Ny sökning
VM0130

Veterinärmedicinsk klinisk genomik

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0130

Läsåret 2021/2022

Veterinärmedicinsk klinisk genomik (VM0130-30268)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

VM0130 Veterinärmedicinsk klinisk genomik, 7,5 Hp

Clinical genomics in veterinary medicine

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

• 60 hp veterinärmedicin

eller

• 60 hp husdjursvetenskap

eller

• 60 hp biologi

eller

• 60 hp medicin

eller

• 60 hp biomedicin

eller

• 60 hp bioteknologi

eller

• 60 hp djuromvårdnadsamt 4,5 hp genetik.Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om sammansättning och funktion av husdjurens genom, samt genetiska och epigenetiska faktorers funktionella betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva husdjurens genomstruktur och funktion samt förklara grundläggande begrepp för geners uttryck samt hur störning av geners uttryck kan öka risk för sjukdom,

- beskriva epigenetiska signaturers kliniska betydelse och metoder för analys av dessa,

- redogöra för olika genetiska faktorers betydelse för ärftliga sjukdomars uppkomst samt för normala egenskapers genetiska variation,

- redogöra för mitokondriell nedärvning och beskriva relaterade sjukdomar,

- beskriva genetiska och epigenetiska faktorer vid uppkomst av cancer,

- redogöra för metoder för molekylärgenetisk diagnostik och dess implementering,

- beskriva kloning, transgena djur, genmodifiering samt genterapi,

- diskutera etiska aspekter kring genetik, molekylärgenetik och genmodifiering,

- söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar om veterinärmedicinsk genetik, molekylärgenetik och klinisk genomik.

Innehåll

Kursen behandlar genstruktur, kromatinstruktur, reglering av genexpression, olika typer av mutationer och kromosomförändringar, skador i DNA-sekvensen och dess reparation. Metoder för identifiering av genetiska och epigenetiska riskfaktorer samt diagnostik av dessa, inklusive klinisk sekvensering ingår. Kursen avser att ge en överblick av olika aktuella molekylärmedicinska tekniker och ge exempel på tolkningar av resultat från dessa. Kursen behandlar även kloning, transgena djur och tekniker för genmodifiering, t.ex. CRISPR/Cas9.En introduktion till bioinformatik ges under kursen och tillhörande övningsuppgifter visar hur information om gener, genom och epigenom kan inhämtas från olika databaser. Implementering av diagnostiska tester i avelsprogram kommer också att behandlas liksom etiska aspekter relaterade till klinisk diagnostik.Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorövningar, gruppdiskussioner och laborationer. Datorövningar och laborationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationsdel. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till såväl studerande som examinerade inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap, biologi, medicin, biomedicin eller bioteknologi som vill fördjupa sig inom ämnet.Kursen ges på distans med obligatoriska träffar. Vissa föreläsningar och kurslitteratur kan vara på engelska.

Förkunskapskravet om 4,5 hp genetik kan uppfyllas genom godkända kurser:

- Biomedicinsk baskurs och Populationsmedicin, eller

- Avel 1, eller

- Avel 2, eller

- Basic Animal Breeding and GeneticsDet rekommenderas att studenten har kunskap om grundläggande genetiska mekanismer (arvsmassans struktur, replikation, transkription), RNA-processning, translation, reglering av genexpression samt grundläggande epigenetiska mekanismer, grundläggande genetik och populationsgenetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0116

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24400 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0130 Anmälningskod: SLU-30021 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 50%