Ny sökning
VM0128

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik

Hej

Nu finns uppdaterat schema för VM0128-TU0025 publicerat här.

Kursens Canvas-rum är öppet för anslutna studenter och lärare. Där finns schemat, liksom annan kursinformation efter hand som den blir klar.

Med vänliga hälsningar

Lisa Persson

Kursledare och examinator för VM0128 och TU0025

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-25

VM0128 Klinisk anatomi och klinisk propedeutik, 11,5 Hp

Clinical anatomy and introduction to clinical studies

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anatomi 4,00 1002
Klinisk propedeutik - Bilddiagnostik 3,00 1003
Klinisk propedeutik - Konsultationskunskap 4,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

120 hp veterinärmedicin varav 15 hp anatomi.

Mål

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen och kliniskt arbete samt utgår från anatomin som grund för klinisk undersökning och bilddiagnostiska illustrationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva, på svenska och latin, rörelseapparatens anatomi hos häst,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi hos karnivorer på levande djur (klinisk undersökning och palpation) och avseende rörelseapparaten även på dissektionsmaterial och bilddiagnostiska illustrationer,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi på levande häst (klinisk undersökning och palpation) och avseende hästens rörelseapparat även på dissektionsmaterial och bilddiagnostiska illustrationer,
- beskriva och tillämpa principer för grundläggande radiobiologi och strålskydd samt hur bilddiagnostiska metoder fungerar och används,
- beskriva, diskutera och reflektera över olika komponenter i den kliniska konsultationen och i kliniskt arbete.

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska delar i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer, dissektioner, palpationer och klinisk undersökning. Kursen behandlar sällskapsdjurens topografiska anatomi och rörelseapparatens anatomi med inriktning på tillämpad organ- och strukturanatomi, bilddiagnostiska metoder och normal röntgenologisk anatomi. Fysiologiska och patologiska processer illustreras med hjälp av diagnostisk undersökningsmetodik, t ex radiologi och rörelseanalys. Studenterna övar också djurägarkommunikation, hygienrutiner och klinisk undersökningsteknik på häst och hund.

Deltagande i auskultationer sker i veterinär verksamhet. Intryck från auskultationer i kliniska situationer av veterinär-djurägarkommunikation redovisas skriftligt och diskuteras muntligt.

Huvuddelen av i kursen ingående gruppdiskussioner, praktiska övningar och webbtester är obligatoriska.

Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: Skriftlig framställning, kommunikations- och samarbetsförmåga samt ledarskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd praktisk tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 15 hp anatomi kan uppfyllas genom godkända kurser VM0127 Anatomins grunder och VM0111 Organens struktur och funktion.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0119
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Anatomi: Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed.
Författare: Singh B
ISBN: 9780323442640
Kommentar: Även: Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 6th ed., 2014, Schattauer: König HE & Liebich H-G, ISBN: 9783794528332 König & Liebich, 7th ed, 2020 = ISBN: 9783132429338
2) Bilddiagnostik
Kommentar: Under kursen i klinisk anatomi finns föreläsningar, basgruppsfall och övningar samt; • Kompendier i röntgenteknik, smådjur respektive häst. Köps i Receptionen, Ulls hus. • Från SVT 1993, 1995 och 1996: Röntgenologisk bukdiagnostik, Diagnostiska principer för thoraxradiologi och Diagnostiska principer för skelettradiologi. • Ultraljud, sammanfattning av fysik och teknik. Fil finns i Canvas. • I Canvas: Strålsäkerhetsmyndighetens lagar, förordningar, föreskrifter och sammanställningar. o Se särskilt ”Anmälningspliktig verksamhet, smådjursröntgen, handbok i strålskydd” och ”Handbok i strålskydd, häströntgen, tillståndspliktig verksamhet”. + genom SLU-biblioteket finns även följande bok tillgänglig: Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.) Donald E. Thrall, Ian D. Robertson
3) Anatomikompendier
Kommentar: Kompendier mm från inst f AFB kommer att finnas i Canvas. Tips på extra litteratur finns i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37404 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0128 Anmälningskod: SLU-40015 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%