Hoppa till huvudinnehåll

Kurser för yrkesverksamma

Fristående kurser är avgiftsfria och du kan välja att läsa på deltid eller distans. Det möjliggör att du kan studera samtidigt som du arbetar. Här kan du se ett axplock av våra fristående kurser. För att se hela vårt utbildningsutbud kan du använda funktionen kurssök där du kan filtrera på distansutbildningar och kurser med olika studietakt.

Agroforestry - 15 hp

Odlingssystem där vi blandar ettåriga örtartade jordbruksgrödor med fleråriga, ofta vedartade växter går att variera i all oändlighet. I denna kurs lär vi känna olika typer av Agroforestrysystem och utforskar de spännande interaktioner som uppstår mellan de olika komponenterna.

Vi använder exempel från olika delar av världen inklusive Sverige. Vi djupdyker i hur olika system är anpassade till olika förutsättningar, hur biologiska processer och mikroklimat påverkas av systemets utformning, miljömässiga konsekvenser, fördelar och utmaningar hos olika agroforestrysystem, samt ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i olika agroforestrysystem. Kursen erbjuder lärarledd kunskapsförmedling, studiebesök, inbjudna föreläsare och en stor del självständigt arbete.

Läs mer om kursen här.

Analys av miljödata 1 - 7,5 hp

Lås upp hemligheterna i våra skogar och skaffa dig värdefulla färdigheter för en karriär inom miljövetenskap med vår kurs på mastersnivå, Analys av Miljödata 1. Den här kursen lär dig hur du samlar in, organiserar, analyserar och tolkar data för att förstå de komplexa systemen av våra skogar. Från luft-, mark- och vattenkvalitetsindikatorer till biologisk mångfald, populationer av vilda djur och klimatförändringar, kommer du att lära dig hur du använder banbrytande tekniker och verktyg för att förstå data och fatta välgrundade beslut. Oavsett om du är en nuvarande eller blivande miljöforskare, planerar din yrkeskarriär inom skogsbruk, naturskydd eller relaterade miljöområden kommer denna klass att ge dig de färdigheter du behöver för att göra en verklig inverkan på våra skogar. Den här kursen hjälper dig också att slutföra ditt examensarbete. Ansök till kursen dig nu och gå med i en gemenskap av likasinnade individer som är engagerade i att förstå och på ett hållbart sätt förvalta våra naturresurser!

Denna kurs riktar sig till alla studenter som vill uppleva data på ett roligt och spännande sätt. Du kommer inte att behöva memorera statistiska teorier och matematiska paradigm. I den här kursen kommer du att lära dig genom att göra och arbeta direkt med data genom guidade övningar, interaktion med instruktörer och dina kamrater. Du behöver inte vara rädd för data längre!

Läs mer om kursen här.

Distanskurser i svampkunskap - 7,5 hp

Detta är en kurs för dig som kan lite om svampar och vill få en översikt och lära dig mer svampars biologi och ekologi samt att känna igen våra vanligare arter. Kursen ges på svenska och vänder sig till dig som är allmänt svampintresserad, student eller på olika sätt i ditt arbete kan ha nytta av eller vill jobba med svampkunskap, t.ex. som lärare, inom naturvård eller bli svampkonsulent.

I utbildningen ingår att du skall lära dig känna igen 200 mat- och giftsvampar, bli bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar, svampars ekologi och få veta mer om svamparnas betydelse för natur och oss människor. Kursen har två obligatoriska träffar; en helg i juni i Uppsala och fem dagar på Billingen i augusti.

Läs mer om kursen här.

Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter - 30 hp

Kursen beskriver marknaderna för lantbruk, småhus och bostadsrätter bland annat med avseende på aktörer, myndigheter och organisationer och deras roller, fastighetsmäklarlagen, fastighetsmäklarnämnden och hur fastighetsmäklare registreras, reklamation av förmedlingar, olika slag av etiska regler i samband med förmedling av fast egendom, allmän datakunskap, specifika hjälpmedel i förmedlingsarbetet som datorprogram och IT-stöd, informationssystem och GIS samt tillämpning av beteendevetenskap vid fastighetsförmedling, hur kundrelationer byggs upp och förhandlingar genomförs, vidare hur olika typer av psykologiskt känsliga situationer hanteras i en förmedlingssituation.

Läs mer om kursen här.

Genuskompetens för skogssektorn - 7,5 hp

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Geologi och hydrologi - 7,5 hp

Kursen ger dig som läser kandidatprogrammen inom biologi och miljövetenskap samt växtodling en grundläggande förståelse för jordens geologiska uppbyggnad och de processer som formar landskapet. Dessutom ges övergripande kunskap kring var jordens vatten finns och hur det omsätts. Under kursen varvas teori med praktiska moment och exkursioner för att ge en sammanhängande förståelse för hur geologi och hydrologi ofta samverkar. Geologin har en stor inverkan på olika grundämnens omsättning samt är även nära kopplat till jordens klimatutveckling. Vidare ges inom kursen kunskap om bergarter och mineral, samt olika i Sverige vanligt förekommande jordarter. Detta syftar till att ge en förståelse till landskapets geologiska uppbyggnad samt hur det formats av istider och olika glaciala processer. Vatten är en livsavgörande resurs och stor vikt inom kursen ges till att förstå det hydrologiska kretsloppet, var vatten finns, hur grundvatten bildas, samt hur vatten omsätts och transporteras i landskapet. En viktig aspekt inom kursens hydrologiavsnitt är även hur människan påverkar vattnets kretslopp och kvalitet.

Läs mer om kursen här.

Grovfoder - odling och utfodring - 7,5 hp

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om odling av grovfoder under svenska förhållanden samt konservering och utfodring av grovfoder, främst till mjölkkor. Några saker som kursen behandlar är:

- Växtarter och sorter för vall och grovfoderproduktion i Sverige

- Skötsel, produktion, konservering och utfodring av vall- och helsädesensilage

- Översikt över kons matsmältning

- Konventionell och ekologisk odling

- Bete och idisslare

Praktisk information om kursen:

- Kursen kommer att gå under hela höstterminen och har en obligatorisk fysisk träff fre-sö i slutet av augusti. För datum och plats se information från kursledningen efter antagningen.

- Kursen går i huvudsak på svenska och delvis på engelska

- Grundläggande förkunskaper för behörighet för till högskolestudier

- Skriftlig examination (hemtentamen).

Läs mer om kursen här. 

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? - 7,5 hp

Denna onlinekurs är riktad till dig som vill lära dig mer om fisk och fiske. Under kvällsföreläsningar lär du dig hur det går att kombinera sjöar och hav fulla av liv med ett hållbart fiske. Kursen ger en bred överblick över dagens och framtidens utmaningar för hållbart fiske.

Fiskar spelar en viktig roll i ekosystem genom att de strukturerar dem och överför näringsämnen uppåt och nedåt i födoväven. De är också viktiga för människan som källa till mat och inkomst. Det finns nu en farhåga om att vi utarmar fiskbestånden, och forskare och beslutsfattare världen runt arbetar med mål för hållbart fiske.

På denna kurs kommer du att träffa föreläsare med olika specialistområden när det gäller fisk och fiske, såsom marinbiologer, limnologer och evolutionsekologer. Du kommer också att träffa experter på fiskindustri och hållbart fiske. Du kommer att lära dig hur fiskbestånd förvaltas idag och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystem och för den funktion och betydelse som fisket har i samhället, i Sverige liksom globalt.

Läs mer om kursen här.

Hästens beteendebiologi - 7,5 hp

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Läs mer om kursen här.

Hästens utfodring - 7,5 hp

Kursen behandlar översiktligt utfodring av häst. I kursen ges övergripande grunder gällande hästens digestion och näringsfysiologi. En del av kursen ägnas åt frågor kring produktion, näringsinnehåll och användbarhet av olika fodermedel för hästar. Utifrån dessa kunskaper diskuteras sedan frågor som rör utfodringsrekommendationer samt foderstatsberäkningar. I kursen behandlas även olika utfodringsstrategier och hur de kan påverka hästens hälsa, prestation och välfärd samt miljö och hållbarhet i hästhållningen.

Läs mer om kursen här.

Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria - 7,5 hp

I vår distanskurs i agrarhistoria får du veta mer om hur tidigare generationer brukat jorden och brottats med problematiken kring att producera tillräckligt med mat för människor och djur utan att utarma jorden.

Fokus ligger på tidsperioden som sträcker sig från medeltiden och fram till 1900-talets stora förändringar utifrån tema såsom markanvändning, bebyggelse, arbete och djurhållning.

Vi hoppas få se Dig på kursen i höst!

Läs mer om kursen här.

Kyrkogårdsförvaltning - 15 hp

Detta är kursen för dig som jobbar, vill jobba inom eller bara är nyfiken på kyrkogårdssektorn.

Kyrkogårdarna är en del av både den stadsnära och landsbygdsnära grönstrukturen, samtidigt regleras kyrkogårdsförvaltningarnas verksamhet av särskilda lagar och regler, som i förlängningen berör oss alla. Få inblick i denna värld genom att gå denna kurs.

Kyrkogårdarna utgör ett av våra största kulturarv, något som du får lära dig att bedöma och vårda i den här kursen. Men vi blickar inte bara bakåt i tiden i denna kurs, utan en del av tiden ägnas åt kyrkogårdarnas framtidsfrågor. I kursen medverkar erfaret fackfolk. Kursen består av fyra obligatoriska kurstillfällen i Alnarp, om vardera två dagar per månad. Varje kurstillfälle ingår således i examinationen som kompletteras med en hemtentamen. Kursen går på deltid över en termin.

Läs mer om kursen här.

Ledning av människor och organisationer under förändring - 7,5 hp

Hur går det praktiska förändringsarbetet till i en organisation? Vilka utmaningar, möjligheter och fallgropar finns längs vägen? I denna kurs får du kunskap och praktiska verktyg inom förändringsarbete, förändringsstrategier och lärprocesser så att du efter genomgången kurs självständigt ska kunna planera och leda förändringsprojekt i en organisation. Ledarskapets roll vid förändringar, orsaker till förändringsmotstånd och motivationsteorier är andra begrepp som tas upp på kursen. Du får möjlighet att reflektera över dig själv som förändringsagent i din nuvarande eller kommande professionella roll. Undervisningen sker i form av seminarier, arbeten i grupp och individuellt, med stöd av en interaktiv lärplattform. Du genomför ett mindre projektarbete i en organisation.

Läs mer om kursen här. 

Livsmedelsmikrobiologi - 7,5 hp

Mikroorganismer kan förstöra mat och göra oss sjuka, men de kan också användas för att producera unika drycker och livsmedel. På kursen lär du dig förstå och arbeta med mikroorganismer utifrån livsmedelssäkerhet och vid produktion av fermenterade livsmedel. Vi jobbar också med kvalitet och lagstiftning kring livsmedel.

Vi förväntar oss alla att maten vi äter är säker och inte förstörd av bakterier eller mögel. Men hur kan man försäkra sig om det, både i samband med produktionen och när man hanterar mat hemma? Som ”livsmedelsmikrobiolog” på kursen kommer du att få lära känna och arbeta praktiskt med bakterier, jäster och mögel som har betydelse för livsmedel. Du får också en översikt över parasiter och virus i livsmedel.

Intensivt labbarbete i grupper utmanar och utvecklar ditt självförtroende och ditt oberoende att kunna lösa komplexa uppgifter. Du arbetar med realistiska exempel, både med sjukdomsframkallande bakterier och med ”good bugs” i livsmedelsproduktionen. Kursen kompletterar detta med föreläsningar och gruppövningar.

Du får träna olika former av kommunikation, från formell vetenskapligt skrivande till faktarapporter inom livsmedelsindustrin.

Läs mer om kursen här.

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion - 7,5 hp

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk får- och lammköttsproduktion med fokus på utfodring, produktkvalitet och ekonomi.
Under träffarna besöker vi får- och lammköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnas köttprovsmakning till självkostnadspris vid den obligatoriska träffen.
Innehåll
- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet
- Marknadens behov av lammköttets kvalitet och kvantitet
- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov
- Ekonomi på företagsnivå
- Fårens roll i natur- och landskapsvård
- Produktionsförutsättningar beroende på areal, besättningsstruktur m.m.
- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende
- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakning
Praktisk information om kursen:
- Kursen pågår under höstterminen (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska.
- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara, en obligatorisk och en frivillig. Det obligatoriska tillfället är en tredagarsträff i anslutning till en helg. Den frivilliga träffen är en tvådagars helgträff som genomförs om tillräckligt många vill delta. För planerade datum, se nedan ”information från kursledaren.”
- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling då huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform Canvas
- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med träffarna (transport, kost, logi), vid studiebesök och frivilliga aktiviteter som köttprovsmakning

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion - 15 hp

• Äter man sig frisk, eller sjuk? Hur konsumerar vi mat i dagens samhälle?

• Vad skall vi äta för att må bra?

• Om det finns äkta mat – finns det då också oäkta mat?

• Hur produceras mat idag i jordbruket, och vad gör livsmedelsindustrin?

• Hur är det med matsvinnet - är det konsumenterna som slänger mest?

• Hur skall man tänka beträffande påverkan på klimatet?

• Hur ser framtiden ut för matproduktion i stadsmiljö och på landsbygd, och hur påverkas landskapet?

Kursen kommer att behandla och diskutera matproduktion och konsumtion ur flera olika vetenskapliga perspektiv och sätta samman dessa till en helhet.

Kursen ger en översikt över matkultur och matproduktion idag, och behandlar hur mat produceras, samt hur olika sätt att producera, hantera och processa påverkar matens kvalitet och näringsinnehåll. Hur konsumenters matval påverkar hälsan behandlas, liksom matens påverkan på människors relationer och mentala hälsa, samt betydelsen av säkra livsmedel. Ekonomiska aspekter belyses genom värdekedjan av mat och relationer mellan olika aktörer. Kursen ger även en orientering i möjliga framtida utvecklingsmöjligheter av matproduktion i urban miljö och på landsbygd och dess påverkan på landskapets utformning.

Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion kan även läsas på distans.

Läs mer om kursen här.

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs - 3 hp

Det här är en kurs för dig som i ditt yrke har till uppgift att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet. Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder som guidning, utställning samt planering, genomförande, utvärdering av naturvägledningsverksamhet.

Teorier om naturvägledning, kommunikation och tolkning kopplas till konkreta fallstudier. Genom detta fördjupas och breddas förståelsen för naturvägledningens roll i samhället och som verktyg för hållbar utveckling.

Kursen är upplagd med två träffar och självständiga övningar däremellan. Vid föreläsningar och lärarledda litteraturseminarier får studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter. I övningarna tillämpas sedan olika metoder för kommunikation, motivering och ledarskap inom naturvägledning.

Läs mer om kursen här.

Praktiskt växtskydd i park/gröna miljöer - 7,5 hp

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara vid professionellt arbete med växtskydd i parker och andra gröna miljöer. Kunskap byggs upp om skadegörare och växtpatogener, invasiva arter, konceptet integrerat växtskydd, växtskyddsåtgärder (kemiska och icke-kemiska), biologisk bekämpning och andra metoder såsom tekniken som används i växtskydd. Fokus läggs på offentliga gröna miljöer såsom stadsparker, kyrkogårdar, slottsparker och botaniska trädgårdar.

Läs mer om kursen här.

Skoglig naturvårdsbiologi - 15 hp

Kursen behandlar ämnet bevarandebiologi (naturvårdsbiologi) med fokus på dess tillämpning i skogslandskap. Undervisningen består av en blandning av självstudier och olika undervisningsaktiviteter: föreläsningar, litteraturseminarier, projekt, exkusioner och övningar.

Kursen består av flera delar: Naturliga och mänskliga störningsregimer, Skogens biologiska mångfald och hur man mäter den, Naturvårdsåtgärder i skogen, Viktiga ekologiska begrepp i bevarandebiologin, Bevarandeåtgärder för enskilda arter, Globala förändringar, Naturvården i ett samhälleligt sammanhang samt Multifunktionella skogar och urban ekologi. Varje del består såväl av föreläsningar som minst en annan undervisningsform (t.ex. litteraturseminarier, projekt och övningar). Litteraturseminarier är viktiga för att fördjupa ämneskunskap och vetenskapligt tänkande.

Kursen ges som distanskurs. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, exkursioner och skriftlig tentamen är obligatoriska.

Läs mer om kursen här.

Stadsrum för barn och unga - 15 hp

Kursen tar utgångspunkt i stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga. Du undersöker och tar del av hur urbana utemiljöer kan utvecklas och bli mer ändamålsenliga för att uppfylla kraven på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla, och hur du i din yrkesutövning kan bidra till ändamålsenliga utemiljöer på barns och ungas villkor. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön är centralt i kursen, liksom vad som gör vissa platser attraktiva, utvecklande och välbesökta - men inte andra.

Viltförvaltning och viltvård - 15 hp

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

Läs mer om kursen här.

Publicerad: 29 november 2023 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se
Loading…