Ny sökning
TU0032

Klinisk propedeutik och bilddiagnostik

Kursplan

TU0032 Klinisk propedeutik och bilddiagnostik, 7,5 Hp

Introduction to clinical studies and diagnostic imaging

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Konsultationskunskap 4,5 0001
Bilddiagnostik 3,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz

Beslut från Jordbruksverket om kompletterande utbildning

Mål

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen, kliniskt arbete samt bilddiagnostik.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva, diskutera och reflektera över olika komponenter i den kliniska konsultationen och i kliniskt arbete,

- utföra grundläggande klinisk undersökning på friska hundar och hästar,

- utföra vissa grundläggande provtagnings- och behandlingstekniker,

- redogöra för grundläggande radiologisk normalanatomi med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt,

- beskriva och tillämpa principer för grundläggande radiobiologi och strålskydd samt beskriva hur bilddiagnostiska metoder fungerar och används.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och diskussioner samt praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer och övningar. Olika aspekter på den kliniska konsultationens ingående delar tas upp. Kursen behandlar bilddiagnostiska metoder, strålskydd och normal röntgenologisk anatomi.Deltagande i auskultationer sker på Universitetsdjursjukhuset eller i annan veterinär verksamhet, med fokus på kommunikation i den kliniska situationen. Auskultationer kan komma att genomföras under jourtid (kväll/natt/helg).Huvuddelen av i kursen ingående diskussioner, demonstrationer, och praktiska övningar är obligatoriska.Under kursen tränar studenten följande generella kompetens: Kommunikations- och samarbetsförmåga.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända praktiska och skriftliga examinationer samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Ersätter: Delar av TU0025

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24400 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0032 Anmälningskod: SLU-40108 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%