en noggrann genomgång av hur aktuell europeisk och nationell lagstiftning är uppbyggd, vad som styr den och var den hittas. Tillvägagångssätt för europeiska och svenska rättsväsendet beskrivs.

Djurskyddslagstiftningens innehåll och tillämpning behandlas i föreläsningar och övningar. Studenten ges en överblick över hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige. Grundläggande terminologi inom djurvälfärd och etik beskrivs samt hur begreppen djurskydd, -välfärd och -etik hänger ihop och påverkar varandra. Kursen tar upp vetenskaplig information som belyser välfärdsproblem kring djurhållning och hantering samt forskning, riktad mot att förbättra djurens välfärd i praktiken. Studenten ges en överblick över etikens grundläggande områden och får öva sig på saklig argumentation. Olika etiska ståndpunkter kring djur och djuranvändning diskuteras liksom djurens roll i samhället i Sverige och i andra länder.

Aktuell lagstiftning om kontroll av allvarliga smittsamma sjukdomar undervisas genom föreläsningar och grupparbeten, där studenten övar på lagstiftningens tillämpning vid olika typer av smittsamma sjukdomar. Ansvar och roller hos myndigheter och olika aktörer liksom strategier och verktyg för kontroll av smittsamma sjukdomar hos djur undervisas främst genom föreläsningar men även i diskussionsform. Detaljkunskap om regelverk kopplas till förståelse för hur detta tas fram, tillämpas och påverkar samhället i stort och djurhållning specifikt.

Genom föreläsningar och övningar lär sig studenten om hur livsmedelslagstiftningen är uppbyggd och tillämpas, och hur livsmedelskontrollen bedrivs i Sverige.

Studenten får, via föreläsningar, kunskap om läkemedelslagstiftningen och hur den används. Kursen innehåller övning i att förskriva läkemedel.

Studenten ges färdighet och förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedels- och trygg läkemedelshantering. Detta görs med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt de globala hållbarhetsmålen. Begreppen One Health och One Welfare definieras och kopplingen mellan djurhälsa och välfärd, livsmedelskvalitet, läkemedelsanvändning och folkhälsa tydliggörs.

Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, skriftlig och muntlig framställning samt vikten av självständighet och integritet vid intyg, utlåtande och receptförskrivning.

Obligatoriska moment
Vissa seminarier och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utbildningen har en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i ordning enligt ramschemat.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: TU0001

Betyg: Godkänd.

Lärandemål 1

Studenten redogör för de författningar som omgärdar veterinäryrket. Studenten beskriver övergripande nationell och EU-lagstiftning kring djurskydd, foder, livsmedel och läkemedel och redogör för hur författningarna tillämpas.

Lärandemål 2

Studenten använder djurskyddslagstiftningen för att svara på frågor om lagstiftningens innehåll och tillämpning, samt beskriver djurskyddsärendens handläggningsgång. Studenten skriver veterinärmedicinska intyg och utlåtanden på ett i juridiska sammanhang korrekt sätt.

Lärandemål 3

Studenten redogör för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas.

Lärandemål 4 & 5

Studenten redogör för hur epizootier och zoonoser regleras i nationell och EU-lagstiftning samt förklarar hur lagstiftningen tillämpas på berörda sjukdomar. Studenten anger vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

Studenten redogör för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar och beskriver ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet.

Lärandemål 6

Studenten använder lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll för att svara på frågor om lagstiftningens tillämpning.

Lärandemål 7

Studenten tillämpar lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärdar läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser.

Lärandemål 8 & 9

Studenten redogör för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter och för en saklig etisk argumentation.

Studenten tillämpar de centrala djuretiska teorierna på djuranvändning och vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket.

För att bli godkänd på kursen krävs deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (föreläsningar, övningar mm).

Examinationsformer för de olika lärandemålen:

Lärandemål 1

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 2

Skriftig tentamen. och deltagande i övningar.*

Lärandemål 3

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 4 & 5

Epizooti- och zoonos-lagstiftningen tenteras i skriftlig tentamen, i övrigt tenteras ämnet i sin helhet senare under utbildningen. Deltagande i övning.

Lärandemål 6

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift.

Lärandemål 7

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 8 & 9

Skriftlig tentamen samt övningar.

* Övningar omfattar diskussioner och övningar i par eller grupp.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22767 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0027 Anmälningskod: SLU-30242 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%