Ny sökning
VM0121

Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

VM0121-30019 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0121

Läsåret 2022/2023

Livsmedelssäkerhet (VM0121-30159)

2023-02-06 - 2023-04-11

Läsåret 2020/2021

Livsmedelssäkerhet (VM0121-30088)

2021-02-08 - 2021-04-13

Läsåret 2019/2020

Livsmedelssäkerhet (VM0121-30260)

2020-02-10 - 2020-04-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

VM0121 Livsmedelssäkerhet, 13,5 Hp

Food safety

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Livsmedelssäkerhet 1 6,0 0202
Livsmedelssäkerhet 2 5,0 0203
Livsmedelssäkerhet 3 2,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp veterinärmedicin, varav

- 20 hp patologi
- 5 hp parasitologi
- 5 hp bakteriologi
- 5 hp virologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet,

- redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder,

- redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna,

- redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna,

- redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation),

- beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar,

- redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring,

- utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, studiebesök, seminarier, muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter. Huvuddelen av alla i kursen ingående laborationer, studiebesök, muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter är obligatoriska.Kursen behandlar allmän livsmedelssäkerhet; innefattande produktion av olika livsmedel och foder, mikrobiologiska (bakterier, parasiter, svamp, virus och prioner) och toxikologiska risker i hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion samt allergier.

Både offentlig- och egenkontroll behandlas, vilket inkluderar revision, inspektion, provtagning och HACCP.

Kontroll före och efter slakt inbegriper besiktning med syfte att upptäcka sjukdomar som kan påverka människors hälsa och djurskydd samt misstanke om epizootisjukdomar.

Inom livsmedelstoxikologi förklaras bl.a. hur gränsvärden (MRL) för läkemedelsrester och karenstider tas fram.Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: kommunikationsförmåga, analysförmåga och problemlösning. Laborationsvana och sterilteknik ingår under de praktiska momenten.Hållbarhet

Kursen ger kunskap om hur man förvarar livsmedel och foder så att de håller så länge som möjligt samt är säkra för konsumenten vid förtäring. På så sätt minskas matsvinnet, djur och människor skyddas från sjukdom; vilket inkluderar de miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven av begreppet hållbarhet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 20 hp patologi kan uppfyllas genom godkända kurser VM0113 Allmän sjukdomslära och VM0014 Speciell patologi. Förkunskapskraven om 5 hp parasitologi, 5 hp bakteriologi och 5 hp virologi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0113 Allmän sjukdomslära.För god förståelse av kursen behövs kunskaper om primärproduktion och lagstiftning, därför rekommenderas att studenten genomgått kurserna VM0122 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi och VM0118 Populationsmedicin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0067

Betygskriterier

Betygskriterier för VM0121, TU0026 Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa. För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga tentamen (minst 2/3 av full poäng), godkända uppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Lärandemål

Betygskriterium

Form

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

För att bli godkänd krävs att studenten

1

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

Skriftlig

2

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

Skriftlig

3

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

4

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

5

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

Skriftlig, muntlig

6

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

Skriftlig

7

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

Skriftlig

8

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

Praktisk, skriftlig

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 43909 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0121 Anmälningskod: SLU-30019 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%