Sveriges lantbruksuniversitet

Design och Datainsamling

Målet med att följa gamla NILS initialt var att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige, att följa förändringar i vardagslandskapet. En viktig del i programmet var att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. Mellan 2003-2018 samlade programmet in, analyserade och presenterade data om tillstånd och förändringar samt påverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden. Programmet övervakade var och i vilken omfattning vissa utvalda arter förekom, vilket kräver detaljerade undersökningar i fält, och dels övervaka storskaliga mönster i landskapet, vilket kräver andra metoder än fältinventering. Därför genomfördes datainsamlingen i med en kombination av fältinventering och flygbildstolkning och dessa metoder utnyttjas för undersökningar på olika skalor.

Publicerad: 20 oktober 2020 - Sidansvarig: Pernilla.Christensen@slu.se
Loading…