Ny sökning
TN0256

Byggnadsplanering

Kursen vänder sig till dig som intresserad av hur man planerar byggnader på landsbygden som t.ex. byggnader för djurproduktion, gårdsbutik, tork eller maskinhall. Undervisningen anknyter till såväl nationell som internationell forskning samt praktisk erfarenhet för att du ska få kunskap som kan tillämpas i ett större byggnadsplaneringsprojekt.

För att kunna planera byggnader behöver du en bred kunskap inom många områden. Föreläsningar, litteraturstudier, uppgifter och studiebesök ger dig kunskap om byggprocessens olika skede. Du får lära dig att analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning samt beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för olika landsbygdsnäringar. Andra områden som är viktiga vid planering av byggnader är estetik, arkitektur, inplacering i landskapet och lagstiftning.

Det är idag fokus på hållbarhet och i kursen finns uppgifter och seminarier där det redovisas och diskuteras hållbart byggande ur flera aspekter. I kursen får du också lära dig att använda en del digitala program som för utformning av ritningar (Auto-CAD), perspektiv och illustrationer, kostnads- och ventilationsberäkningar, AMA-beskrivning, m.fl.

I ett större projektarbete får du övning i att utforma beskrivningar och ritningar som situationsplan, plan, sektion, fasader och detaljer. Handlingarna skall visa att du kan planera byggnader utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0256

Läsåret 2022/2023

Byggnadsplanering (TN0256-30054)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Byggnadsplanering (TN0256-30164)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Byggnadsplanering (TN0256-30266)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Byggnadsplanering (TN0256-30066)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Byggnadsplanering (TN0256-30068)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Byggnadsplanering (TN0256-30013)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Byggnadsplanering (TN0256-30097)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Byggnadsplanering (TN0256-30182)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Byggnadsplanering (TN0256-30196)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Byggnadsplanering (TN0256-30190)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Byggnadsplanering (TN0256-30242)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2010/2011

Byggnadsplanering (TN0256-30275)

2011-01-17 - 2011-03-27

Läsåret 2009/2010

Byggnadsplanering (TN0256-30166)

2010-01-18 - 2010-03-28

Läsåret 2008/2009

Byggnadsplanering (TN0256-30232)

2009-01-12 - 2009-03-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0256 Byggnadsplanering, 15,0 Hp

Planning of rural buildings

Ämnen

Teknologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Planeringsförutsättningar, inlämningsuppgifter 5,0 0402
Hållbart byggande och estetik, seminarium 2,0 0403
Planering av byggnad, projekt 8,0 0404

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 50 hp inom ämnet Teknologi alternativt 60 hp inom ämnet Lantbruksvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna planera och utforma byggnader för lantbruksnäringen, upplevelsenäringen eller annan företagsverksamhet på landsbygden.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- beskriva och förklara den historiska utvecklingen av landsbygdens byggnader,

- bedöma hur byggnaders inplacering påverkar landsbygdsmiljön samt hur byggnadernas arkitektur- och kulturtradition kan tillvaratas och utvecklas,

- analysera planeringsförutsättningar som konsekvens av produktionens art och utformning,

- beräkna och analysera utrymmes- och platsbehov för några olika landsbygdsnäringar,

- visa förmåga att utifrån ett byggnadsvetenskapligt helhetsperspektiv kunna planera byggnader och anläggningar med hänsyn till funktionella och konstruktiva krav,

- utforma och bedöma handlingar för bygglov och andra myndighetstillstånd,

- upprätta och analysera kostnadskalkyler samt göra byggnadsekonomiska överväganden,

- ge exempel på och argumentera kring idéströmningar i samhället rörande byggverksamhet och kunna anpassa byggprojekten till dem.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar och inläsning av litteratur som ger kunskap för att kunna planera byggnader samt utforma ritningar och beskrivningar. Studenterna får också göra övningar och studiebesök samt skall aktivt delta i seminarier. Ett större projektarbete ska genomföras och presenteras skriftligt och muntligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Redovisning av projektarbete och övningsuppgifter. Fordringar för godkänd kurs:

Godkända redovisningar av projekt- och övningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Litteraturlista

Böcker

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S. (2022) Arkitektens handbok. Upplaga 14:1. Lund: Studentlitteratur. (695 s)

Westin, A. (senaste version). Övningsbok Auto CAD. Alnarp. Inst för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kompendium

Kompendium – 500 sidor

Övriga läromedel

Valbar litteratur för andra djurslag eller verksamheter kan tillkomma motsvarande ca 300 sidor i samråd med kursledaren

Författningstext i gällande lydelser tillkommer.

Referenslitteratur

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2009). *Gårdsmejeri och gårdsbutik *– en planeringshandledning för småskalig livsmedelsförädling och försäljning. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Ascárd, K. & Hörndahl, T. (2006). *Ombyggnadshandbok *– Byggnader för ekologisk slaktgris. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Burström, P, G. (2021), Byggnadsmaterial, Tillverkning, egenskaper och användning. Upplaga 4. Lund; Studentlitteratur. (631 s)

Nordstrand, U. (2008), Byggprocessen. 4:e upplagan. Stockholm: Liber. (247 s)

SIS (2012) *Ekonomibyggnader *– Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt hästverksamhet. Stockholm: SIS. (Teknisk specifikation SIS-TS 37:2012). (97 s)

Strandberg, B. & Lavén, F. (2021). Bygga hus, Illustrerad bygglära. Upplaga 4, Lund: Studentlitteratur, (479 s).

Söderberg, J. (2011). Att upphandla byggprojekt. Upplaga 6:3. Lund: Studentlitteratur. (338 s)

Ventorp, M. & Michanek, P. (2001). *Att bygga häststall *– en idéhandbok. Alnarp: Inst f. jordbrukets biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0256 Anmälningskod: SLU-30294 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%