Ny sökning
HV0208

Fodervetenskap och husdjurens näringslära

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om fodermedlens kemiska sammansättning och hur den kan bestämmas och värderas, hur djurs näringsbehov kan variera samt hur omsättningen av näringsämnena sker i olika djurslag.

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0208 Fodervetenskap och husdjurens näringslära , 15,0 Hp

Animal nutrition

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikrobiologi 1,5 0001
Fodervetenskap 6,0 0002
Djurnutrition 7,5 0003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

30 hp husdjursvetenskap eller biologi

5 hp biokemi

Mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om fodermedlens kemiska sammansättning och hur den kan bestämmas och värderas, hur djurs näringsbehov kan variera samt hur omsättningen av näringsämnena sker i olika djurslag. Studenten skall också ges kunskap om risker i form av toxiner och antinutritionella ämnen i foder samt fodrets mikrobiella status.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga egenskaper,
- redogöra för foderlagrings- och processmetoder,
- beskriva nedbrytning och upptag av kolhydrater, fett och protein hos lantbrukets djur och fisk, samt hur fodrets näringsvärde kan bibehållas och förbättras för olika djurslag,
- beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i ämnesomsättningen för olika djurslag,
- redogöra för fodrets och utfodringens roll för djurhållningen ur ett hållbarhetsperspektiv,
- redogöra för hur kroppen hanterar toxiner samt identifiera risksituationer,
- redogöra för funktionen hos vanliga antinutritionella faktorer samt andra bioaktiva ämnen,
- redogöra för olika djurs näringsbehov och krav på foderstaten, samt hur dessa kan uppfyllas med olika fodermedel,
- redogöra för mikroorganismers roll i foder- och livsmedelssäkerhet samt tolka resultat från mikrobiologiska analyser,
- identifiera vilka regelverk och lagar som gäller för fodermedel till lantbrukets djur i en given situation.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll*

I föreläsningsform undervisas om näringsinnehållet i fodermedel och hur dessa omsätts i olikas djurslag med fokus på animalieproducerande djur, inklusive häst. Föreläsningar och övningar sker i analys- och beräkningsmetoder för näringsämnen inklusive energi-begreppet. Även fodermedlens innehåll av toxiska, antinutritionella och andra bioaktiva substanser behandlas. Fodrets och utfodringens betydelse för hållbarhet i ett vidare perspektiv behandlas.Praktisk anknytning fås genom övningar och studiebesök. Kursens mikrobiella del har fokus på fodersäkerhet där man vid föreläsningar och laborationer behandlar identifikation av mikroorganismer och faktorer som påverkar överlevnaden hos framförallt jäst och mögel.*Genomförande*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, övningar, studentaktiverande undervisning och studieresor.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: laborationsteknik, vetenskaplig kommunikation samt presentationsteknik.

Följande moment är obligatoriska: vissa gruppövningar, redovisningar, gruppdiskussioner, projekt och studiebesök.


Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination, projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Kursen förutsätter goda kunskaper inom djurens fysiologi samt biokemi.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-VH
Biologiområde: Zoologi
Ersätter: HV0205, delvis HV0129 och HV0130

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0208 Anmälningskod: SLU-30056 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%