Ny sökning
HV0193

Etologi och anatomi

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i etologi och anatomi främst inriktat på lantbrukets djur.

Information från kursledaren

Hej!

Välkomna till kursstarten av Etologi och anatomikursen den 28 september.

Kurslitteratur på etologidelen är Per Jensens bok An Introduction to Ethology från 2017. Kan köpas på CABI eller via olika företag som säljer böcker. Kan troligen även köpas second hand.

Under kursen kommer vi att lägga upp föreläsningspresentationer och olika artiklar i Canvas-rummet.

Canvas-rummet öppnas inom kort och där kan ni hitta betygskriterier och kursinformation.

Om ni har frågor kan ni e-maila Lena.Lidfors@slu.se

Hälsningar,

Lena Lidfors

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för HV0193

Läsåret 2022/2023

Etologi och anatomi (HV0193-10160)

2022-09-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Etologi och anatomi (HV0193-10008)

2021-09-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0193 Etologi och anatomi, 7,5 Hp

Ethology and anatomy

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Etologi 4,5 0102
Anatomi 3,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2, Biologi B

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i etologi och anatomi främst inriktat på lantbrukets djur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för djurs naturliga beteenden och deras evolutionära bakgrund,

- beskriva hur djurs beteende är kopplat till djurens välfärd inom olika typer av djurhållning,

- redogöra för vanliga onormala beteenden samt de grundläggande orsakerna bakom,

- genomföra en mindre etologisk studie samt diskutera fördelar och nackdelar med vissa etologiska metoder,

- använda sig av korrekt terminologi inom etologi,

- söka, granska samt muntligt och skriftligt redovisa vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur inom etologi.

- redogöra för de vanligaste husdjurens anatomiska byggnad.

Innehåll

Kursen ger en inblick i etologins grunder och evolutionära bakgrund. Kursen har fokus på naturligt beteende hos lantbrukets djur, men också hur kunskap om djurs beteende kan användas för att förstå djurs välfärd i olika typer av djurhållning. Studenten kommer att få öva sig i att genomföra en liten etologisk studie, och på så vis få en inblick i etologins metoder och arbetssätt. I kursen ingår bland annat föreläsningar, övningar och seminarier.

Anatomiundervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, dissektionsövningar och gruppövningar med djurmaterial.Inom kursen tränas följande generella kompetenser: Informationskompetens och kritiskt tänkande, skriftlig och muntlig kommunikation.

Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar och seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Vissa moment kan genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: Ersätter delvis HV0109, HV0139, HV0140 och HV0141

Litteraturlista

Kurslitteratur för etologidelen 4,5hp

Jensen, P. 2017. The ethology of domestic animals: An introductory text (3rd edition). CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK, ISBN 9781786391650

Kurslitteratur för anatomidelen 3hp

Kompendium i husdjurens anatomi, finns att köpa i receptionen i Ulls hus vid terminstart.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0193 Anmälningskod: SLU-10058 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%