Hoppa till huvudinnehåll

Bainventeringen i NILS 2003-2020

Målet med basinventeringen var initialt att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige, att följa förändringar i vardagslandskapet. En viktig del i programmet var att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. Mellan 2003-2018 samlade programmet in, analyserade och presenterade data om tillstånd och förändringar samt påverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden i hela Sverige. Från och med 2019 och framåt samlas dock data in enbart från fjällen.

Design

Inventeringen av basinventeringens stickprov (gamla NILS) består av 639 rutor om 5x5 km vardera.

Väg vid åker. Fotograf: Åsa Gallegos Torell

Flygbildstolkning

Flygbildstolkning är den inventeringsmetod i basinventeringen som ger data över stora landskapsavsnitt. Information från tolkningen används bland annat som underlag för naturtypsklassificering och areaberäkning.

Fältinventering

I fält registreras ett stort antal variabler som inte är möjliga att se i flygbilder. Hit hör bland annat förekomst av vissa arter, markbeskrivning och täckingsgradsbedömningar i fältskikt och bottenskikt.

Publicerad: 10 januari 2023 - Sidansvarig: Pernilla.Christensen@slu.se

NILS, Institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys

Programchef: Henrik Hedenås

Avdelningschef: Åsa Hagner

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…